Odzyskaj zagubiony klucz XP

Pod­czas insta­lacji sys­te­mu Win­dows wyma­gany jest klucz pro­duk­tu. wydrukowany jest on na pudełku zaku­pi­onego sys­te­mu. Co jed­nak, jeśli takowy klucz zgu­bimy? Z pomocą przy­chodzi pro­gram o nazwie Rock­XP, dzię­ki które­mu odzyskamy zagu­biony klucz sys­te­mu Win­dows XP. Warto zaw­cza­su uchronić się przed taką niemiłą niespodzianką i odzyskać klucz wtedy, gdy jeszcze nie zde­cy­dowal­iśmy się rein­stalować sys­te­mu. To nie wszys­tko — pro­gram odzys­ka także zagu­bione klucze do innych pro­gramów Microsof­tu np MS Office.

1.) Pobier­amy pro­gram Rock­XP (adware):

download1 download2

Avast i Avi­ra widzą tro­jana bo pro­gram ma podob­ną heurystykę (odzysku­je hasła). To są fałszy­we alarmy, moż­na ścią­gać, dzi­ała ok.

Po pobra­niu uruchami­amy. Przed nami umowa licen­cyj­na. Akcep­tu­je­my ją:

2.) Przed nami inter­fe­js pro­gra­mu. Prze­chodz­imy do zaz­nac­zonej zakład­ki:

3.) Aby odnaleźć klucze zain­stalowanych ma kom­put­erze pro­gramów Microsof­tu (Win­dows XP, Office itd) klikamy na widoczny przy­cisk Scan:

4.) Pro­gram zacznie przeszuki­wać sys­tem w poszuki­wa­niu kluczy pro­duk­tów. Po chwili zobaczymy wynik:

5.) W moim przykładzie pro­gram znalazł Win­dows XP i Office 2007. Z listy wybier­amy, do której aplikacji chce­my odczy­tać klucz:

6.) Pro­gram ofer­u­je także zmi­anę ist­niejącego klucza na inny. Aby zmienić klucz musimy go sko­pi­ować w takie oto pole:

I kliknąć Mod­i­fy. Klucz zostanie zmieniony.

7.) Jeśli dodatkowo chce­my sprawdz­ić, czy nasz klucz pro­duk­tu jest ory­gi­nal­ny, klikamy na Ver­i­fy key valid­i­ty. Rozpocznie się pro­ces sprawdza­nia klucza:

Jeśli okaże się, że nasz klucz jest pirac­ki, fig­u­ru­je na czarnej liś­cie Ms lub w jak­iś inny sposób nie spros­ta ory­gi­nal­ne­mu kluc­zowi, zostaniemy o tym poin­for­mowani.

PODSUMOWANIE

Pro­gram przy­da się wszys­tkim osobom, które zgu­biły przy­pad­kowo swój ory­gi­nal­ny klucz pro­duk­tu.

By |2016-11-26T10:07:45+00:00Lipiec 31st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.