Optymalizacja pamięci RAM

Opty­mal­iza­c­ja pamię­ci RAM pole­ga na zmin­i­mal­i­zowa­niu zuży­cia pamię­ci każdego pro­ce­su uru­chomionego w sys­temie. Z porad­ni­ka dowiesz się, jak zop­ty­mal­i­zować pamięć RAM przy pomo­cy pro­gra­mu “Min­imem”. Pro­gram jest dar­mowy, a wyko­nanie nim opty­mal­iza­cji całkowicie bez­pieczne.

1.) Pobier­amy pro­gram o nazwie Min­imem — zna­jdziemy go tutaj KLIK . Pro­gram wyma­ga do praw­idłowego dzi­ała­nia bib­liote­ki .NET Frame­work 2.0 — zna­jdziemy ją tutaj KLIK. Tak więc w pier­wszej kole­jnoś­ci instalu­je­my niezbęd­ną bib­liotekę, a następ­nie pro­gram.

2.) Po zain­stalowa­niu i uru­chomie­niu pro­gra­mu zobaczymy jego okno główne:

Po prawej stron­ie zobaczymy pro­gramy, które w danej chwili są akty­wne. Nato­mi­ast lewa strona jest na początku pus­ta — to tutaj przenosimy za pomocą środ­kowego przy­cisku strza­ł­ki pro­gramy z prawej strony na lewą — one będą opty­mal­i­zowane.

3.) Tak wyglą­da przykład­owa lista pro­gramów przez­nac­zonych do opty­mal­iza­cji:

Poniżej przed­staw­ię krót­ki opis ważnych opcji pro­gra­mu:

* Hide if mem­o­ry <5000 Kb - tutaj ustaw­iamy zuży­cie pamię­ci — min­i­mum to 5000 Kb, a mak­si­mum to 100000 Kb,

* Clear unchecked items — całkowite usunię­cie zaz­nac­zonych pro­cesów na liś­cie,

* Do not opti­mize the fore­ground process — wyłącze­nie opty­mal­iza­cji pro­cesów pier­ws­zo­planowych.

* Do not opti­mize if over­all RAM avail­able — brak jakiejkol­wiek opty­mal­iza­cji ze strony pro­gra­mu,

* Opimize mem­o­ry every — czas, po którym zaz­nac­zone pro­cesy zostaną zop­ty­mal­i­zowane,

4.) Po ustaw­ie­niu niezbęd­nych para­metrów i określe­niu pro­cesów do zop­ty­mal­i­zowa­nia zatwierdza­my zmi­any klika­jąc Apply. Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er — od tej chwili pro­gram będzie opty­mal­i­zował wybrane przez nas pro­cesy

PODSUMOWANIE

Pro­gram Min­imem jest przez­nac­zony głównie dla bard­zo wyma­ga­ją­cych pro­gramów np graficznych czy do obrób­ki video. Dzię­ki niemu usta­bi­lizu­je­my sytu­ację obciążonego sys­te­mu Win­dows. Pora­da przez­nac­zona jest dla każdego rodza­ju sys­te­mu oper­a­cyjnego z rodziny Win­dows.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 17th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.