Technologia | Oprogramowanie | Informatyka | Nowości2016-11-26T10:07:11+00:00

Reklamy AdSense we wpisach

Pisząc blo­ga na pewno nie raz myślałeś o wstaw­ie­niu reklam. Jed­nym ze sposobów zara­bi­a­nia jest przys­tąpi­e­nie do pro­gra­mu AdSense. Jest to ser­wis reklam­owy Google, wyświ­et­la­ją­cy na stronach WWW kon­tek­stowe reklamy tek­stowe, ban­nery oraz reklamy wideo […]

By |Wrze­sień 22nd, 2015|Cat­e­gories: inter­net, News, Oth­er|Tags: , , |1 Com­ment

Ukrywanie warstw — expressions

Jak spraw­ić aby za pomocą expres­sions ukryć warst­wy w Adobe After Effects? Z tym pytaniem zetknąłem się gdy robiłem kole­jny pro­jekt. Było­by świet­nie jeśli klient bez zna­jo­moś­ci AE mógł sobie sam edy­tować tem­plate, a konkret­nie tło, które miałem w dw […]

By |Wrze­sień 18th, 2015|Cat­e­gories: Ani­mac­ja, News|Tags: , |0 Com­ments

Odliczanie expressions — countdown

Odliczanie za pomocą expres­sions jest bard­zo wygod­nym rozwiązaniem. Przy­da­je się gdy chce­my stworzyć klip lub jakikol­wiek pro­jekt muzy­czny gdzie czas będzie się odliczał. Dzię­ki temu widz zobaczy ile cza­su mu zostało do zakończenia fil­mu lub jego cz […]

By |Wrze­sień 17th, 2015|Cat­e­gories: Ani­mac­ja, News|Tags: , |0 Com­ments

Kim jest Exclusive Author?

Kim jest “Exclu­sive Author”? Właśnie o tym będzie ten wpis, a także dodatkowe pyta­nia z nim związane. Zaczy­na­jąc współpracę na enva­to musisz wybrać czy Two­je “ite­my”, czyli prace na sprzedaż będą na wyłączność mar­ke­tu enva­to czy też nie. Wiąże się z […]

By |Wrze­sień 15th, 2015|Cat­e­gories: enva­to, Grafi­ka, inter­net|Tags: , , |0 Com­ments

Plastic Birds

Dar­mowy szablony. Tem­plate przy­go­towany w After Effects CS6. Do pacz­ki dołąc­zony video tuto­r­i­al bez dźwięku. W pro­jek­cie zna­jdziecie Con­troll Lay­er gdzie z łat­woś­cią zmieni­cie więk­szość ustaw­ień, np. wielkość logo­ty­pu, pozy­c­je linku url, col­ory itp. […]

By |Wrze­sień 2nd, 2015|Cat­e­gories: Pobierz|Tags: , , |0 Com­ments

Jak przygotować projekt dla videohive.net?

Jeśli planu­jesz swój pro­jekt wysłać do video­hive musisz przestrze­gać kil­ka zasad. W tym artykule przed­staw­ie moje doświad­cze­nie, opisu­jąc wszys­tko na przykład­owym pro­jek­cie, który będzie moż­na pobrać. Do tego wpisu dołączę również przy­datne lin­ki ab […]

By |Wrze­sień 2nd, 2015|Cat­e­gories: News|Tags: , , , |1 Com­ment

Jak ukryć swoje ip?

Cenisz sobie pry­wat­ność? Chci­ałbyś być anon­i­mowy w sieci pod­czas przeglą­da­nia stron czy pobiera­nia plików ? Nic nie stoi na przeszkodzie aby sko­rzys­tać z takich możli­woś­ci. Z pomocą przyjdzie nam pro­gram o nazwie Steganos Online Sheild, który w bardz […]

By |Kwiecień 23rd, 2015|Cat­e­gories: News, soft­ware|Tags: , , |0 Com­ments

Jak naprawić pliki exe?

Masz prob­lem z plika­mi .exe i nie otwier­a­ją się one tak, jak powin­ny? Częs­to przy różnych manip­u­lac­jach w sys­temie Win­dows może się zdarzyć tak, że pli­ki z rozsz­erze­niem .exe będą się otwier­ały np. w pro­gramie Word Pad, Notat­nik lub w ogóle nie będą […]

By |Kwiecień 21st, 2015|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , |0 Com­ments

Wyłącz automatyczny restart po aktualizacji

Bycie legal­nym użytkown­ikiem to bard­zo dobre posunię­cie. Z pewnoś­cią pobier­amy najważniejsze aktu­al­iza­c­je dla sys­te­mu Win­dows. Bard­zo częs­to okazu­je się, że po pobra­niu niezbęd­nych łatek i poprawek sys­tem doma­ga się ponownego uru­chomienia kom­put­era – […]

By |Kwiecień 13th, 2015|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , |0 Com­ments