Przydatne pluginy dla forum MyBB

Lista użytecznych pluginów dla forum mybb. Wpis będzie rozwijany wraz z upływem czasu. Jest to jakby mój notatnik tego co jest potrzebne, aby nowo zainstalowane forum działało bardziej funkcjonalnie. Jeśli masz swoje propozycje pisz w komentarzach.

1. Fake Admin CP

Zabez­piecza pan­el admin­is­tra­to­ra tworząc możli­wość zal­o­gowa­nia się do fik­cyjnego pan­elu, który poin­for­mu­je nas mailem, że była pró­ba wła­ma­nia się na nasze kon­to. W mailu otrzy­mamy infor­ma­c­je z jakiego ip była pró­ba logowa­nia oraz login i hasło wyko­rzys­tane przez włamywacza.

Musisz zmienić nazwę swo­jego folderu “admin” na jakąkol­wiek inną. Wów­czas Two­ja ścież­ka do pan­elu admi­na ACP nie będzie już taka jak zwyk­le czyli:

ory­gi­nal­na ścież­ka: mojeforum.pl/admin/index.php

zmieniona: mojeforum.pl/dowolnyCiagZnakow/index.php

W pliku config.php musisz podać nową ścieżkę aby móc się zal­o­gować do pan­elu ACP.

Edytuj config.php

Wyślij plug­i­na na ser­w­er.

Wyślij plik plugina na serwer

Akty­wuj plug­i­na. Jeśli pojawi się prob­lem z kom­paty­bil­noś­cią edy­tuj plik fakeadmin.php np za pomocą notat­ni­ka i zmień dosłown­ie jed­ną liczbę. Czyli zami­ast “14*” wpisz “16*”. To poz­woli uru­chomić plug­i­na na wer­sji mybb 1.6.9 .

Zamiast 14 wpisz 16Ter­az prze­jdź do Kon­fig­u­rac­ja–> Fake Admin CP Set­tings i zmień tak jak chcesz.

Ustaw adres email oraz tytuł wiadomości.

Ter­az umieść fold­er “admin”, którego zna­jdziesz w fold­erze plug­i­na i umieść w głównym kat­a­logu Two­jego forum.

Od ter­az gdy ktoś spróbu­je się zal­o­gować na Two­je kon­to admi­na (posługu­jąc się ory­gi­nal­ną ścieżką), otrzy­masz maila z tytułem takim jaki wpisałeś w polu “Email Sub­ject”. Wiado­mość otrzy­masz na adres wpisany w “To Email”.

Pobierz Fake Admin CP

2. Board Messages (wiadomości z forum)

Plu­gin daje moż­li­wość wsta­wie­nia któt­kiej notat­ki w nagłówku strony. Dzię­ki temu wszy­scy użyt­kow­nicy widzą komu­ni­kat, który chcesz prze­ka­zać. W wer­sji mybb 1.6.9 powi­nie­neś pobrać popra­wioną wty­czkę gdyż z ory­gi­nal­nego źró­dła nie dzi­ała tzn nie jest widocz­na w pan­elu mimo popraw­nej insta­lacji.
Więcej infor­ma­cji o plug­inie zna­jdziesz tutaj oraz tu.
Board Mes­sages FIX

3. Google SEO

Opty­mal­iza­c­ja pod kątem wyszuki­warek.

Pobierasz i instalu­jesz w następu­jącej kole­jnoś­ci:

4. Page manager

Niezbęd­ny plu­g­in dla poważnego forum. Dzię­ki niemu dodasz strony gdzie umieś­cisz dowol­ną zawartość lub już wcześniej przy­go­towaną przez auto­ra.
Do naj­ciekawszych należą:
  • con­takt form: tworzy stronę dla gość oraz zare­je­strowanych userów, w przy­pad­ku goś­ci jest zabez­piecze­nie captcha
  • google usermap: pokazu­je mapę google a na niej userów forum
  • ban­list: lista zbanowanych userów, ciekawe rozwiązanie gdyż nie trze­ba tworzyć osob­ne­go wątku a np. umieś­cić link w dol­nym menu forum
  • exam­ple page: przykład­owa strona, którą możesz wyko­rzys­tać dla kodu php lub html
Page Man­ag­er

5. Profile Comments

Plu­g­in daje możli­wość komen­towanie pro­fili użytkown­ików.
Spol­szcze­nie znalezione na mybb PL. Plug­i­na zale­cam pobrać koniecznie z mods.mybb.com nato­mi­ast spol­szcze­nie z lin­ka poniżej. Zauważyłem prob­lem z plug­inem ze spol­szcze­niem dlat­ego jedynie plik profilecomments.lang przekopi­u­j­cie do ory­gi­nal­nej wer­sji plug­i­na.
Pro­file Com­ments Plu­g­in i spol­szcze­nie

6. Fit on page

Skalu­je obraz­ki dzię­ki czemu user nie może upload­ować na forum za dużych.
Spol­szcze­nie znalezione na mybb PL.

fit

Fit on Page

7. My Shoutbox

Według mnie jeden z najlep­szych shoutbox’ów. Poniżej link do plug­i­na oraz moje tłu­macze­nie. Kodowane w utf-8 (bez BOM). W wer­sji z BOM pojaw­ia się błąd.
shout
My Shout­box

8. Easy Toplinks Editor

Łat­wo, szy­bko i przy­jem­nie dodasz stronę oraz odnośnik do niej. Dodatkowo możesz dołączyć ikonę dla lin­ka. Nie ma więc potrze­by edy­towa­nia skryp­tu. Lecz ist­nieją­cych toplinków za pomocą tego plug­i­na nie zedy­tu­jesz. Wów­czas musisz mody­fikować kod ręcznie.
Spol­szcze­nie własne.

easytop

easytop2

Easy Toplinks Edi­tor PL

9. ModNotice Plus

Plu­g­in umożli­wia wstaw­ian­ie krót­kich notatek od mod­er­a­to­ra np gdy user niepoprawnie zaty­tułu­je wątek itd. W paczce już ze spol­szcze­niem.
Pamię­taj aby dodać do global.css

.mod­no­tice {
back­ground: #ADCBE7;
padding: 8px;
mar­gin: auto auto;
bor­der: 1px sol­id #0F5C8E;
col­or: #000000;
font-size: 12px;
}

Spol­szcze­nie własne.

mod

Mod­No­tice Plus PL
By |2017-04-22T15:45:57+00:00Kwiecień 17th, 2013|Categories: internet, News|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Użyj plugin’a Page Mana­ger dzię­ki któ­remu utwo­rzysz stronę kon­taktu, gdzie będziesz mógł wysłać maila nawet nie […]

  2. darmowe ogloszenia drobne 11/09/2013 w 07:08 - Odpowiedz

    Sza­ta graficz­na ok, podo­ba mi się:) zapraszam do siebie

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.