Przeźroczystość paska zadań — XP

Ist­nieje wiele pro­gramów, dzię­ki którym może­my upięk­szyć swój sys­tem — między inny­mi pro­gramy, które doda­ją przeźroczys­tość pas­ka zadań. Nieste­ty wiąże się to z obciążaniem sys­te­mu. Ja jed­nak znalazłem pro­gram, dzię­ki które­mu może­my uzyskać ten efekt bez ŻADNEGO zwięk­szenia zasobożer­noś­ci sys­te­mu. W tym porad­niku przed­staw­ię jego kon­fig­u­rację.

1. Pobier­amy pro­gram Trans­Bar.

2. Pobrany pro­gram przenosimy do kat­a­logu C:\WINDOWS

3. Uruchami­amy go.

4. W dziale “Taskbar Trans­paren­cy” zaz­nacza­my opcję Enabled, a suwakiem niżej wybier­amy poziom przeźroczys­toś­ci (100% bez przeźroczys­toś­ci — 0% pasek zadań niewidzial­ny).

5. W dziale Options zaz­nacza­my opc­je: “Auto apply.” oraz “Run at win­dows start­up.”.

6. Klikamy na przy­cisk “Zas­to­suj”, następ­nie “OK” i gotowe.

Od ter­az przy każdym star­cie sys­te­mu, automaty­cznie pasek zadań będzie stawał się przeźroczysty

Pro­gram dzi­ała na zasadzie: ustaw przeźroczys­tość — wyłącz się. Oznacza to, że nie obciąża sys­te­mu, ponieważ zaraz po zaap­likowa­niu przeźroczys­toś­ci wyłącza się, a pasek zadań jest ład­niejszy.

SPOSÓB TYLKO DLA WINDOWS XP !!!

By |2016-11-26T10:07:42+00:00Sierpień 25th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.