Optymalizacja systemu Windows XP

Włączanie kom­put­era, który nie był porząd­kowany przez dłu­gi czas może okazać się bard­zo powolne. Nie dość, że kom­put­er dłu­go się uruchamia, to na dodatek dłu­go wczy­tu­ją się pro­gramy czy edy­c­ja doku­men­tów. Zop­ty­mal­izu­jmy sys­tem, odciąża­jąc go z uruchami­a­nia zbęd­nych pro­gramów, jak i za pomocą sztuczek przed­staw­ionych w artykule.

1.) Pier­wszym ważnym ele­mentem pod­czas opty­mal­iza­cji sys­te­mu jest sprawdze­nie, jakie pro­gramy star­tu­ją wraz z nim i wyłącze­nie tych, które są nie potrzeb­ne. Prze­chodz­imy do menu START, następ­nie do Uru­chom i wpisu­je­my mscon­fig i klikamy Ok. Otworzy się okno kon­fig­u­racji sys­te­mu:

Ter­az może­my odz­naczyć pro­gramy i usłu­gi, które nie mają star­tować wraz z sys­te­mem. Nie odz­nacza­jmy tych ele­men­tów, których nie znamy lub nie wiemy do czego służą! Wyłączyć może­my wszelkiego rodza­ju komu­nika­to­ry, pro­gramy codzi­en­nego użytku czy gry (jeśli są na liś­cie).

2.) Kon­trolę uruchami­anych pro­gramów mamy za sobą. Czas na rutynowsze dzi­ałanie: wyczyszcze­nie folderu prefetch, który prze­chowu­je tzw spis treś­ci danych ład­owanych przez sys­tem pod­czas star­tu. Zbier­ane są tam infor­ma­c­je o tym, jakie pro­gramy uruchami­al­iśmy, a także infor­ma­c­je o uruchami­a­n­iu sys­te­mu. Fold­er ten może­my wyczyś­cić tylko wtedy, gdy nigdy wcześniej tego nie robil­iśmy lub robil­iśmy to bard­zo dawno temu. Odradzam reg­u­larne jego czyszcze­nie, gdyż wpły­wa to negaty­wnie na sta­bil­ność i pracę sys­te­mu. A nam prze­cież zależy na jego szyb­szym dzi­ała­niu, praw­da? ;) Zaczy­nam od pobra­nia odpowied­niego pro­gra­mu. Zna­jdziemy go tutaj Win­dows XP Prefetch Clean and Con­trol. Po pobra­niu uruchami­amy. Główne okno pro­gra­mu wyglą­da tak, jak na scree­nie poniżej. Klikamy na opcję zaz­nac­zoną czer­woną ramką:

3.) Gdy pojawi się okno infor­mu­jące o wyczyszcze­niu folderu prefetch klikamy ok:

4.) Pro­gram powró­ci do głównego okna. Zaz­nacza­my krop­ką tą opcję, która jest zaz­nac­zona na scree­nie krop­ką, a następ­nie klikamy na pole zaz­nac­zone na zielono :


5.) Pojawi się okienko z infor­ma­cją o ustaw­ie­niu prefetchin­gu. Klikamy Ok:

7.) Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie, a jego uru­chomie­nie może potr­wać znacznie dłużej. Pamię­taj, aby po ponownym uru­chomie­niu uru­chomić pro­gramy, z których najczęś­ciej korzys­tasz, przyspieszy to kole­jne uruchami­an­ie sys­te­mu.

8.) Ostat­nim krok­iem, który może znacznie przyspieszyć start sys­te­mu jest odbu­dowanie plików star­towych a dokład­niej ich ułoże­nia. Odświeżone zostaną dane ład­owane do pliku layout.ini . Prze­chodz­imy więc do menu START i wybier­amy Uru­chom. Wpisu­je­my polece­nie rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks i klikamy Ok. Sytem zacznie odbu­dowę pliku layout.ini. Pamię­taj! nie ma sen­su robić tego reg­u­larnie! Wpłynie to negaty­wnie na sta­bil­ność sys­te­mu.

Pod­sumowanie

Opty­mal­iza­c­ja sys­te­mu poz­woli na szyb­sze jego uruchami­an­ie jak i spowodu­je jego lep­sze dzi­ałanie. Pamię­ta­jmy, aby przed­staw­ione tri­ki wykony­wać zgod­nie z opisem, nie prze­sadza­jąc!

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 8th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. adam 02/01/2012 w 22:30 - Odpowiedz

    witam wykon­ałem wszys­tko zgod­nie z opisem , jeśli chodzi o czyszcze­nie tego folderu prefetch , ale nieste­ty cisza nic sie nie zro­biło, kom­put­er sie nie zre­se­tował ani tez nic sie nie zmie­ni­lo po nacis­nieciu “ok”, i nie wiem czy cos jest z kom­pem albo nie zawsze sie restar­tu­je jak to wygla­da z tech­nicznego punk­tu widzenia? prosze auto­ra o pod­powiedz:)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.