Odzyskiwanie utraconych zdjęć z kart pamięci

Każdy z nas zapewne lubi fotografować — nie ukry­wamy tego. Coraz częś­ciej kupu­je­my bardziej pojemne kar­ty pamię­ci w celu prze­chowa­nia jak najwięk­szej licz­by zdjęć. Może się zdarzyć i tak, że przez przy­padek usuniemy jakieś ważne zdję­cie lub co gorsze — usuniemy przy­pad­kowo wszys­tkie zdję­cia. Nie zała­mu­jmy rąk — da się je odzyskać, a byna­jm­niej część z nich.  Na wszys­tko ist­nieje rozwiązanie. Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Na początku musimy zaopa­trzyć się w opro­gramowanie niezbędne do odzyski­wa­nia zdjęć. Ja pole­cam pro­gram PC Inspec­tor Smart Recov­ery, który zna­jdziemy np TUTAJ . Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Tak wyglą­da główne okno pro­gra­mu:

2.) Naszym celem jest odzyskanie utra­conych zdjęć. Podłącza­my więc do kom­put­era kartę pamię­ci. Wybier­amy na liś­cie literę napę­du z kartą i rodzaj odzyski­wanych zdjęć (domyśl­nie zostaw­iamy JPG):

3.) Ter­az wybier­amy lokaliza­cję, w której pro­gram ma zapisać odzyskane zdję­cia:

[note]UWAGA! Jako lokaliza­cję odzyskanych zdjęć nie należy wybier­ać aktu­al­nej kar­ty pamięci![/note]

4.) Pozostało nam już tylko kliknąć na Start i czekać na rezul­taty:

5.) Cały prze­bieg oper­acji tj liczbę odzyskanych zdjęc może­my obser­wować w dol­nej częś­ci głównego okna aplikacji:

PODSUMOWANIE

Żaden pro­gram nie daje 100% skutecznoś­ci w odzyski­wa­niu zdjęć. Jeśli zde­cy­du­je­my się na ich odzyski­wanie pamię­ta­jmy, żeby wcześniej na kar­cie nic nie zapisy­wać, ponieważ może­my zamazać sek­to­ry zdjęć i ich odzyskanie może stać się nie możli­we.

By |2017-07-22T18:05:40+00:00Maj 6th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.