Moje dokumenty” w innej lokalizacji

Jeżeli chcesz prze­nieść fold­er Moje doku­men­ty do innej lokaliza­cji, ten porad­nik jest właśnie dla Ciebie! Otwórz Mój kom­put­er, odwiedź dysk C:/, fold­er Użytkown­i­cy i tutaj wejdź w kat­a­log Two­jego pro­filu. Kliknij Prawym Przy­ciskiem Myszy na fold­er Moje doku­men­ty i wybierz Właś­ci­woś­ci.

W nowym oknie wybierz zakład­kę Lokaliza­c­ja.

Wybierz przy­cisk Prze­nieś… Następ­nie wskaż lokaliza­cję, do której chcesz prze­nieść kat­a­log.

W następ­nej kole­jnoś­ci kliknij Wybierz. Okienko zostanie zamknięte. Ponown­ie zna­jdziemy się w zakład­ce Lokaliza­c­ja, tym razem z inną wartoś­cią w polu tek­stowym.

Zami­ast wybier­ać fold­er za pomocą for­mu­la­rza wywoły­wanego opcją Prze­nieś… moż­na wpisać ręcznie nową ścieżkę.

Potwierdź decyzję przy­ciska­jąc Zas­to­suj.
Zosta­niesz zapy­tany, czy chcesz prze­nieść Moje doku­men­ty do nowej lokaliza­cji. Potwierdza­sz wciska­jąc Tak i po chwili masz wszys­tko tam gdzie chcesz.

Uwa­ga! Infor­ma­c­ja dla graczy!

Jeżeli chodzi o zapisy w grach, które korzys­ta­ją z folderu Moje doku­men­ty, w więk­szoś­ci przy­pad­ków powin­no być OK. Jeżeli chodzi o słabo, niedo­pra­cow­anie stwor­zone gry, np.: Racedriv­er GRID, zapisy stanów gry, dalej będą prze­chowywane w lokaliza­cji C:/Użytkownicy/twój_profil/RacedriverGRID. To zależy od aplikacji, w takich przy­pad­kach nie da się nic zro­bić (ewen­tu­al­nie możesz zwró­cić się z prośbą do pro­du­cen­ta :P).

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Sierpień 30th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. artus2007 30/08/2010 w 11:47 - Odpowiedz

    Dzię­ki! O to mi właśnie chodz­iło! Na żad­nych ama­tors­kich forach nie mogłem tego poszukać, a tu patrz znalazłem na naszym blogu:) dzię­ki! :)

  2. Prezes 20/08/2012 w 17:00 - Odpowiedz

    Dzię­ki! Na pewno się przy­da!

  3. Bohdan 15/08/2017 w 03:07 - Odpowiedz

    to jest cham­skie oszukańst­wo użytkown­ików nazy­wane za grqnicą “desin­for­ma­cją”

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.