Przechwytywanie obrazu w treść

Czy zas­tanaw­iałeś się kiedykol­wiek nad fak­tem prze­niesienia tek­stu czy widoku ze zdję­cia np do Wor­da, Painta czy cho­ci­aż­by zwykłego sys­te­mowego notat­ni­ka? Twierdz­iłeś, że to nie realne? Byłeś w błędzie! Dokonasz tego dzię­ki pro­gramowi ABBYY Screen­shot Read­er. Przech­wycisz dowol­ną fotografię, tabelę i dowol­ny tekst i to w bard­zo prosty sposób. Od ter­az możesz mieć w swoim doku­men­cie ele­men­ty, które wcześniej były tylko “zac­ną” grafiką. ;) Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Na początek pobier­amy pro­gram Z TEJ STRONY. Następ­nie instalu­je­my i uruchami­amy. Po uru­chomie­niu ukaże nam się takie oto okienko:

2.) Pro­gram dodatkowo w zasob­niku sys­te­mowym wyświ­etli nową ikonę. Klika­jąc ją również wywołamy powyższe okienko. Ikona w zasob­niku wyglą­da następu­ją­co:

3.) Okno główne podzielone jest na trzy para­me­try, które odpowiada­ją za przech­wyty­wanie obrazu. Zajmiemy się listą Zapisz. Rozwi­jamy ją. Zobaczymy cztery opc­je do wyboru:

[note]Obszar - opc­ja ta służy do przech­wyty­wa­nia dowol­nego zaz­nac­zonego obszaru.

Okno — opc­ja ta służy do przech­wyty­wa­nia zawartoś­ci całego wybranego przez nas okna.

Ekran — opc­ja ta służy do przech­wyty­wa­nia całego ekranu.

Ekran cza­sowy — opc­ja ta służy do przech­wyty­wa­nia całego ekranu, ale z 5 sekun­dowym opóźnie­niem.

[/note]

4.) Z listy język wybier­amy taki język, w jakim napisany jest tekst (bądź tekst na obra­zie), który chce­my przech­wycić. Jeśli wybierze­my Automaty­czny wybór pro­gram sam wybierze dany język.

5.) Ostat­nia lista to Wyślij.  Dzię­ki niej określimy sposób, w zostanie przetwor­zony przech­wycony przez nas obraz:

[note]

Tekst do schowka — opc­ja ta wkle­ja sko­pi­owany tekst do dowol­nego edy­to­ra (tekst wkle­jamy skrótem CTRL+V).

Tekst do doku­men­ty pro­gra­mu Microsoft Word - opc­ja ta stworzy nowy doku­ment w tym edy­torze i wklei do niego tekst.

Tekst do pliku — opc­ja ta stworzy plik tek­stowy w for­ma­cie TXT, DOC lub RTF i wklei do niego tekst.

Tabela do schowka — opc­ja ta wkle­ja rozpoz­naną tabelę i wkle­ja ją do dowol­nego edy­to­ra tek­stu.

Tabela do doku­men­tu pro­gra­mu Microsoft Excel — opc­ja ta stworzy nowy doku­ment pro­gra­mu Excel i wkle­ji do niego rozpoz­naną tabele.

Tabela do pliku — opc­ja ta stworzy plik CSV lub XLS i zapisu­je do niego tabelę.

Obraz do schowka — opc­ja ta wkle­ja przech­wycony obraz np do Painta.

Obraz do pliku — opc­ja ta zapisu­je przech­wycony obraz w for­ma­cie JPG, BMP lub PNG.

Obraz do wiado­moś­ci e-mail — opc­ja ta zapisze obraz do wysła­nia e-mailem.

[/note]

PODSUMOWANIE

Pro­gram ABBYY Screen­shot Read­er może okazać się bard­zo przy­dat­ny do biu­ra, gdy potrze­bu­je­my pil­nie wkleić część obraz­ka do tek­stu.

By |2016-11-26T10:07:48+00:00Lipiec 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.