Powiększ partycję systemową

W bard­zo prosty sposób moż­na pow­ięk­szyć rozmi­ar ist­niejącej par­ty­cji sys­te­mowej. Jeśli uważasz, że par­ty­c­ja, którą obec­nie posi­adasz ma za mały rozmi­ar, możesz zwięk­szyć jej rozmi­ar bez utraty danych. Jak tego dokon­ać dowiesz się z poniższego artykułu.

1.) W celu zwięk­szenia par­ty­cji sys­te­mowej posłużymy się pro­gramem Acro­nis Disk Direc­tor 11. Moż­na go pobrać w wer­sji testowej np TUTAJ . Wer­s­ja testowa w zupełnoś­ci wystar­czy do tego “zabiegu”. Oso­by, którym wer­s­ja prób­na nie wystar­czy zawsze mogą zakupić pełną wer­sję.

2.) Po zain­stalowa­niu pro­gra­mu uruchami­amy go. Po uru­chomie­niu zobaczymy wszys­tkie par­ty­c­je, jakie są obec­ne w kom­put­erze:

3.) Klikamy PPM na par­ty­cję, którą chce­my pow­ięk­szyć (w moim przy­pad­ku jest to par­ty­c­ja C) i klikamy na Zmień rozmi­ar wolu­minu:

4.) Przed nami kole­jno okienko. Zaz­nacza­my w nim następu­jące pozy­c­je:

- Dodaj do wolu­minu całe nieprzy­dzielone miejsce

- Wyko­rzys­taj wolne miejsce z innych wolu­minów

Przy pozy­cji “Pozostaw wolne miejsce na każdym wolu­minie (%)” zmieni­amy suwakiem wielkość poniżej 100 aż zaob­ser­wu­je­my, że rozmi­ar wol­nego miejs­ca się pow­ięk­sza:

Gdy ustaw­imy odpowiada­ją­cy nam rozmi­ar,  na samej górze okna przy pozy­cji “Rozmi­ar wolu­minu” pow­ięk­sza­my rozmi­ar par­ty­cji sys­te­mowej przy pomo­cy suwa­ka. Par­ty­c­ja pow­ięk­szy się dzię­ki miejs­cu, które uzyskaliśmy z miejs­ca nieprzy­dzielonego:

5.) Na koniec klikamy na Ok by potwierdz­ić zmi­any. Ukaże się główne okno pro­gra­mu — klikamy na przy­cisk Zatwierdź oper­ac­je oczeku­jące — zobaczymy tutaj wszys­tkie oper­ac­je, które oczeku­ją w kole­jce:

6.) Klikamy na Kon­tynu­uj i potwierdza­my komu­nikat infor­mu­ją­cy o restara­cie kom­put­era. Kom­put­er uru­cho­mi się ponowie — zan­im jed­nak sys­tem zostanie w pełni załad­owany ujrzymy okno, w którym będziemy mogli zobaczyć pro­ces pow­ięk­sza­nia naszej par­ty­cji:

7.) Po załad­owa­niu się syte­mu par­ty­c­ja będzie pow­ięk­szona.

UWAGA!!! Przed wykony­waniem jakiejkol­wiek oper­ac­ja na dyskach należy wykon­ać kopię zapa­sową najważniejszych danych! Pamię­taj, że mody­fikacji sys­te­mowych plików i oper­acji na dyskach dokonu­jesz na włas­ną odpowiedzial­ność!

PODSUMOWANIE

Zwięk­szanie rozmi­aru par­ty­cji sys­te­mowej może okazać się bard­zo przy­datne. Nie musimy wtedy od nowa wgry­wać sys­te­mu i usuwać danych. Pamię­ta­jmy jed­nak, aby wykony­wać wszys­tko ze szczegól­ną ostrożnoś­cią.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Kwiecień 3rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.