Przenoszenie folderu Moje Dokumenty (XP)

W bard­zo prosty sposób może­my prze­nieść sys­te­mowy fold­er Moje Doku­men­ty z domyśl­nej par­ty­cji (zazwyczaj jest to C) na inną dowol­ną par­ty­cję. Może­my zadać pytanie — ale po co? Np po to, aby mieć więcej miejs­ca na par­ty­cji sys­te­mowej. Nie każdy z nas ma dys­ki twarde o pojem­noś­ci kilkuset GB. Są i tacy użytkown­i­cy, którzy mają na sys­tem przez­nac­zone zaled­wie 10–20GB przestrzeni. Może się to okazać za mało, jeśli instalu­je­my wiele pro­gramów, a prze­cież fold­er Moje Doku­men­ty wciąż się rozras­ta.

1.) Zaczy­namy od zlokali­zowa­nia folderu Moje Doku­men­ty. Zakładam, że domyśl­ną par­ty­cją z zain­stalowanym sys­te­mem jest par­ty­c­ja C, aczkol­wiek to bez różni­cy, na której par­ty­cji mamy wgrany sys­tem.

2.) Prze­chodz­imy do menu i klikamy PPM na fold­er Moje Doku­men­ty. Z menu kon­tek­stowego wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Otworzy się okienko z właś­ci­woś­ci­a­mi tego folderu wraz z aktu­al­ną jego lokaliza­cją. My chce­my prze­nieść ten fold­er w inne miejsce, więc klikamy na Prze­nieś:

3.) Ukaże nam się ter­az okienko z zawartoś­cią kat­a­logów i dysków w kom­put­erze:

4.) Tworzymy nowy fold­er na wybranym dysku (jeśli chce­my to może­my na tym samym, na którym fold­er jest aktu­al­nie akty­wny, lecz w innym miejs­cu) lub wybier­amy ist­nieją­cy:

5.) Ter­az w oknie z właś­ci­woś­ci­a­mi folderu Moje Doku­men­ty klikamy na Zas­to­suj i potem na Ok. Od tej chwili fold­er zna­jdzie się we wskazanej przez nas lokaliza­cji.

PODSUMOWANIE

Fold­er Moje Doku­men­ty zaw­iera najpotrzeb­niejsze dane. Może­my je bez trudu trzy­mać na par­ty­cji, na której zawsze trzy­mamy ważne dane. Nie zaśmiecamy w ten sposób dysku sys­te­mowego. Dołożyłem wszel­kich starań i włas­nego doświad­czenia w napisa­niu tego artykułu i opier­ałem się na włas­nym przykładzie lecz pamię­taj, że wszys­tkie oper­acjie przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność!

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 18th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |4 komentarze

4 komentarze

 1. Max 21/07/2010 w 09:32 - Odpowiedz

  Przykro mi ale przy włącze­niu właś­ci­woś­ci wyskaku­je mi zupełnie inne opc­je. I której bym nie nacis­nął i tak nie ma tak możli­woś­ci prze­niesienia folderu.

 2. Artus2007 21/07/2010 w 10:13 - Odpowiedz

  musi dzi­ałać na XP. Jakiego sys­te­mu uży­wasz? ja przetestowałem u siebie na XP i nie miałem najm­niejszego prob­le­mu, zresztą ten artykuł opra­cow­ałem na swoim przykładzie. Coś źle robisz. Może złe Właś­ci­woś­ci sprawdza­sz?

 3. Max 21/07/2010 w 12:07 - Odpowiedz

  Mam Win­dows 7. A we właś­ci­woś­ci­ach tylko 1 zakład­kę pt BIBLIOTEKI

 4. Artus2007 21/07/2010 w 15:01 - Odpowiedz

  ale to jest sposób dla win­dowsa XP, a nie dla eve­na

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.