Polityka Prywatności2016-11-26T10:07:11+00:00

1. Ser­wis zbiera w sposób automaty­czny tylko infor­ma­c­je zawarte w plikach cook­ies.

2. Pli­ki (cook­ies) są plika­mi tek­stowy­mi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka ser­wisu. Przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron ser­wisu. Przede wszys­tkim zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej swo­jego pochodzenia, swój unikalny numer, czas prze­chowywa­nia na urządze­niu koń­cowym.

3. Oper­a­tor ser­wisu TOIN jest pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym swo­jego użytkown­i­ka pli­ki cook­ies oraz mają­cym do nich dostęp.

4. Oper­a­tor ser­wisu wyko­rzys­tu­je pli­ki (cook­ies) w celu:

  • dopa­sowa­nia zawartoś­ci strony inter­ne­towej do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji użytkown­i­ka, przede wszys­tkim pli­ki te rozpoz­na­ją jego urządze­nie, aby zgod­nie z jego pref­er­enc­ja­mi wyświ­etlić stronę;
  • przy­go­towywa­nia statystyk poma­ga­ją­cych poz­na­niu pref­er­encji i zachowań użytkown­ików, anal­iza tych statystyk jest anon­i­mowa i umożli­wia dos­tosowanie zawartoś­ci i wyglą­du ser­wisu do panu­ją­cych trendów, statysty­ki sto­su­je się też do oce­ny pop­u­larnoś­ci strony;
  • możli­woś­ci logowa­nia do ser­wisu;
  • utrzy­ma­nia logowa­nia użytkown­i­ka na każdej kole­jnej stron­ie ser­wisu.

5. Ser­wis sto­su­je dwa zasad­nicze rodza­je plików (cook­ies) — sesyjne i stałe. Pli­ki sesyjne są tym­cza­sowe, prze­chowu­je się je do momen­tu opuszczenia strony ser­wisu (poprzez wejś­cie na inną stronę, wyl­o­gowanie lub wyłącze­nie przeglą­dar­ki). Pli­ki stałe prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka do cza­su ich usunię­cia przez użytkown­i­ka lub przez czas wynika­ją­cy z ich ustaw­ień.

6. Użytkown­ik może w każdej chwili dokon­ać zmi­any ustaw­ień swo­jej przeglą­dar­ki, aby zablokować obsługę plików (cook­ies) lub każ­do­ra­zowo uzyski­wać infor­ma­c­je o ich umieszcze­niu w swoim urządze­niu. Inne dostęp­ne opc­je moż­na sprawdz­ić w ustaw­ieni­ach swo­jej przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Należy pamię­tać, że więk­szość przeglą­darek domyśl­nie jest ustaw­ione na akcep­tację zapisu plików (cookies)w urządze­niu koń­cowym.

7. Oper­a­tor Ser­wisu infor­mu­je, że zmi­any ustaw­ień w przeglą­darce inter­ne­towej użytkown­i­ka mogą ograniczyć dostęp do niek­tórych funkcji strony inter­ne­towej ser­wisu.

8. Pli­ki (cook­ies) z których korzys­ta ser­wis (zamieszczane w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka) mogą być udostęp­nione jego part­nerom oraz współpracu­ją­cym z nim reklam­odaw­cą.

9. Infor­ma­c­je doty­czące ustaw­ień przeglą­darek inter­ne­towych dostęp­ne są w jej menu (pomoc) lub na stron­ie jej pro­du­cen­ta.

10. Bardziej szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at plików (cook­ies) dostęp­ne są na stron­ie ciasteczka.org.pl