Ograniczanie prędkości transferu — FlashGet

Jaki jest sens w ogranicza­niu pręd­koś­ci trans­feru danych z inter­ne­tu? Sko­ro każdy by chci­ał mieć najlepiej nieogranic­zoną / nie­lim­i­towaną szy­bkość. Otóż może zaist­nieć taka potrze­ba.. Np jeżeli masz więcej niż jeden kom­put­er w domu z dostępem do inter­ne­tu, to praw­dopodob­nie syg­nał jest podzielony za pomocą routera. W momen­cie kiedy użytkown­ik ścią­ga pli­ki to na pozostałych kom­put­er­ach dostęp do inter­ne­tu jest ogranic­zony, gdyż ścią­ga­jąc dane korzys­ta z całej prze­pus­towoś­ci łącza.. co zro­bić aby każdy mógł swo­bod­nie korzys­tać bez zbęd­nych zakłóceń?

[note]Pamiętaj: jeżeli ścią­gasz plik to w tym momen­cie Twój dostęp do przeglą­danych stron też jest ogranic­zony. Więc mogą się dłużej ładować.[/note]

Moż­na by było zain­stalować np NetLim­iter gdzie ist­nieje możli­wość wprowadzenia lim­itów na ruch przy­chodzą­cy i wychodzą­cy dla określonych użytkown­ików czy cho­ci­aż­by aplikacji. Lecz pro­gram jest dość zaawan­sowany z dużą iloś­cią funkcji do tego płat­ny.

Pole­cam sko­rzys­tać z bezpłat­nego FlashGet’a gdzie sami sobie usta­lamy pręd­kość pobier­anych plików. Moż­na ten pro­gram ustaw­ić jako domyśl­ny man­ag­er pobiera­nia plików, zresztą już dość powszech­ny. Najlep­sza wer­s­ja to 1.96 która nie przys­porzyła mi jeszcze żad­nych kłopotów. W nowszych wer­s­jach był prob­lem z kon­fig­u­racją pod rapid­share co opisałem tutaj.

down­load FlashGet 1.96 (licenc­ja bezpłat­na, z wyłącze­niem zas­tosowań komer­cyjnych)

flash

Aby sko­rzys­tać z opcji ogranicza­jącej pobier­ane dane za pomocą pro­gra­mu flashget ustaw dokład­nie jak na scree­nie powyżej. Czyli narzędzia>limit pręd­koś­ci ściągania>Urzytkownika. W prawym dol­nym rogu powinien pojaw­ić się suwak :

f2

Zmniejsz go na mniejszą pręd­kość. Jeśli chcesz swo­bod­nie oglą­dać strony www.

By |2016-11-26T10:07:56+00:00Grudzień 26th, 2009|Categories: News, software|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.