Przydatne triki w Windows 7

W artykule przed­staw­ię kil­ka prostych sztuczek dla sys­te­mu Win­dows 7. Na pewno nie słyszeliś­cie o nich wszys­t­kich, więc je tutaj zaprezen­tu­ję. Nie wyma­ga­ją one żad­nego skom­p­likowanego “bus­zowa­nia” po kom­put­erze i zmi­any najpotrzeb­niejszych ustaw­ień. Wszys­tko zostało przetestowane i nie powin­no być prob­lemów. Zapraszam do lek­tu­ry.

ZMIANA IKON DYSKÓW

Stan­dar­d­owo w “Moim Kom­put­erze” nie może­my zmienić ikon dysków tak, jak to moż­na zro­bić np dla folderu. Moż­na tego dokon­ać przy pomo­cy spec­jal­nego pro­gra­mu — pobier­amy go z tej strony KLIK. Aplikację po pobra­niu uruchami­amy. Ter­az wystar­czy, że wybierze­my par­ty­cję, której ikonę chce­my zmienić i klikniemy na Install, a następ­nie wybier­amy ikonkę, która ma zostać ustaw­iona zami­ast tej stan­dar­d­owej:

Dla przykładu powin­no to wyglą­dać mniej więcej tak, jak na poniższym obrazku. Dla pewnoś­ci lep­iej uru­chomić ponown­ie kom­put­er po wprowadze­niu zmi­an:

SZYBKIE ZAMYKANIE SYSTEMU

Prze­chodz­imy do menu START i w pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my polece­nie reged­it, by dostać się do rejestru sys­te­mu. Ter­az rozwi­jamy następu­jącą gałąź:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Po prawej stron­ie edy­to­ra odna­j­du­je­my klucz Wait­TokillSer­vice­Time­out

Edy­tu­je­my powyższą wartość. Zmieni­amy wartość na mniejszą niż ta, która jest aktu­al­nie ustaw­iona. Warto tu ustaw­ić liczbę 2000–4000 (2sekundy, 4 sekundy). Po zas­tosowa­niu zmi­an uruchami­amy ponown­ie kom­put­er:

WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEJ DEFRAGMENTACJI

Automaty­cz­na defrag­men­tac­ja nie jest koniecz­na — sami dobrze wiemy, kiedy powin­niśmy dys­ki zde­frag­men­tować. Nie ma więc potrze­by, aby sys­tem defrag­men­tował dys­ki wg har­mono­gra­mu.

Prze­chodz­imy do dysku, na którym chce­my wyłączyć automaty­czną defrag­men­tację. Następ­nie klikamy na niego PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Prze­chodz­imy do zakład­ki Narzędzia, a następ­nie Defrag­men­tuj:

Ter­az w okienku Defrag­men­ta­to­ra prze­chodz­imy do Kon­fig­u­ruj har­mono­gram i odz­nacza­my pozy­cję Uru­chom zgod­nie z har­mono­gramem (zale­cane):

PODSUMOWANIE

Powyższe sztucz­ki są bard­zo proste i zarazem bard­zo przy­datne. Z pewnoś­cią dostrzeże­my nie tylko zmi­anę w sys­temie, ale także odczu­je­my różnicę w jego dzi­ała­niu i sta­bil­noś­ci.

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 26th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.