Problemy z drukowaniem windows 7

 

Często zdarza się, że miewamy problem z drukarką – zazwyczaj nie chce ona drukować mimo, iż wszystkie kable są poprawnie podłączone. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystkie sterowniki są poprawnie zainstalowane, drukarka jest poprawnie skonfigurowana i podłączona, a pojemniki z tuszem nie są puste, wykonajmy kilka kroków by sprawdzić, co tak naprawdę powoduje problemy z drukowaniem w naszym systemie.

1. Pod­czas drukowa­nia może­my spotkać się z różny­mi komu­nikata­mi czy błę­da­mi. Jeśli dostrzeże­my, że doku­ment oczeku­je w kole­jce nie popada­jmy w panikę – wszys­tko da się napraw­ić:

drukowanie2. Uda­je­my się do ustaw­ień naszej drukar­ki. W sys­temie Win­dows 7 będziemy ich szukać w Pan­elu Sterowa­nia i kole­jno w Wyświ­etl urządzenia i drukar­ki:

drukarki3. Prawym klikiem prze­chodz­imy do Właś­ci­woś­ci drukar­ki. Pamię­ta­jmy, aby wybrać poprawną drukarkę jako domyśl­ną:

wlasciwosci-drukarki

4. Gdy już jesteśmy we właś­ci­woś­ci­ach uda­je­my się do zakład­ki Na samym dole widz­imy zaz­nac­zoną opcję (w zasadzie powin­na być ona zaz­nac­zona domyśl­nie) Włącz obsługę dwukierunk­ową. Obsłu­ga dwukierunk­owa pomiędzy kom­put­erem, a drukarką może powodować, że zami­ast wydruku dostaniemy tylko komu­nikaty o błę­dach. Odz­nacza­my tą pozy­cję:

epson

5. Na sam koniec warto jeszcze prze­jść do zakład­ki Zaawan­sowane i zaz­naczyć pozy­cję Drukuj bezpośred­nio do drukar­ki. W ten sposób drukar­ka nie będzie najpierw buforowała doku­men­tów przed ich późniejszym wydrukowaniem, tylko zle­ci to polece­nie od razu:

epson26. To wszys­tko. Ter­az sprawdza­my, czy doku­men­ty druku­ją się poprawnie. Dla pewnoś­ci warto uru­chomić ponown­ie kom­put­er przed rozpoczę­ciem drukowa­nia.

By |2016-11-26T10:07:21+00:00Marzec 23rd, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.