Programy na pendrive LiberKey

Jeśli potrzebujesz na co dzień różnych aplikacji czy to do nagrywania, archiwizacji danych czy odtwarzania muzyki, a nie chcesz ich instalować osobno na każdym komputerze, z którego korzystasz wypróbuj program o nazwie LiberKey. Wystarczy zastosować pendrive lub inny przenośny dysk. Dzięki programowi pobierzemy na nasz nośnik wybrane przez nas programy w wersji portable – nie trzeba ich instalować.
Mamy do wybory około 300 darmowych programów! Więcej w artykule.

1. Pobieramy LiberKey.

Pro­gram może­my pobrać bezpośred­nio ze strony pro­du­cen­ta http://www.liberkey.com/

Pobrany insta­la­tor uruchami­amy i instalu­je­my pro­gram. Pro­ces insta­lacji jest bard­zo prosty i nie trze­ba go opisy­wać. Istot­na uwa­ga: insta­la­tor prosi o ścieżkę, w której ma zain­stalować pro­gram. Stwórzmy więc dowol­ny fold­er na nośniku i zmieńmy ścieżkę insta­lacji do tego właśnie folderu. To właśnie tutaj będą pobier­ane wszys­tkie pro­gramy.

aplikacje-przenosne

2. Kreator programów.

Insta­la­tor pro­gramów portable jest przed­staw­iony w postaci prostego kreato­ra – jak widać nie ma tu nic skom­p­likowanego. Wystar­czy kliknąć duży przy­cisk Pobierz listę dostęp­nych paki­etów opro­gramowa­nia:

kreator

Trzy pro­file reprezen­tu­ją liczbę pro­gramów, które może­my pobrać. Są to kole­jno:

profile

Wer­s­ja Basic ofer­u­je najm­niejszą liczbę pro­gramów i wyma­ga najm­niej miejs­ca na dysku. Funkc­ja Ulti­mate ofer­u­je nato­mi­ast najwięk­szą liczbę pro­gramów i zaj­mu­je najwięcej miejs­ca.

Po wybra­niu intere­su­jącego nas pro­filu zobaczymy dostęp­ne do pobra­nia pro­gramy. Stan­dar­d­owo wszys­tkie są zaz­nac­zone jako gotowe do pobra­nia:

liberkey

Jeśli któraś aplikac­ja nie jest nam potrzeb­na – odz­nacza­my ją. Najproś­ciej jest odhaczyć wszys­tkie i zaz­naczyć tylko te, które są nam potrzeb­ne. W tym celu klikamy ikonę kluczy­ka w lewym dol­nym rogu i klikamy “odz­nacz wszys­tkie”.
Gdy wybierze­my już wszys­tkie pro­gramy, klikamy na przy­cisk “instaluj wszys­tkie aplikac­je z paki­etu”.
W stosownym oknie może­my obser­wować prze­bieg pobiera­nia i instalowa­nia opro­gramowa­nia:
instalacja-pakietow

3. Jak to działa?

Pora sprawdz­ić dzi­ałanie pobranego pro­gra­mu. Dla tes­tu pobrałem dar­mowy archi­wiz­er 7-Zip. W głównym oknie pro­gra­mu jest on od razu widoczny:

liberkey2

Zobaczymy opis danej aplikacji. Nieste­ty jest on tylko w języku ang­iel­skim. Jeśli nie wiemy do czego służy dany pro­gram, a nie chce­my pobier­ać w ciem­no to warto przed pobraniem poczy­tać o nim w Internecie. Bard­zo możli­we, że uda nam się trafić na pol­s­ki opis. Kliknię­cie przy­cisku Uru­chom spowodu­je uru­chomie­nie:

7-zip

Gdy wszys­tkie wybrane przez nas dar­mowe pro­gramy są już gotowe może­my je uru­chomić ze stwor­zonego na początku kat­a­logu na pen­drive bezpośred­nio po podłącze­niu go do innego kom­put­era.

Dzię­ki LiberKey nie musimy szukać każdego pro­gra­mu w Internecie osob­no. Zro­bimy to automaty­cznie za pomocą kilku kliknięć. Dodatkowo wszys­tkie pobrane pli­ki są w wer­sji por­talbe – a oznacza to, że nie są one instalowane na dysku twardym, lecz uruchami­ane bezpośred­nio ze ściąg­niętego pliku.
By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 1st, 2015|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.