Przekierowanie URL — tymczasowe

Załóżmy że masz domenę, której nazwę chciałbyś zmienić, gdyż zakupiłeś lepszą, łatwiejszą. Np mojastrona.gda.pl na mojastrona.pl. Końcówka gda.pl już nie jest Ci potrzebna bo chcesz rozwinąć swoją działalność na cały kraj, a nie tylko region. Co możesz zrobić aby najkorzystniej skorzystać z opcji przekierowania adresu URL?

1. Zaloguj się do PA

Twój hostin­go­daw­ca udostęp­nia Ci pan­el admin­is­tra­to­ra, gdzie masz ustaw­ienia przekierowa­nia. W moim przy­pad­ku to hekko.pl gdzie w pan­elu Direc­tAd­min przekierowu­ję domenę.
Plan jest taki. Obec­ną stronę na mojastrona.gda.pl chcę zostaw­ić na czas gdy już zbudu­ję nową na mojastrona.pl dlat­ego przekierowanie użyję do obec­nej strony. Czyli oby­d­wie dome­ny będą prowadz­iły do obec­nej strony.

przekierowanie1

Z punk­tu widzenia PA wyglą­da to następu­ją­co:

2. Budujemy nową WWW

Gdy już uru­chomil­iśmy nowy nabytek jakim jest mojastrona.pl może­my w tym cza­sie budować nową stronę, aby w przyszłoś­ci pod­piąć tą domenę. Do tego najpierw załóżmy sobie domenę wewnętrzną, tym­cza­sową na czas budowa­nia strony, dzię­ki której będziemy mogli w łatwy sposób dostać się do wp-admin, a przede wszys­tkim pokazać współpra­cown­ikom jak nowa odsłona strony będzie wyglą­dała.

przekierowanie3

3. Przekierowanie w bazie danych.

Ter­az trze­ba zal­o­gować się do php­MyAd­min aby zro­bić też tam przekierowanie. Jest to baza danych nowej strony, którą będziesz budował. Nie zmieni­aj ustaw­ień bazy obec­nie dzi­ała­jącej. Jest to ważne, gdyż tylko wtedy będziemy mogli w pełni sko­rzys­tać z word­pres­sa i mieć dostęp do wp-admin. W każdym razie… gdy nie dzi­ała Ci wp-admin to z pewnoś­cią w bazie danych masz inny adres. Sprawdź to. Jak?

Zaloguj się przez php­MyAd­min i wybierz  wp_options (doty­czy word­pres­sa). Wstaw adres tym­cza­sowy aby pra­cow­ać nad stroną.

phpMyAdmin

4. Przekierowanie na nową domenę.

Gdy już nasza nowa strona www jest gotowa, czas odwór­cić przekierowa­nia tak aby mojastrona.pl była główną i najważniejszą domeną. Czyli usuwamy przekierowanie z PA (patrz ptk.1).
Ter­az musisz tą z końcówką .gda.pl przekierować na .pl a testową usunąć bo nie będzie Ci już potrzeb­na. Oczy­wiś­cie pamię­taj aby w bazie danych również adresy się zgadza­ły. Koń­cowy schemat powinien wyglą­dać tak:

przekierowanie4

5. Podsumowanie.

Dzię­ki tej oper­acji nie tracisz obec­nych klien­tów, którzy zna­ją już adres strony z końcówką .gda.pl bo przekieru­jesz ich na nową stronę .pl
Dodatkowo czas budowy nowej strony nie wpłynie na utratę odwiedza­ją­cych bo oby­d­wie dome­ny będą dzi­ałały.
Czy warto utrzymy­wać dwie dome­ny?
Trze­ba przeanal­i­zować jaki ruch generu­je stara dom­e­na czyli z końcówką gda.pl i koniecznie zacznij już dziś przyzwycza­jać użytkown­ików do nowej dome­ny. Dzię­ki temu być może za rok bez więk­szych prob­lemów zrezygnu­jesz z przedłuża­nia tej z końcówką gda.pl a Two­ja dzi­ałal­ność nie odczu­je mniejszego zain­tere­sowa­nia (rzad­szych odwiedzin).

By |2016-11-26T10:07:23+00:00Styczeń 15th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.