Przydatne wtyczki — wordpress 2010

Jeśli zakładamy nowego blo­ga lub jeśli jest to nasz pier­wszy to bez odpowied­nich wty­czek word­press nie będzie funkcjonował tak jak byśmy tego oczeki­wali. Plug­iny to już konieczność, która poz­woli na wzbo­gace­nie funkcjon­al­noś­ci naszego blo­ga. Przed­staw­ię te które wyko­rzys­tałem na tym blogu. Jeżeli czegoś braku­je to pisz­cie w komen­tarzach. Będę dodawał w tym wpisie wty­cz­ki na bieżą­co.

1. All in seo pack

Po zain­stalowa­niu widać nową tabelkę tworząc nowy wpis lub edy­tu­jąc. Przedtem trze­ba jed­nak włączyć plug­i­na w opc­jach na “Enabled”.

Jeżeli wypełn­imy powyższą tabelkę to nasz post będzie właśnie tak widoczny w wyszuki­warkach np. google.pl

2. AJAX com­ments, Sub­scribe To Com­ments

Szy­b­ki ajax­owe dodanie komen­tarzy, bez przeład­owa­nia strony, oraz Sub­scribe To Com­ments, który jest już dodatkową wty­czką umożli­wia­ją­ca powiadomie­nie na maila o komen­tarzach wpisu. 

3. Pop­u­lar­i­ty Con­test

Wty­cz­ka zlicza pop­u­larność wpisu w pro­cen­tach pod wpisa­mi, a także jako wid­get, który wyko­rzys­tałem na stron­ie opisu­jąc go “naj­ciekawsze wpisu”. Dodatkowo jest opc­ja umieszcza­ją­ca w widge­cie ilość osób online na stron­ie, czyli goś­ci (Obec­nie wyłączyłem bo strona dłużej się ład­owała).

4. Auto High­slide

Według mnie wty­cz­ka najlep­sza do pow­ięk­sza­nia obrazków. Łat­wa w insta­lacji. Bo wystar­czy tylko zain­stalować i włączyć. Następ­nie w edy­cji wpisu gdy dodamy obrazek to wystar­czy go zmniejszyć, a kiedy opub­liku­je­my wpis to obrazek moż­na pow­ięk­szyć poprzez najechanie kur­sorem mysz­ki i kliknię­ciem. Przykład wyglą­da następu­ją­co:

5. cforms

Aby nie podawać swo­jego maila w dziale “kon­takt” dobrze jest wstaw­ić tam for­mu­la­rz. Dzię­ki czemu Twój adres e-mail nie jest już ogól­no dostęp­ny. Wty­cz­ka cforms umożli­wi dodanie takiego for­mu­la­rza. Opcji kon­fig­u­ra­cyjnych jest wiele więc moż­na nawet zaawan­sowane for­mu­la­rze tworzyć np do rez­erwacji pokoi w hotelu itp. demo

6. NiceWeb2CSS

Ozdob­ni­ki tek­stu przy­da­ją się w pisa­niu blo­ga, a ta wty­cz­ka umożli­wia w łatwy sposób ich dodanie. demo

7. Page Links To

Przy­dat­na wty­cz­ka do przekierowa­nia stron a nawet wpisów. Po zain­stalowa­niu pojaw­ia się dodatkowa tabel­ka w edy­cji wpisów lub stron:

Wyko­rzys­tałem ją u góry strony gdzie są przekierowa­nia do dwóch zaprzy­jaźnionych blogów “grafi­ka” i “iphone”.

8. Podob­ne wpisy

Jak sama nazwa mówi wty­cz­ka pokazu­je podob­ne wpisy do danego, który obec­nie czy­tamy. Na pod­staw­ie słów kluc­zowych wybiera podob­ne wpisy. demo

9. Post Views Sum­ma­ry

Plu­g­in zlicza wejś­cia do wpisu. Przy­datne bo widać jak rośnie licz­ba odwiedzin danego wpisu. Trze­ba zedy­tować kod php archive.php, single.php, post.php lub page.php. W miejsce gdzie ma się wyświ­et­lać ilość odwiedzin wkle­jamy kod:

<?php if(function_exists(‘the_views’)) { the_views(); } ?>

10. wp-Typog­ra­phy

Lubię wyjus­towany tekst, a nie zawsze wyglą­da on dobrze.. głównie przeszkadza­ją czytel­nikowi zbyt duże odstępy między wyraza­mi. Ta wty­cz­ka umożli­wi dzie­le­nie słów za pomocą “-” myśl­ni­ka. Czyli tak jak to się w szkole robiło. (ter­az chy­ba też ;)

11. Cus­tom Com­ing Soon Pages

Cza­sem jest tak, że strona musi prze­jść mody­fikac­je i nie jest jesz­cze gotowa na pub­likac­je. Przy­dał­by się wtedy napis “under con­struc­tion”. Na szczęś­cie jest wty­cz­ka, która umożli­wia zablokowanie dostępu do strony (tylko dla goś­ci) w spo­sób ciekaw­szy niż nudne under…

Plu­g­in jest bogaty w opc­je kon­fig­u­ra­cyjne. Może­my włączyć zegar odlicza­nia, a także dać możli­wość zostaw­ienia maila. Dzię­ki czemu zain­tere­sowany inter­nau­ta do wie się czy pub­likac­ja nastąpiła szy­b­ciej niż przewidy­wano. Tekst i logo moż­na zmienić więc wszys­tko fajnie edy­towalne ;)

12. Clean Archive Reloaded

Ładne i uporząd­kowane archi­wum. Ta wty­cz­ka to umożli­wi. Wystar­czy zain­stalować i w nowo dodanej stron­ie wkleić kod. Prze­jrzyś­cie opisane na wpn­in­ja. Wty­czkę wyko­rzys­tałem w stron­ie archi­wum.

13. Socia­ble

Wty­cz­ka umożli­wia wstaw­ie­nie pod wpisa­mi ciągu ikonek prowadzą­cych do znanych ser­wisów face­book itp. Znalezione na tej stron­ie gdzie jest sporo podob­nych wty­czek.

14. My Page Order

Nie znalazłem w ustaw­ieni­ach word­pres­sa czegoś takiego jak kole­jność kat­e­gorii czy stron. W zależnoś­ci od moty­wu graficznego taka opc­ja bywa. Ale w moim przy­pad­ku była kole­jność stron alfa­bety­cz­na, a wty­cz­ka MyPa­geOrder ide­al­nie rozwiąza­ła prob­lem kole­jnoś­ci.

15. Best Relat­ed Posts

Dzię­ki tej wty­czce udało mi się usprawnić linkowanie wpisów wewnątrz blo­ga. Poniżej każdego wpisu macie 4 losowe, choć opcji jest wiele więcej. Z dostęp­nych plug­inów wybrałem właśnie tą, efekt:

16. Wp Cumu­lus

Chmur­ka tagów trójwymi­arowa. Zde­cy­dowałem się na nią na tym blogu dlat­ego, że tagów przy­by­wa, a miejs­ca na stron­ie nie bard­zo… Dlat­ego dla oszczęd­noś­ci zain­stalowałem i wyglą­da tak jak poniżej:

17. Page Navi

Jeśli komuś znudz­iło się stan­dar­d­owe »next Pre­vi­ous« To ta wty­cz­ka z pewnoś­cią się przy­da. Wg mnie bard­zo prak­ty­cz­na i moż­na ją użyć wszędzie gdzie wkleimy kod:

<?php wp_pagenavi(); ?>

Efek­tem jest lista, którą może­my dowol­nie mody­fikować.

18. wpGoogleMaps

Gdy chcesz wrzu­cić map­kę google to wystar­czy pobrać tę wty­czkę i wpisać kod rejes­tracji podany przez google. Pod­czas edy­cji wpisu masz możli­wość dodać kod odpowiada­ją­cy za wyświ­et­lanie map­ki. Efek­tem jest:

19. WP-Sticky

Chcesz “przyk­leić pos­ta”? WP-Sticky Ci to umożli­wi.

Pod­sumowu­jąc

Te wty­cz­ki znam i doty­chczas je wyko­rzysty­wałem ale wiem, że jest jeszcze sporo ciekawych. To było moje zestaw­ie­nie, które z cza­sem będę rozwi­jał o nowe propozy­c­je. Liczę na Waszą pomoc :)

By |2017-01-15T19:14:15+00:00Marzec 29th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |8 komentarzy

8 komentarzy

 1. Biter 27/05/2010 w 21:47

  Ciekawy zestaw, kilku z tych wty­czek nie znałem, dzię­ki.

 2. Mariusz 05/06/2010 w 19:41

  Widzę dużo tych wty­czek, więk­szość znam, ale nie wszys­tkie. Na pewno przetes­tu­ję te niez­nane. Jak będę miał jakieś prob­le­my to się odezwę.

  • slasho 06/06/2010 w 22:12

   ok postaram się pomóc :)

 3. gena 23/03/2011 w 21:50

  Witam.
  Poszuku­ję sposobu abyzain­stalować na stron­ie licznik odwiedzin z poszczegól­nych kra­jów a najlepiej maist. Zwykły juz mam zain­stalowany ale chcę go ulep­szyć. A może gdzieś na stron­ie moż­na go odpal­ić.
  Poz­draw­iam.

 4. Jakub 01/10/2011 w 14:28

  Witam serdecznie.
  Fajne rzeczy.
  Poszuku­ję wty­cz­ki która zabloku­je możli­wość dopisy­wa­nia postów wpisów czegokol­wiek na stron­ie “o mnie”. Najlepiej by nie było okienek z możli­woś­cią komen­towa­nia. Po pros­tu strona o mnie i koniec.
  Poz­draw­iam wszys­t­kich Jakub

 5. Jakub 04/09/2012 w 15:54

  Wita, Ciekawa lista wty­czek, sam stworzyłem włas­ną tutaj Może kogoś zain­tere­su­je.
  Wyko­rzys­tałem jed­ną z Two­jego wpisu. Dzię­ki :D

  @Jakub W edy­cji strony bądź wpisu w prawym górnym rogu masz opc­je. Rozwiń, kliknij dyskus­ja, a potem na dole okna odz­nacz dodawanie komen­tarzy .

  • slasho 04/09/2012 w 16:36

   :)

 6. Deawu 18/07/2013 w 01:41

  Fajne wty­cz­ki, Wp Cumu­lus najbardziej mi się podo­ba z tych co jeszcze nie miałem :)

Komentarze zostały wyłączone.