Program do nagrywania pulpitu

Nagry­wanie scen video z pul­pitu, tworze­nie ama­tors­kich screenów z gier, czy z innych ele­men­tów wyświ­et­lanych na naszym ekranie to z pewnoś­cią marze­nie nie jed­nego użytkown­i­ka kom­put­era. Do czego nam w sum­ie potrzeb­ne video nagrane z pul­pitu? Do czego może­my wyko­rzys­tać zdję­cia, które wykon­al­iśmy? Otóż każdy wyko­rzys­ta to według włas­nego pomysłu, a jest ich kil­ka.

Jeśli opra­cowu­jesz różne porad­ni­ki – nie tylko graficzne, ale także video to właśnie dla Ciebie są takie pro­gramy. Z Ich pomocą bez prob­le­mu nagrasz filmik z dowol­nej gry, wykonasz zdję­cia pul­pitu by pokazać zna­jomym krok po kroku, jak rozwiązać daną usterkę w sys­temie lub sko­rzys­tasz z najpop­u­larniejszej funkcji – nagry­wanie scen w postaci pliku fil­mowego. Ta ostat­nia należy do najpop­u­larniejszych. Dlaczego? Już wyjaś­ni­am – chcesz zademon­strować koledze, jak zain­stalować skom­p­likowany pro­gram. Kole­ga miesza­ka daleko, a ty nie jesteś w stanie do niego pod­jechać i zain­stalować pro­gra­mu. Wtedy masz możli­wość nagra­nia tego, co aktu­al­nie robisz i przesła­nia mu w postaci cyfrowej. Proste, praw­da ?

W teś­cie tym porów­nam dla was 2 płatne pro­gramy do wykony­wa­nia tego typu oper­acji, oraz 1 dar­mowy odpowied­nik. Są ta według mnie najlep­sze pro­gramy – w moim teś­cie wypadły najlepiej.

 

ACTION!

Pro­gram firmy Mir­il­lis jest pro­gramem płat­nym, ale jed­nym z najlep­szych i najpop­u­larniejszych pro­gramów do tworze­nie nie tylko sek­wencji video naszego pul­pitu, ale także do wykony­wa­nia zrzutów ekra­nowych. Przede wszys­tkim jest on pole­cany dla graczy – umożli­wia przech­wyty­wanie i nagry­wanie naszych postępów w grach, dzię­ki czemu może­my się podzielić nimi z przy­jaciół­mi bądź z inny­mi gracza­mi.

Główne menu programu Action!

Główne menu pro­gra­mu Action!

Pro­gram nie dość, że ma pol­s­ki inter­fe­js, to na dodatek nie jest trud­ny w obsłudze. Jak widz­imy na scree­nie, pro­gram ofer­u­je nagry­wanie nie tylko samego obrazu, ale także dodatkowo dźwięku. Dzię­ki temu nasze nagra­nia nie będą żmudne i monot­onne. Wystar­czy, że podłączymy do kom­put­era mikro­fon – w ten sposób oży­wimy nasze nagra­nia dodatkowo swoim głosem, co jest przy­datne pod­czas nagry­wa­nia porad­ników.

Ciekawą funkcją, jaką mogą zaofer­ować nam pro­du­cen­ci to funkc­ja Per­fect Video Match – opc­ja jest już dostęp­na do wyboru na początku ekranu star­towego:

Tryb Perfect Video Match jest włączony.

Tryb Per­fect Video Match jest włąc­zony.

Dzię­ki tej funkcji bez przeszkód nagramy filmi­ki z sieci i pokaże­my je zna­jomym. Może­my nagry­wać to, co włączymy np. w ser­wisie Youtube, czy na innych stronach z fil­ma­mi.

Jak dobrze zauważyliśmy już na ekranie głównym może­my wybrać, czy chce­my nagry­wać:

 • Sek­wenc­je video z gier (ikona joy­stic­ka)
 • Obszar naszego pul­pitu (ikona mon­i­to­ra)
 • Obszar wybranej częś­ci pul­pitu lub dowol­nego okna

Pro­gram umożli­wia nam nagry­wanie w for­ma­cie .AVI i .MP4, nawet w jakoś­ci FULL HD. Z rozwi­janej listy może­my wybrać stosowny for­mat oraz jakość nagry­wanego przez nas pliku:

Format i jakość nagrywanych plików.

For­mat i jakość nagry­wanych plików.

Action! umożli­wia również wykony­wanie wszys­t­kich czyn­noś­ci za pomocą skrótów klaw­is­zowych. Dzię­ki temu nie musimy bez potrze­by klikać myszką na ekranie, aby np. zatrzy­mać nagry­wanie. W ten sposób zaoszczędz­imy sobie niepotrzeb­ne­go klika­nia, które mogło­by zostać zare­je­strowane na naszym video. Tak wyglą­da stre­fa zmi­any klaw­is­zolo­gi:

Skróty klawiszowe w programie Action!

Skró­ty klaw­is­zowe w pro­gramie Action!

ZALETY:

 • pro­gram łatwy w obsłudze,
 • inter­fe­js w języku pol­skim,
 • możli­wość nagry­wa­nia sek­wencji video w jakoś­ci FULL HD,
 • współpracu­je z Win­dows Vista, 7 oraz Win­dows 8,
 • nie obciąża sys­te­mu,
 • wspar­cie dla tech­nologii CUDA,

WADY:

 • wer­s­ja dar­mowa ofer­u­je nam testowanie przez okres 30 dni,
 • mogą wys­tępować prob­le­my w sys­temie Win­dows 8.1,
 • mała licz­ba dostęp­nych for­matów do nagry­wa­nia zrzutów,

 

 

SnagIT

Kole­jny testowany przeze mnie pro­gram do nagry­wa­nia sek­wencji video, który zasługu­je na godne polece­nie. Może funkcjon­al­noś­cią i wyglą­dam odb­ie­ga niez­nacznie od swo­jego poprzed­ni­ka, ale również jest prosty i przy­jazny w obsłudze. Aplikac­ja jest płat­na, ale 15 dniowy okres prób­ny z pewnoś­cią poz­woli nam zapoz­nać się ze jej możli­woś­ci­a­mi.

Główne menu program SnagIT.

Główne menu pro­gram Snag­IT.

Jedynym minusem jest to, że inter­fe­js jest w języku ang­iel­skim. Dodatkowym atutem jest też możli­wość szy­bkiej edy­cji zapisanych przez nas zrzutów ekra­nowych. Umożli­wi nam to wbu­dowany edy­tor Snag­IT Edi­tor. Atutem jest też możli­wość wzbo­ga­ca­nia zdjęć i dodatkowe obiek­ty przy pomo­cy wbu­dowanego pro­gra­mu Snag­IT Stu­dio.

Nowoś­cią niespo­tykaną dotąd w innych pro­gra­mach jest możli­wość wysła­nia naszego pro­jek­tu np. bezpośred­nio do YouTube, czy pro­gra­mu do edy­cji Cam­ta­sia Stu­dio:

snagit1.png

Cieka­wostką Snag­IT jest także możli­wość dowol­nej edy­cji wyko­nanego przez nas zdję­cia – może­my dodawać tekst, czy dokony­wać innych różnych mody­fikacji:

snagit2

Jeśli chce­my od razu rozpocząć nagry­wanie naszego pul­pitu lub zare­je­strować w postaci video to, co aktu­al­nie robimy na kom­put­erze, wystar­czy, że w menu start odna­jdziemy pro­gram Snag­IT i wybierze­my opcję star­tu nagry­wa­nia (tak, jak na poniższym scree­nie):

Nagrywanie pulpitu w SnagIT

Nagry­wanie pul­pitu w Snag­IT

Kole­jny etap to już tylko wybranie obszaru, który będziemy nagry­wać i naciśnię­cie przy­cisku Play. Od tej pory nagry­wany będzie ten obszar pul­pitu lub te akty­wne okno, które zaz­naczyliśmy. Warto jeszcze zapoz­nać się z klaw­isza­mi sterowa­nia, aby nie naciskać noto­rycznie myszką na ekranie żad­nych przy­cisków. Wystar­czy odszukać ikonę pro­gra­mu w zasob­niku sys­te­mowym i z rozwi­janego menu wybrać Pref­er­ences. W ten sposób ustaw­imy klaw­isze według włas­nego uzna­nia.

ZALETY:

 • pros­ta obsłu­ga,
 • łat­wa i prze­jrzys­ta możli­wość edy­cji swoich obrazów,
 • boga­ta bib­liote­ka edy­to­ra zdjęć,
 • kreator nagry­wa­nia video prowadzi użytkown­i­ka prak­ty­cznie „za rękę”,
 • współpracu­je z Win­dows 7 i Win­dows 8 (starsze wer­sje także z XP),

WADY:

 • inter­fe­js w język obcym (ang­iel­s­ki),
 • pro­gram w wer­sji testowej moż­na testować przez 15 dni,

 

 

Free Screen Capturer

Pro­gram ten jest jedynym dar­mowym pro­gramem testowanym przeze mnie w artykule. Jego inter­fe­js jest w języku pol­skim, więc powin­no to ucieszyć więk­szość użytkown­ików. Umożli­wia nam (tak, jak poprzed­ni­cy) nagry­wanie sek­wencji video z naszego pul­pitu oraz wykony­wanie zrzutów ekranu. Przed uru­chomie­niem musimy podać klucz rejes­tra­cyjny – po kliknię­ciu na odnośnik dostaniemy klucz na maila:

Screen Capturer wymaga podania klucza.

Screen Cap­tur­er wyma­ga poda­nia klucza.

Prezen­towana aplikac­ja jest chy­ba najprost­sza w obsłudze. Wszys­tkie funkc­je mamy podane prak­ty­cznie „na tacy” w jed­nym podręcznym menu. Nie sposób się tutaj pogu­bić ponieważ nawet najmłod­szy uzytkown­ik powinien sobie poradz­ić s obsługą:

screen1

Jak widz­imy, może­my sobie wybrać, czy przech­wytu­je­my cały ekran, okno, czy wybrany obszar. Dodatkowo już na pier­wszym ekranie wybier­amy, czy przech­wytu­je­my film (nasze postępy będą reje­strowane w postaci pliku video) lub zrzut ekranu (krótko mówiąc – wykonu­je­my zrzut ekranu). Na koniec wystar­czy wybrać, w jakiej postaci mamy otrzy­mać plik wyjś­ciowy (np. e-mail, czy obraz).

 

Warto sprawdz­ić na początku skró­ty klaw­is­zowe – tak, jak w poprzed­nich prezen­towanych pro­gra­mach. Wystar­czy prze­jść do Opcji i wybrać odpowied­nią zakład­kę:

Podstawowe klawisze sterowania

Pod­sta­wowe klaw­isze sterowa­nia

Praw­idłowo ustaw­ione sterowanie ustrzeże nas przed niespodziewany­mi skutka­mi złego nagra­nia. Małym minusem są dostęp­ne for­maty zapisu dla plików mul­ti­me­di­al­nych: mamy bowiem do wyboru tylko stan­dard AVI oraz gorszy WMV, który z reguły przy­da­je się, jeśli chce­my przesłać plik e-mailem.

ZALETY:

 • prosty w obsłudze,
 • wygodne menu,
 • pol­s­ki inter­fe­js, co jest dodatkowym atutem,
 • dar­mowa alter­naty­wa dla niewyma­ga­ją­cych użytkown­ików,
 • współpracu­je z Win­dows XP, Vista 7 oraz 8,

WADY:

 • wyma­gane podanie adresu e-mail w celu ode­bra­nia klucza rejes­tra­cyjnego
 • mała ilość for­matów wyjś­ciowych dla nagry­wanych plików,

Może zain­tere­su­je Cie również pole­cany przez nas pro­gram do nagry­wa­nia filmików z gier?

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 7th, 2014|Categories: News, software|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. […] Warto spraw­dzić naj­now­sze pro­gramy do nagry­wa­nia w tym arty­kule. […]

 2. sawee 03/09/2015 w 11:01 - Odpowiedz

  Potrze­bowałem szy­bko nagrać wideo-pomoc na stron i ją umieś­cić. Sko­rzys­tałem z tej strony http://www.helprecorder.com . Wszys­tko szy­bko i pros­to. Poradz­iłem sobie w 3 min­u­ty. Do tego mają fajny kod, który pozwala na śledze­nie odwiedzin na stron­ie www. Fajny dodatek

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.