Nowe pozycje w menu kontekstowym — zamknij, wyloguj, uruchom ponownie

Nie musisz uruchami­ać ponown­ie kom­put­era szuka­jąc odpowied­nich przy­cisków w menu START. Wszys­tkie opc­je )restart, wyl­o­gowanie, wyłącze­nie) możesz dodać bezpośred­nio do menu kon­tek­stowego, tak więc po kliknię­ciu PPM na ikonce Mój kom­put­er zobaczysz te wszys­tkie pozy­c­je. Dzię­ki temu wyłącze­nie, czy wyl­o­gowanie się z sys­te­mu okaże się jeszcze prost­sze i szyb­sze.

1.) Tworzymy na pulpicie nowy doku­ment tek­stowy (Otwier­amy Notat­nik). Wkle­jamy do niego następu­ją­cy kod:

[note]
Win­dows Reg­istry Edi­tor Ver­sion 5.00
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyloguj \com­mand]
@=”shutdown -l -f -t 2″
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Restart \com­mand]
@=”shutdown -r -f -t 3″
;Add log off option to My Computer(Computer) con­text menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyłącz kom­put­er \com­mand]
@=”shutdown -s -f -t 3″
[/note]
2.) Plik zapisu­je­my pod nazwą registry.reg  (będzie to plik rejestru). Tak stwor­zony plik dwuk­likiem doda­je­my do rejestru sys­te­mowego:
3.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od ter­az klika­jąc PPM na ikonie Mój kom­put­er powin­niśmy zobaczyć nowe opc­je w menu kon­tek­stowym:
4.) Tak dodane pozy­c­je może­my w każdej chwili usunąć. Wystar­czy, że prze­jdziemy do Edy­to­ra rejestru (Start–>Uruchom–>wpisujemy reged­it) i odna­jdziemy następu­ją­cy klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\
Ter­az w kluczu odna­j­du­je­my fold­ery odpowiada­jące za poszczególne opc­je i usuwamy je:
5.) Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era pozy­c­je powin­ny zniknąć. Gotowe!

PODSUMOWANIE

Dodawanie nowych pozy­cji do menu kon­tek­stowego szczegól­nie przy­datne jest dla osób “leni­wych”. Z reguły pozy­c­je te mogą przy­dać się także każde­mu innemu uzytkown­ikowi kom­put­era.

By |2016-11-26T10:07:30+00:00Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.