Przydatne porady windows 7 — cz.1

Win­dows 7 jest obec­nie nadal jed­nym z najpop­u­larniejszych sys­temów oper­a­cyjnych. Mimo, iż wspar­cie dla niego ma się zakończyć dopiero około roku 2020 to warto zapoz­nać się z ciekawy­mi porada­mi ułatwia­ją­cy­mi jego obsługę. W porad­niku przed­staw­ię kil­ka porad doty­czą­cych Win­dows 7. Jest to pier­wsza część artykułu, który stop­niowo będzie zwięk­szany o kole­jne częś­ci. Tak więc zapraszam do lek­tu­ry.

ODPOWIEDNIA KONFIGURACJA UAC

1. Co to jest właś­ci­wie UAC w sys­temie Win­dows? To nic innego, jak kon­tro­la kon­ta użytkown­i­ka, który jest obec­nie zal­o­gowany w sys­temie. Okienko UAC pokazu­je się pod­czas pró­by uruchami­a­nia dowol­nego przez nas pro­gra­mu i ma zazwyczaj taką postać:

uac

2. Jeśli masz zau­fanie co do aplikacji, które uruchami­asz to możesz to iry­tu­jące powiadomie­nie wyłączyć lub cho­ci­aż ograniczyć jego wyświ­et­lanie. W tym celu należy udać się do:

Pan­el sterowa­nia \ Sys­tem i zabez­pieczenia i prze­jść do zakład­ki Zmień ustaw­ienia funkcji Kon­tro­la kon­ta użytkown­i­ka:

zmien-uac

3. Zobaczymy okienko sys­te­mowe, w którym może­my suwakiem reg­u­lować poziom zabez­pieczeń UAC według upodobań. Każdy poziom ostrzeżeń jest wytłu­mac­zony stosownym opisem:

ustawienia-uac

4. Jeśli nie chce­my, aby UAC się pojaw­iał zaz­naczmy suwakiem pozy­cję Nie powiadami­aj nigdy. W ten sposób komu­nikatów ostrze­gaw­czych już nie zobaczymy, gdy uru­chomimy dowol­ny pro­gram. Warto dla włas­nych potrzeb zaz­naczyć każdą pozy­cję po kolei i sprawdz­ić rezul­taty jej dzi­ała­nia.

 

URUCHOM PROGRAM Z PRAWAMI ADMINISTRATORA AUTOMATYCZNIE

1. Jeśli częs­to korzys­tasz z pro­gramów, które muszą za każdym razem być uruchami­ane w try­bie admin­is­tra­to­ra, bo bez niego się nie uru­chomią to ta pora­da jest dla Ciebie. W moim przykładzie wyko­rzys­tałem pro­gram Joy­ToKey, który musi być uruchami­any z prawem admin­is­tra­to­ra do poprawnego dzi­ała­nia.

2. Prze­chodz­imy do właś­ci­woś­ci naszego pro­gra­mu. Posi­adam skrót na pulpicie, więc klikamy go PPM i prze­chodzę do zakład­ki Właś­ci­woś­ci. Oczy­wiś­cie jeśli nie mamy skró­tu na pulpicie, może­my odszukać go w menu start lub tam, gdzie jest zain­stalowany:

prawa-admina

 3. Zna­j­du­je­my się ter­az w zakład­ce Skrót, która otwiera się automaty­cznie. Klikamy na przy­cisk Zaawan­sowane:

zaawansowane

4. Ukaże się po chwili finalne okienko. Zaz­nacza­my ptaszkiem pozy­cję Uru­chom jako admin­is­tra­tor:

zaawansowane25. Zatwierdza­my zmi­any. Od tej chwili pro­gram zostanie uru­chomiony z pełny­mi prawa­mi admin­is­tra­to­ra. Nie musimy go już uruchami­ać klika­jąc PPM i wybier­a­jąc Uru­chom jako admin­is­tra­tor:

uruchom-jako-administrator


BEZ PODAWANIA HASŁA PO WYBUDZENIU KOMPUTERA Z TRYBU HIBERNACJI I UŚPIENIA

1. Ta pora­da z reguły jest pomoc­na dla osób, które posi­ada­ją tylko jed­no kon­to w sys­temie i nikt inny z kom­put­era nie korzys­ta. Jeśli tak jest to możesz wyłączyć podawanie hasła po wybudze­niu sys­te­mu.

2. Prze­chodz­imy do ustaw­ienia naszego planu zasi­la­nia. Najproś­ciej zro­bić to klika­jąc PPM w zasob­niku sys­te­mowym na ikonę baterii i wybrać pozy­cję Opc­je zasi­la­nia:

opcje-zasilania

3. Widz­imy okno zarządza­nia zasi­laniem i nasze plany zasi­la­nia. Przy zaz­nac­zonym planie klikamy na Zmień ustaw­ienia planu, a w kole­jnym oknie na Zmień zaawan­sowane ustaw­ienia zasi­la­nia:

wybierz-plan4. W okienku zobaczymy szereg opcji związanych z zasi­laniem. Przy pozy­cji Wyma­gaj hasła przy wznaw­ia­n­iu w obu przy­pad­kach zaz­nacza­my Nie ( zasi­lanie z baterii i z prą­du):

wymagaj-hasla

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 8th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.