Pdf do word — konwerter

Mało jest pro­gramików, których kon­wer­s­ja dzi­ała poprawnie… przy­na­jm­niej jeśli chodzi o pli­ki pdf do word’a. Szukałem i znalazłem prob­le­my głównie z wyświ­et­laniem pol­s­kich znaków. Nieste­ty narzędzia free­ware, które by mnie zad­owoliło nie udało się znaleźć ale…

Jest pro­gram, który radzi sobie doskonale i przekon­wer­tu­je nam plik pdf na word — PDF to Word Con­vert­er. Mam dość skom­p­likowany plik w pdf’ie i chci­ałbym aby wyglą­dał iden­ty­cznie w “łordzie”.

Zan­im przys­tąpimy do pra­cy należy zciągnąć plik wer­sji tri­al, która pozwala na 30dni pra­cy oraz prze-kon­wer­towanie maksy­mal­nie 5 stron doku­men­tu. Na moje potrze­by wystar­cza, gdyż mam tylko jeden plik z 3 stron­a­mi.

download1 download2

Warto pamię­tać, że Adobe Read­er posi­a­da funkcję “Zapisz jako tekst…” (do notat­ni­ka) więc jeśli chce­cie tylko tekst to moż­na wyko­rzys­tać tę opcję. Wyglą­da to tak:

Plik, który chci­ałbym przekon­wer­tować poza tek­stem z pol­ski­mi znaka­mi zaw­iera grafikę. Chce aby wszys­tko było umieszc­zone tak jak w ory­gi­nale. Dla przykładu pokażę jaki to plik:

Ok po zain­stalowa­niu PDF2WORD widz­imy okno główne gdzie może­my od razu załad­ować plik nas intere­su­ją­cy.

Po wybra­niu pliku pdf sprawdza­my pref­er­enc­je. Ja ustaw­iam na domyśl­nych, gdyż chcę aby wszys­tko było jak w ory­gi­nal­nym pliku.

Rezul­tat jest taki sam jak w przed­staw­ionym scree­nie przykład­owym. Czy warto płacić za tak prostą oper­ację?

Wyda­je się, że fak­ty­cznie jest to nic takiego. Kil­ka kliknięć i ok. Lecz jeśli miałbym na codzień uży­wać tego opro­gramowa­nia to bym się zas­tanow­ił, gdyż poprzed­nie pro­grami­ki, które testowałem skutecznie marnowały mój czas;) W każdym razie $39,95 kosz­tu­je wer­s­ja full.

Jeśli chci­ałbyś zro­bić odwrornie czyli stworzyć pdf to pole­cam ten wpis.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Grudzień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Przy­daje się też zupełnie odwrot­na oper­ac­ja, tzn prze­kon­wer­tować plik z pdf do wor­da. Znaj­dziesz to tu. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.