Podkręcanie karty graficznej

Każdy gracz myślał zapewne o zmianie swojej karty graficznej na lepszą lub o tym, by chociaż w pewnym stopniu poprawić wydajność swojej aktualnej. Dzięki temu nie musimy od razy wydawać majątku na nowe karty, gdy możemy spróbować „wycisnąć” więcej mocy z obecnej. W przykładzie opiszę, jak zwiększyć wydajność oraz podkręcić pamięć RAM karty graficznej Nvidia GeForce GT 430 z pamięcią 1 GB na pokładzie i zainstalowanym systemem Windows 7 x64.

Dobra wiadomość jest taka, że cała operacja odbywa się poprzez zapis ustawień do pliku – dzięki temu po każdym włączeniu komputera możemy uruchomić nowe ustawienia. Nie są więc one na stałe zapisane w pamięci karty.

Najpierw postaw na wyda­jność.

1. W pier­wszej kole­jnoś­ci pobier­amy pro­gram o nazwie Nvidia Inspec­tor – do pobra­nia z por­talu dobre­pro­gramy:

http://www.dobreprogramy.pl/NVIDIA-Inspector,Program,Windows,39354.html

Zale­cam pobrać poprzez odnośnik LINKI BEZPOŚREDNIE – w ten sposób pobierze­my tylko aplikację, a nie cały kreator pobiera­nia:

pobieranie

2. Pobrana pacz­ka jest w postaci archi­wum .rar , którą musimy wypakować np. pro­gramem Win­RAR. Po wypakowa­niu uruchami­amy pro­gram – zobaczymy szczegółowy opis naszej kar­ty graficznej:

inspector

3. Po zapoz­na­niu się z wyty­czny­mi naciskamy przy­cisk Show Over­lock­ing, aby prze­jść do okna ze zmi­aną ustaw­ień. Stosowny komu­nikat (bardziej ostrzeże­nie), który nam się ukaże potwierdza­my klika­jąc na Tak:

komunikat

4. Widz­imy okno z ustaw­ieni­a­mi pro­gra­mu – prze­chodz­imy do sekcji o nazwie: Base Clock Off­set. Tutaj zmieni­amy powoli częs­totli­wość dostęp­ny­mi przy­ciska­mi. Zrób­my to bez poś­piechu – powiedzmy co 10 – 15 MHz:

overclocking

5. Po zmi­an­ie ustaw­ień najlepiej obciążyć moc­no kartę graficzną – w tym celu najko­rzyst­niej włączyć jakąś grę na wyso­kich deta­lach i obser­wować jej zachowanie. Jeśli nie wydarzy się nic pode­jrzanego – może­my pod­krę­cać dalej. Gdy nato­mi­ast zauważymy arte­fak­ty lub inne prob­le­my z grafiką wyłączmy grę i zmniejszymy częs­totli­wość do niższej wartoś­ci.

Pod­krę­camy pamięć kar­ty graficznej.

1. Przyszła pora na pod­kręce­nie pamię­ci. Moja grafi­ka posi­a­da 1 GB, ale z pewnoś­cią da się to zmienić i coś z niej „wycis­nąć”. Prze­chodząc do obszaru Mem­o­ry Clock Off­set zwięk­sza­my suwakiem częs­totli­wość co kil­ka MHz – np. co 20–30 MHz aż do zad­owala­jącego nas efek­tu:

memmory_clock

2. Gdy zauważymy prob­le­my z wyświ­etle­niem obrazu lub błę­du w grafice – nie pod­krę­ca­jmy więcej pamię­ci, tylko wróćmy do takich ustaw­ień, gdy prob­le­my nie wys­tępowały. Dlat­ego najlep­szym rozwiązaniem jest włącze­niu gry po prze­suwa­niu suwa­ka co kil­ka MHz i obser­wowanie. Jeśli widz­imy, że wszys­tko jest w porząd­ku zwięk­sza­my ustaw­ienia.

3. Gdy już wszys­tkie para­me­try mamy ustaw­ione zapisu­je­my zmi­any i tworzymy skrót, dzię­ki które­mu będziemy mogli uru­chomić nasze ustaw­ienia np. wtedy, gdy będziemy mieli ochotę grać w gry. Ustaw­ienia zapisu­je­my przy­ciskiem Apply Clocks & Volt­age , a następ­nie tworzymy skrót do ustaw­ień za pomocą przy­cisku Cre­ate Clocks Short­cut — skrót zostanie utwor­zony na pulpicie.

4. Ter­az wystar­czy, że po każdym uru­chomie­niu kom­put­era akty­wu­je­my ustaw­ienia przy pomo­cy stwor­zonego skró­tu.

Proszę pamię­tać, że każdej mody­fikacji użytkown­ik dokonu­je na włas­ną odpowiedzial­ność. Por­tal TOIN stara się przy­go­tować artykuły z dokład­ną staran­noś­cią, lecz możli­woś­ci sprzę­towe każdego użytkown­i­ka są inne.
By |2016-11-26T10:07:23+00:00Styczeń 26th, 2015|Categories: hardware|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.