Przesyłanie obrazu przez wifi Miracast

Połącze­nie lap­topa z telewiz­orem lub innym urządze­niem w celu wyświ­et­la­nia obrazu i dźwięku zwyk­le real­i­zowane jest poprzez kabel HDMI czy VGA. Jest to najpop­u­larniejsze rozwiązanie lecz plą­tan­i­na kabli może przypraw­ić o ból głowy. Z myślą wye­lim­i­nowa­nia kabli pow­stała tech­nolo­gia Mira­cast. Ma ona na celu przesłanie obrazu i dźwięku np. na ekran telewiz­o­ra poprzez sieć bezprze­wodową Wi-Fi. Oglą­danie zdjęć czy słuchanie muzy­ki na dużym ekranie TV jest bard­zo kom­for­towe i z pewnoś­cią nie jed­na oso­ba z tego sko­rzys­ta.

 1. Już na samym początku artykułu muszę o tym wspom­nieć, że stan­dard Mira­cast nieste­ty nie jest dostęp­ny dla wszys­t­kich. Aby móc w pełni z niego korzys­tać potrze­bu­je­my: TV z funkcją Mira­cast oraz lap­topa z sys­te­mem Win­dows 8.1, który również obsługu­je ten stan­dard. Więk­szość nowych lap­topów już go obsługu­je, więc nie musimy się zbyt­nio martwić, jeśli posi­adamy nowszy sprzęt.
 2. Jest też dru­gi wari­ant – lap­top obsługu­je Mira­cast, a TV nieste­ty nie. W takim wypad­ku musimy zaopa­trzyć się w małe urządze­nie — Wire­less Dis­play Adapter , które posłuży nam jako odbiornik podłąc­zony do telewiz­o­ra:router
 3. W moim przykładzie nie muszę uży­wać żad­nych dodatkowych odbiorników, ponieważ zarówno TV, jak i lap­top obsługu­ją stan­dard
 4. Jak uży­wać ? To bard­zo proste. Najpierw musimy połączyć ze sobą te dwa urządzenia – TV jest odbiornikiem, a lap­top jest nada­jnikiem (obraz z lap­topa wyświ­et­lany ma być w TV).

Konfiguracja odbiornika TV

 1. Kon­fig­u­ru­je­my najpierw odbiornik – w moim przy­pad­ku telewiz­or LG. Prze­chodząc do menu, w którym zarządza się złącza­mi wybier­am z listy urządzeń PC:source
 2. Kole­jny krok to wybór opcji udostęp­ni­a­nia ekranu. U mnie wyglą­da to w ten sposób:source2
 3. Na następ­nym ekranie wybier­am połącze­nie poprzez Mira­cast i klikam na START:source3
 4. Po chwili na kole­jnym oknie widz­imy, co należy zro­bić w komputerze/laptopie, aby połącze­nie zostało naw­iązane – musimy włączyć Mira­cast w lap­topie, żeby połącze­nie zostało naw­iązane:source4

Konfiguracja nadajnika — Laptopa.

 1. Włącza­my lap­top z sys­te­mem Win­dows 8.1 , a następ­nie kur­sorem myszy najeżdżamy na prawy dol­ny róg ekranu, aby wyświ­etlić stosowny pan­el z wyborem ustaw­ień i urządzeń. Klikamy na pozy­cję Urządzenia:urzadzenia
 2. W rozwinię­tym menu urządzeń wybier­amy pozy­cję Inny ekran:urzadzenia2
 3. Powin­na wyświ­etlić nam się pozy­c­ja odnośnie podłączenia drugiego ekranu. Klikamy na nią:inny-ekran
 4. Z listy wykry­tych urządzeń wybier­amy nasz telewiz­or. Gotowe! Połącze­nie powin­no dzi­ałać praw­idłowo:lg-smart-tv
 5. Na koniec z listy ekranu (klika­jąc na Inny Ekran) wybier­amy metodę przekazy­wa­nia obrazu, aby uniknąć kom­p­likacji i nieporozu­mień:

Tylko ekran kom­put­era – obraz będzie wyświ­et­lany tylko w nada­jniku (w moim przy­pad­ku lap­top)

Dup­likuj – obraz zostanie zdu­p­likowany co oznacza, że będzie wyświ­et­lany na obu urządzeni­ach

Rozsz­erz – obraz zostanie rozsz­er­zony pomiędzy lap­topa, a TV

Tylko dru­gi ekran – obraz będzie wyświ­et­lany tylko w odbiorniku (w moim przy­pad­ku TV)

Klika­jąc na przy­cisk Odłącz połącze­nie zostanie prz­er­wane.

Tech­nolo­gia Mira­cast przed­staw­iona w artykule odb­ie­ga znaczą­co od połączenia urządzeń zwykłym kablem HDMI. Oznacza to, że połącze­nie bezprze­wodowe może powodować opóźnie­nie w wyświ­et­la­niu obrazu, jak i odsłuchi­wanego dźwięku. Pokazana meto­da połączenia z pewnoś­cią może być przy­dana do wyświ­et­la­nia obrazów, lecz do oglą­da­nia filmów czy gra­nia w gry ( a tym bardziej już sieciowe) niezbyt się nada­je.
By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 4th, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. tadeusz 07/02/2017 w 18:09 - Odpowiedz

  Mój li jakaapt.op pokazu­je że widzi tv pana­son­ic ale nie może naw­iązać polączenia i jaka tego przy­czy­na.

 2. Nick 22/09/2018 w 20:09 - Odpowiedz

  Bo pana­son­ic spa­prał swo­je telewiz­o­ry w tym miejs­cu.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.