Przekierowanie portu na bramkę voip — Netia Spot

Przekierowanie por­tu na konkretne urządze­nie ułatwi ci dostęp do niego. Jeśli posi­adasz zewnętrzny adres ip (pub­liczny) to możesz skon­fig­urować swój router tak, aby za pomocą przekierowa­nia por­tu zal­o­gować się na inne urządze­nie np. bramkę voip. Na tym przykładzie pokażę jak przekierować port 80 i zal­o­gować się na voipa z sieci zewnętrznej, czyli korzys­ta­jąc z inter­ne­tu innego oper­a­to­ra.

 

1. Zaloguj się na NS jako administrator.

login: admin
pass: admin_netia

2. Sprawdź czy NS “widzi” voipa.

Oraz czy wysyła mu ip wewnętrzne. W tym celu kliknij w “usłu­gi”, “dys­try­buc­ja adresów ip” następ­nie wybierz “Lista połączeń” aby wyświ­etlić urządzenia, które pobrały ip wewnętrzne. Jak rozpoz­nać voipa? Wystar­czy że porów­nasz adresy mac. Czyli sprawdź adres fizy­czny na bram­ce voip i wybierz iden­ty­cznego z listy.

W moim przy­pad­ku jest to cc:5d:4e:40:26:24 więc klikam na “new-host” i ustaw­iam “Typ staty­cznej dzierżawy”.

3. Następnie “Zapora sieciowa”, “Przekierowanie portu” i “Nowy wpis”.

4. Protokół wybieramy z listy “Definiowany przez użytkownika”.

5. Nazwa usługi np “voip”. Następnie ikonkę zielonego plusa.

6. Zmieniamy tylko docelowe porty na “pojedyncze”.

W przy­pad­ku tej bram­ki ZyX­EL P-2702R będzie to port 80, w przy­pad­ku innych częs­to bywa port 8080. Klikamy na OK. Oraz potwierdza­my ponown­ie wciska­jąc OK.

7. Wybieramy teraz z listy nasz “new-host”

Wcześniej pod­pa­trzeliśmy w dys­try­bucji adresów nazwę hos­ta, także wiemy że jest nim nasz voip.

8. Potwierdzamy klikając OK.

Sprawdza­my czy przekierowanie dzi­ała. Najszy­b­ciej i najłatwiej wpisu­jąc nasze pub­liczne ip w przeglą­darkę wraz z portem 80.

np xxx.xxx.xxx.xxx:80

W ten sposób może­my zarządzać takim urządze­niem z zewnątrz. Daje nam to przede wszys­tkim swo­bodę w szy­bkim diag­no­zowa­niu uster­ki, co przy korzys­ta­niu z voip’ów jest wygodne. Jako przykład podam sytu­acje, w której ktoś ze zna­jomych dzwoni (przez komórkę) i mówi mi, że voip nie dzi­ała. Logu­ję się nawet ze smartfon’a i przez przeglą­darkę widzę co się dzieje. W więk­szoś­ci przy­pad­ków wystar­czy ponown­ie zal­o­gować do plat­formy sip i ok. To jeden z wielu prob­lemów, które opisałem tutaj.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Wrzesień 5th, 2012|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Sko­rzy­staj z prze­kie­ro­wa­nia por­tu […]

  2. […] Musimy naj­pierw się zalo­go­wać na router. W tym celu sprawdź w instruk­cji obsłu­gi, który adres trze­ba wpi­sac w prze­glą­darkę aby wyświe­tlił się dostęp do pan­ela admi­ni­stra­tora. Być może w Twoim mod­elu pod urzą­dze­niem jest nakle­j­ka, która infor­muje jaki jest adres urzą­dze­nia i hasło. Na blogu opi­sy­wa­li­śmy już spo­soby prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów na mod­elu dlink oraz netia­spot. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.