Optymalizacja łącza w XP

Opty­mal­iza­c­ja łącza zapewni nam przede wszys­tkim obniże­nie pin­gu w grach inter­ne­towych. Dzię­ki przed­staw­ionej poradzie, która pole­ga na ogranicze­niu prze­pus­towoś­ci łącze bez prob­le­mu zmniejszymy ping w grach. Pamię­ta­jmy, że jeśli pomi­mo zas­tosowa­nia się do porady ping i tak będzie się wysoko utrzymy­wał to nie oznacza to, że pora­da nie wypal­iła. Oznaczać to będzie, że kom­put­er w dal­szym ciągu ma prob­le­my z inter­netem, a to skutku­je np obec­noś­cią wirusów w kom­put­erze. Meto­da opar­ta jest na sys­temie Win­dows XP, ale zapew­ni­am, że w pozostałych sys­temach wyglą­da ona podob­nie.

WINDOWS XP PROFESSIONAL

1.) Prze­chodz­imy do Zasad grup. W tym celu prze­chodz­imy do menu START—>Uruchom—>wpisujemy gpedit.msc

2.) Przed nami edy­tor Zasad grup. Prze­chodz­imy kole­jno do:

Kon­fig­u­rac­ja kom­put­era –> Szablony admin­is­tra­cyjne –> Sieć –> Har­mono­gram paki­etów QoS

Klikamy PPM na Ogranicz rez­er­wowal­ną prze­pus­towość i wybier­amy Właś­ci­woś­ci:


3.) W ostat­nim okienku zaz­naczmy pozy­cję Włąc­zone, a Lim­it prze­pus­towoś­ci (%) ustaw­iamy na 0 (zero). Zas­tosowu­je­my zmi­any i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Rezul­taty może­my sprawdz­ić poprzez odpale­nie dowol­nej gry np Counter Strike:

WINDOWS XP HOME EDITION

W XP Home sztucz­ka wyglą­da nieco inaczej. Tutaj musimy dokon­ać małej mody­fikacji rejestru sys­te­mu Win­dows.

1.) Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru: menu START—>Uruchom—>wpisujemy reged­it

2.) Odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

3.) Na wpis Win­dow i tworzymy nowy klucz o nazwie Psched. Dla tej wartoś­ci tworzymy nowy wpis DWORD o nazwie NonBest­Ef­fortLim­it

4.) Na wpis klikamy PPM poda­je­my 0 (Zero) - w sys­temie dziesięt­nym. Wychodz­imy z rejestru i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er.

PODSUMOWANIE

Zmniejsze­nie pin­gu, a tym samym opty­mal­iza­c­ja łącza inter­ne­towego to bard­zo dobre rozwiązanie dla osób, które mają prob­lem z siecią i gra­mi inter­ne­towy­mi.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Kwiecień 15th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.