Pobieranie gier flash na dysk — Firefox, IrfanView

Jest wiele stron ofer­u­ją­cych dar­mową zabawę gra­mi flash’owymi np gry.jeja.pl czy gramy.org . Tylko co zro­bić jeżeli chcesz zagrać, a nie masz dostępu do inter­ne­tu? O tym właśnie będzie ten tuto­r­i­al. Potrze­bu­je­my do tego Mozil­li Fire­fox z odpowied­nim plug­inem, a także pop­u­larnej przeglą­dar­ki plików graficznych Irfan­View o bard­zo rozbu­dowanych możli­woś­ci­ach.

Insta­lac­ja wty­cz­ki dla Firefox’a — SWF Catch­er

Sothink SWF Catch­er for Fire­fox jest dar­mowym i użytecznym dodatkiem Fire­foxa, umożli­wia­ją­cym wyłapy­wanie plików Flash movies (o rozsz­erze­niu *.swf) ze stron inter­ne­towych przeglą­dar­ki Fire­fox i zapisy­wanie ich w lokalnym fold­erze.

Jeżeli uży­wasz już Fire­fox’a to wystar­czy odwiedz­ić ofic­jal­ną stronę wty­cz­ki SWF Catch­er, gdzie pobierzesz i zain­stalu­jesz dodatek. Postępuj według kole­jnoś­ci:

swf4 swf5

swf6

swf7

Po restar­cie przeglą­dar­ki wty­cz­ka jest już gotowa do dzi­ała­nia.

Insta­lac­ja Irfan­View w wer­sji pol­skiej z paczką dodatków

Na pewno uży­wasz już jakieś przeglą­dar­ki plików graficznych, być może jest to sys­te­mowa, ale nagranie Irfan­View spowodu­je, że będziesz miał dodatkową, którą będziesz mógł ustaw­ić jako domyśl­ną. Ten użyteczny pro­gramik poz­woli Ci otwier­ać wiele znanych for­matów plików, nawet mp3, dlat­ego w cza­sie insta­lacji zaz­nacz Images only, aby mieć go tylko do plików graficznych. Gdyż pewnie do mp3 domyśl­nie masz ustaw­iony inny pro­gram np winamp.

Pod­czas insta­lacji zosta­niesz jeszcze zapy­tany o zain­stalowanie Toolbar’a Google, który będzie dołąc­zony do przeglą­dar­ki. Zaz­nacz lub odz­nacz wedle uzna­nia.

swf2

Zan­im przys­tąpisz do insta­lacji ściąg­nij pro­gram. W paczce zna­jdziesz: Irfan­View 4.25, Spol­szcze­nie, Pacz­ka dodatków umożli­wia­ją­ca między innym otwieranie plików .swf czyli flash’owych gier.

swf1

Down­load — Irfan­View Pack — 8.2 MB

Instalu­jesz dokład­nie tak jak na scree­nie po kolei od lewej. Po iview425_setup.exe klikasz na drugą ikonkę — jest to spol­szcze­nie. Potem w opc­jach zmień język na polski.dll. Ter­az już tylko doin­staluj zestaw wty­czek, czyli 3 ikon­ka. To właśnie dzię­ki jed­nej z wty­czek będziemy mogli otwier­ać pli­ki .swf z dysku twardego. Irfan­View jest już gotowy.

swf3

Wty­cz­ki doda­ją dla pro­gra­mu Irfan­View obsługę nowych for­matów graficznych oraz bard­zo wiele ciekawych efek­tów i fil­trów, które moż­na wyko­rzys­tać do obrób­ki i upięk­sza­nia obrazów graficznych.

Pobier­amy grę flash’ową na dysk twardy

Wchodz­imy na stronę z dar­mowy­mi gra­mi flash’owymi np gry.jeja.pl. Wybier­am przykład­ową grę:

swf8

Klikamy w nią — ładu­je się. Po załad­owa­niu uruchami­amy wty­czkę Sothink SWF Catch­er.

swf9 swf10

Widz­imy że zostały w menu po lewej “wyła­pane” pli­ki .swf więc ściąg­ni­jmy tylko jeden klika­jąc prawym przy­ciskiem myszy i Save…

swf11Jeżeli nasz plik wyglą­da tak jak po lewej to znaczy, że trze­ba go sko­jarzyć z Irfan­View. Klikni­jmy prawym przy­ciskiem myszy i wybierzmy Właś­ci­woś­ci.

swf12

Klika­jąc na Zmień.. wybierzmy swf13 i ter­az wskaż :

swf14

Po wskaza­niu swf15 zatwierdza­my wszys­tko OK.

Klikamy na ikonkę gry którą ściągneliśmy i moż­na już grać bez potrze­by połączenia z inter­netem.

By |2016-11-26T10:07:58+00:00Wrzesień 18th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. tmaszlatawiecc 24/02/2010 w 21:28 - Odpowiedz

  a co jeśli ściąg­nię­ta gra .swf wyma­ga jed­nak do wys­tar­towa­nia połączenia z inter­netem. np. gra “the space game” ści­a­ga sie jak­iś swf ale kiedy próbu­je go uru­chomić offline(po restar­cie komutera) to wyskaku­je komu­nikat ze nie ma potwiedzenia z jakiejs strony www i sie gra nie odpala :(

 2. admin 24/02/2010 w 23:33 - Odpowiedz

  jeżeli gra potrze­bu­je połącze­nie z inter­netem to nie zadzi­ała raczej.. ten porad­nik jest dla gier offline

 3. Kamil 02/03/2010 w 18:27 - Odpowiedz

  Biorę włączam wty­czkę Sothink SWF Catch­er. i po lewo jakieś dzi­wne znacz­ki mi się pokazu­ją i nie da się zapisać???? help

 4. admin 02/03/2010 w 20:56 - Odpowiedz

  a jaką wer­sje fire­foxa posi­adasz? bo wlas­nie zak­tu­al­i­zowalem FF i tez widze widze krza­cz­ki

 5. Owel 28/06/2014 w 21:03 - Odpowiedz

  Ja tam się nie baw­ię w takie rzeczy. Jak potrze­bu­ję pobrać grę to od razu wchodzę na filefox.pl i nie mam z tym najm­niejszego prob­le­mu. Od kiedy zna­jomy pokazał mi ten ser­wis nie ma dla mnie rzeczy nie do pobra­nia :D Fajne miejsce. Nie prze­chowu­ją IP.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.