Obsługa dużych dysków w XP

Sys­tem Win­dows XP, jak i starsze sys­te­my mogą mieć prob­le­my z obsługą i poprawnym wykry­waniem dysków twardych o dużej pojem­noś­ci. Z reguły jest to pojem­ność rzę­du 137 Gb wzwyż. Jak zatem wymusić na sys­temie, aby zobaczył pełną pojem­ność naszego dysku? Wystar­czy lek­tu­ra poniższego artykułu.

1.) Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru: menu START—>Uruchom—>wpisujemy reged­it

2.) Po lewej stron­ie edy­to­ra odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters

3.) Ter­az, gdy mamy już rozwinię­ty klucz musimy stworzyć nową wartość DWORD. W tym celu klikamy PPM po prawej stron­ie edy­to­ra rejestru i tworzymy nową wartość DWORD:

4.) Nowej wartoś­ci nada­je­my następu­jącą nazwę: EnableBigL­ba i zatwierdza­my wartość. Następ­nie otwier­amy ją dwuk­likiem, wybier­amy sys­tem dziesięt­ny i ustaw­iamy wartość 1

5.) Zamykamy edy­tor rejestru i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili sys­tem będzie wykry­wał pełną pojem­ność dużych dysków.

6.) Alter­naty­wą dla powyższej metody może być także zas­tosowanie poniższego pro­gra­mu:

EnableBigL­ba Tool

Jeśli nie czu­jesz się na siłach, aby mody­fikować rejestr to możesz wyko­rzys­tać pro­gram. Ale jeśli wolisz ekspery­men­tować na rejestrze (lep­sze rozwiązanie wg mnie — nabierze­my doświad­czeń) powinieneś wyko­rzys­tać krok opar­ty na mody­fikacji rejestru sys­te­mowego.

PODSUMOWANIE

Każ­da oso­ba chce mieć dostęp do pełnej pojem­noś­ci dysku twardego po to, aby móc go maksy­mal­nie wyko­rzys­tać. Z pomocą tej porady tak zmody­fiku­je­my sys­tem, aby pojemne dys­ki wykry­wał bez prob­le­mu. Oper­ac­ja jest całkowicie bez­piecz­na.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 21st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.