Podmiana plików systemowych XP/7

Gdy któryś z plików sys­te­mowych uleg­nie uszkodze­niu wcale nie trze­ba rein­stalować sys­te­mu, ani włączać Kon­soli odzyski­wa­nia, która wyma­ga zna­jo­moś­ci komend.  Służą do tego dwa proste pro­gramy, każdy dla innego sys­te­mu. Poniżej opiszę jak ich uży­wać.

PODMIANA PLIKÓW W WINDOWS XP:

1. Ściągamy pro­gram Replac­er

2. Roz­pakowu­je­my pli­ki bezpośred­nio na dysk C

3. Uruchami­amy Replacer.cmd

4. W okno kon­soli prze­ciągamy uszkod­zony plik sys­te­mowy i naciskamy Enter

5. Ter­az prze­ciągamy nowy plik i wciskamy Enter

6. Pro­gram zapy­ta nas czy pod­mienić pli­ki. Wpisu­je­my Y i naciskamy Enter. Gdy pro­gram zakończy pod­mi­anę naciskamy dowol­ny klaw­isz, po czym restar­tu­je­my kom­put­er.

Gdy­by Win­dows nie uru­chomił się uruchami­amy Kon­solę odzyski­wa­nia z pły­ty z Win­dowsem, logu­je­my się do naszej insta­lacji sys­te­mu i wpisu­je­my:

BATCH ReplacerUndo.txt
EXIT

PODMIANA PLIKÓW W WINDOWS 7:

1. Pobier­amy Win­dows Se7en File Replac­er

2. Roz­pakowu­je­my pli­ki bezpośred­nio na dysk C

3. Uruchami­amy Se7en File Replacer.exe

4. W okienko “Drop your new file here” prze­ciągamy NOWY plik.

Pro­gram automaty­cznie zna­jdzie ory­gi­nal­ny plik, który ma być zamieniony w system32 (jeśli tak się nie stanie, to pojawi się proś­ba o wskazanie starego pliku), zre­se­tu­je uprawnienia ory­gi­nału (prze­j­mowanie na Włas­ność), zback­upu­je plik źródłowy w ory­gi­nal­nym fold­erze (plik pojawi się z rozsz­erze­niem *.bak) i spróbu­je pli­ki zamienić. Jeśli plik jest w uży­ciu, moż­na zaz­naczyć opcję “Replace at reboot”. Spowodu­je to zami­anę plików pod­czas następ­nego restar­tu kom­put­era. Pro­gram posi­a­da również funkcję Restore do cofa­nia zmi­an.

!!! UWAGA !!!

Funkc­ja prze­cią­ga­nia do okien­ka dzi­ała jedynie kiedy jest wyłąc­zone UAC, jeśli zaś jest włąc­zone trze­ba użyć funkcji Man­u­al.

Z porad korzys­tasz na włas­ną odpowiedzial­ność.

Pomoc w zami­an­ie pliku moż­na uzyskać także w wątku na forum.toin.pl.

By |2015-09-01T10:18:46+00:00Sierpień 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 17/08/2010 w 12:42 - Odpowiedz

    Porad­nik dobry, aczkol­wiek pod­mi­any plików w XP moż­na dokon­ać także za pomocą okna Uru­chom i płyt­ki z sys­te­mem :P. A co do 7 to bard­zo ciekawe :).

  2. artus2007 21/08/2010 w 13:05 - Odpowiedz

    Przy­da się na pewno :) podlinkuj gdzieś ten artykuł, artykuły doty­czące sys­temów są bard­zo pop­u­larne i mogą osiągnąć w krótkim cza­sie dużo odwei­dzin

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.