Ograniczenie czasowego dostępu XP

Two­je dziecko bard­zo dużo cza­su poświę­ca na granie w gry? Ktoś z rodziny spędza  przed kom­put­erem za dużo cza­su? Możesz w bard­zo prosty sposób ograniczyć kon­to swo­jego dziec­ka, aby mogło logować się na kom­put­er o danej godzinie w danym dniu tygod­nia. Taką blokadę z ograniczeni­a­mi możesz założyć każde­mu użytkown­ikowi kom­put­era, który posi­a­da swo­je kon­to.

1.) Pod­sta­wowym warunk­iem, jaki trze­ba spełnić to posi­adanie pełnych uprawnień na swoim kon­cie. Logu­je­my się więc na kon­to admin­is­tra­to­ra, bo ono ma zazwyczaj pełne uprawnienia.

2.) Gdy się już zalogu­je­my, prze­chodz­imy do menu START i wybier­amy Uru­chom. W polu wpisu­je­my cmd i klikamy Ok:

3.) Otworzy się Wier­sz pole­ceń:

4.) Przyszła pora na ustaw­ie­nie blokady. Zaczne od krótkiego wyjaśnienia sposobu wpisy­wa­nia godzin i dni tygod­nia:

[note]

Dni tygod­nia może­my wpisy­wać w całoś­ci, lecz bez pol­s­kich znaków np Poniedzialek, Wtorek, Sro­da itd lub w for­ma­cie skró­conym tj Pn, W, S, Cz, Pt, So, N. Co do godzin może­my je wpisać w for­ma­cie 12- lub 24- godzin­nym. Polece­nie net user zawsze odczy­ta godziny w for­ma­cie 12 godzin­nym, więc ich for­mat wpisy­wa­nia prak­ty­cznie nie ma znaczenia.

[/note]

5.) Dla przykładu chcę założyć blokadę użytkown­ikowi o nazwie Ania w taki sposób, aby oso­ba ta mogła zal­o­gować się na swo­je kon­to od poniedzi­ałku do środy w godz­i­nach od 10 rano do 15 po połud­niu. W Wier­szu pole­ceń wpisu­ję więc net user Ania /times:Pn-S,10AM-15PM i całość zatwierdzam Enterem. W wier­szu ukaże się komu­nikat, że polece­nie zostało poprawnie wyko­nane.

6.) W ana­log­iczny sposób może­my ustaw­ić inne dni tygod­nia i inne godziny. Pamię­ta­jmy, że AM oznacza godziny ranne (od 24 do 12), a PM godziny popołud­niowe i wiec­zorne (od 12 do 24).

7.) Aby sprawdz­ić stan ograniczeń danego kon­ta, wpisu­je­my polece­nie net user NAZWA KONTA np net user Ania. Na poniższym scree­nie użyłem kon­ta Admin­is­tra­tor, ponieważ nie posi­adam kon­ta Ania:

8.) Jeśli chcesz wyłączyć wszys­tkie ograniczenia, w wier­szu pole­ceń wpisz net user NAZWA KONTA /times:ALL np net user Ania /times:ALL

[note]

UWAGA!!! polece­nie ALL nie może być wpisane ze spacją lub prz­er­wą!. NIE MOŻE wyglą­dać np tak /times: ALL . Spowodu­je to, że wybrany użytkown­ik w ogóle się nie zalogu­je! W takim wypad­ku należy od nowa wpisy­wać powyższe polece­nie, lecz w poprawnym for­ma­cie.

[/note]

9.) Pora sprawdz­ić, czy bloka­da dzi­ała poprawnie. Prze­chodz­imy do menu START—>Panel Sterowania—>Konta użytkowników—>Zmień kon­to. Jeśli kon­to, które blokowal­iśmy nadal ma uprawnienia admin­is­tra­to­ra to musimy je zmienić. Klikamy więc na to kon­to i wybier­amy Zmień typ kon­ta. Wybier­amy ter­az opcję Ogranic­zone i klikamy na Zmień typ kon­ta.

10.) Jeśli po wejś­ciu w kon­ta zobaczymy, że użytkown­ik posi­a­da kon­to z ograniczeni­a­mi to pkt 9 może­my pom­inąć.

PODSUMOWANIE

Ograniczanie kont może okazać się przy­datne dla rodz­iców, których pociechy spędza­ją zbyt dużo cza­su przed kom­put­erem, a także dla kom­put­erów fir­mowych czy kaw­iarenek.

By |2016-11-26T10:07:48+00:00Lipiec 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. TobiaszH 06/11/2012 w 12:24 - Odpowiedz

    Pole­cam mój pro­gram: Win­dows Time Con­trol PL:
    Pozwala na wprowadze­nie ograniczeń godzi­nowych, cza­sowych, oraz wyłącze­nie wybranych stron inter­ne­towych. koszt pełnej wer­sji to tylko 29 zł

  2. Alexx 06/01/2013 w 20:35 - Odpowiedz

    Jak moż­na WYŁĄCZYĆ blokadę tego typu, jed­nakże dzi­ała­jącą tylko i wyłącznie na inter­net, a nie na całe kon­to użytkown­i­ka ? /A.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.