Przewodnik windows 8 cz1

 

Nowy Windows 8 może niektórych przerażać swoimi możliwościami, ale też i swoim wyglądem. Jeśli nie miałeś nigdy wcześniej do czynienia z nowym systemem lub dopiero zaczynasz z nim swoją przygodę to warto, abyś poznał kilka ciekawych sztuczek ułatwiających pracę. Pamiętajmy, że Windows 8 nie posiada klasycznego Menu start tak, jak w poprzednich wersjach Windows.

1. Skrót do wszystkich aplikacji w jednym miejscu.

Dla nowych użytkown­ików począt­ki są trudne, ale nic nie stoi na przeszkodzie w przeglą­da­niu zain­stalowanych na kom­put­erze pro­gramów. Dzię­ki spec­jal­nie stwor­zone­mu skró­towi będziemy mieli łatwy dostęp do wszys­t­kich zain­stalowanych aplikacji tak, jak z poziomu Menu Start.

 • Na pulpicie tworzymy nowy skrót o nazwie Explor­er Shell:AppsFolder wpisu­jąc nazwę w przed­staw­ione niżej pole:

lokalizacja

 • W kole­jne pole wpisu­je­my nazwę dla nowo twor­zonego skró­tu Nazwę oczy­wiś­cie poda­je­my według włas­nych upodobań. Poniżej przykład:

 skrot

 • Klikamy dwukrot­nie na nowo utwor­zony skrót – zobaczymy w nim wszys­tkie zain­stalowane przez nas pro­gramy. Wyglą­da to tak, jak­byśmy właśnie mieli otwarte Menu Start. Oczy­wiś­cie jeśli nie odpowia­da nam stan­dar­d­owy wygląd to może­my go zmienić – nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zmieni układ np. duże ikony, małe, lista czy szczegóły. Wszys­tko zależy tylko i wyłącznie od nas.

2. Gdzie się podziały opcje usypiania i hibernacji?

W niek­tórych wer­s­jach sys­te­mu lub przy niek­tórych jego ustaw­ieni­ach może­my dostrzec, że pod­czas wyłącza­nia kom­put­era z sys­te­mem Win­dows 8 nie widać pozy­cji doty­czą­cych usyp­i­a­nia i prze­chodzenia w san hiber­nacji. Jeśli korzys­tamy z tych funkcji, a w naszym sys­temie są one domyśl­nie wyłąc­zone warto zapoz­nać się z poniższą sztuczką.

 • Prze­chodz­imy do menu wyszuki­wa­nia – może­my to zro­bić na szy­bko klaw­iszem W pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my następu­ją­cy ciąg: powercfg.cpl i naciskamy klaw­isz Enter:

wyszukiwanie

 • Klikamy ter­az na pozy­cję Wybierz dzi­ałanie przy­cisków zasi­la­nia i prze­chodz­imy do zakład­ki o nazwie Zmień ustaw­ienia, które są obec­nie niedostęp­ne. W stosownym oknie zobaczymy, które skład­ni­ki w naszym sys­temie są wyłąc­zone, a które włąc­zone. W moim przykładzie kom­put­er aku­rat nie może prze­jść w stan hiber­nacji – okienko jest odhac­zone:

hibernacja

 • Po zaz­nacze­niu wybranych przez siebie funkcji (w moim przy­pad­ku Hiber­nac­ja) opc­ja ta powin­na być już dostęp­na. Warto sprawdz­ić, czy dzi­ała poprawnie.

3. Nowy mechanizm naprawiania systemu windows 8.

W sys­temie Win­dows 8 ist­nieje możli­wość naprawy nawet wtedy, gdy nie posi­adamy pły­ty insta­la­cyjnej. W ten sposób może­my dostać się do narzędzi, które odświeżą nasz sys­tem oraz będziemy mieć dostęp do kon­soli odzyski­wa­nia, co z pewnoś­cią przy­da się zaawan­sowanym użytkown­ikom.

 • Uruchami­amy kom­put­er i przed ukazaniem się okna star­towego sys­te­mu wciskamy SHIFT + F8 aby uru­chomić narzędzie do odzyski­wa­nia. Po chwili powin­niśmy zobaczyć główne okno z opc­ja­mi odzyski­wa­nia:

system-restore

Sys­tem Restore – ofer­u­je nam dostęp do punk­tu przy­wraca­nia

Sys­tem Image Recov­ery – przy­wróce­nie sys­te­mu z przy­go­towanego wcześniej obrazu ( o ile taki został przez nas stwor­zony)

Auto­mat­ic Repair – umożli­wia automaty­czną naprawę sys­te­mu Win­dows

Com­mand Prompt – tutaj zna­jdziemy kon­solę odzyski­wa­nia w postaci try­bu tek­stowego

Win­dows Start­up Set­tings – tutaj zna­jdziemy opc­je doty­czące uruchami­a­nia sys­te­mu

 • Nie wybier­amy żad­nej z przed­staw­iony pozy­cji. Po prawej stron­ie ekranu zna­jdziemy przy­cisk z ikonką koła zębat­ego (Ustaw­ienia – Set­tings) , a następ­nie klikamy na Zmień ustaw­ienia kom­put­era. Klikamy na pozy­cję Ogólne, a następ­nie naciskamy Ujrzymy taki oto komu­nikat:

odswiezanie

 • Dzię­ki temu kreatorowi odświeżymy nasz sys­tem bez potrze­by uży­wa­nia pły­ty insta­la­cyjnej , a co najważniejsze żadne nasze dane nie zostaną utra­cone.

4. Szybkie i komfortowe zamykanie systemu windows 8.

Jeśli chcesz w bard­zo szy­b­ki sposób zamknąć sys­tem Win­dows, nie musisz szukać przy­cisku wyłącza­nia w menu kafelkowym ani korzys­tać s kom­bi­nacji klaw­iszy ALT+F4. Wystar­czy, że stworzysz bard­zo funkcjon­al­ny skrót na pulpicie i wyłączysz kom­put­er dzię­ki niemu.

 • Uda­je­my się na pul­pit i tworzymy nowy skrót. Prawym klaw­iszem myszy klikamy na wolne pole na pulpicie i wybier­amy kole­jno Nowy i Skrót.
 • Nowy skrót musimy koniecznie nazwać shut­down /s /t 0 i klikamy na Dalej.
 • Wpisu­je­my nazwę czyli np. Wyłącz kom­put­er, zamykanie kom­put­era czy inną według włas­nych upodobań.

wylacz-pc

 • Tak stwor­zony spec­jal­nie skrót umieszcza­my najlepiej w widocznym miejs­cu na pulpicie, abyśmy mogli z niego bard­zo szy­bko korzys­tać. Warto zmienić mu ikonę. W tym celu klikamy prawym przy­ciskiem myszy na ikonie i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Prze­chodząc do zakład­ki Skrót wybier­amy Zmień ikonę i wybier­amy dowol­ną z szeregu dostęp­nych:

zmien-ikone

By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 3rd, 2015|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.