Nokia 5230 — recenzja

Dzisi­aj przed­staw­iam Wam recen­zję tele­fonu Nokia 5230. Jest to dotykowy tele­fon z dużym ekranem oraz sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian na pokładzie. Moim zdaniem jest to bard­zo dobra i zarazem tania komór­ka.

Zaczni­jmy od tego, co dostaniemy po wyciąg­nię­ciu z pudeł­ka:

Zestaw Nokia 5230

Czegoś tutaj braku­je, praw­da? Tak, to kabel USB, na którym pro­du­cent zaoszczędz­ił, nie doda­jąc go do zestawu.

Czas na sam tele­fon: 

Oce­ni­an­ie czas zacząć:

1. Wnętrze tele­fonu

Para­me­try tech­niczne:

 • Pro­ce­sor: ARM 11 434 MHz
 • Mod­uł GSM+UMTS: GSM/EDGE 850/900/1800/1900
 • Mod­uł trans­misji danych: EDGE Class B, GPRS, HSCSD, HSDPA, WCDMA
 • Blue­tooth 2.0 +EDR
 • Dotykowy wyświ­et­lacz o przekąt­nej 3.2″, rozdziel­czoś­ci 640 x 360 pik­seli (nHD) i 16 mil­ion­a­mi kolorów
 • 1320 mAh BL-5J
 • Złącze Micro USB, wejś­cie słuchawkowe 3.5 mm oraz wejś­cie ład­owa­nia.
 • Pamięć wewnętrz­na 70 MB (dodatkowo kar­ty pamię­ci microSD, max. 16 GB)
 • Aparat 2MP bez żad­nych dodatków
 • Mod­uł A-GPS
 • Akcelerometr

2. Ekran

Telefon Nokia 5230

Ekran zas­tosowany w Nokii 5230 jest dobrej jakoś­ci. Wyso­ka rozdziel­czość, dobre kolory i kąty widzenia, odporność na uszkodzenia mechan­iczne, jas­ność — to spraw­ia, że w kat­e­gorii “Ekran” tele­fon otrzy­mu­je wysoką ocenę.

Ocena kategorii “Ekran”: 5.25/6

3. Wygląd i ergono­mia

Ogól­ny wygląd tele­fonu jest dobry. Przód jest dostęp­ny w kolorach: Czarny i biały, nato­mi­ast tyl­na klap­ka jest dostęp­na w kolorach: Czarny, czer­wony, różowy, żół­ty oraz jas­non­iebies­ki. Cała obu­dowa tele­fonu jest wyko­nana z plas­tiku, który spraw­ia wraże­nie słabego, a tyl­ną klap­kę dość łat­wo zarysować. Tele­fon dobrze leży w dłoni, oraz wygod­nie się nim posługu­je. Z przo­du obu­dowy są trzy przy­cis­ki: Czer­wony (odrzu­canie połączeń), biały (wejście/wyjście z menu, po przytrzy­ma­niu pojaw­ia się lista uru­chomionych aplikacji) oraz zielony (odbieranie połączeń). Po przyzwycza­je­niu SMS-y na ekra­nowej klaw­iaturze pisze się wystar­cza­ją­co wygod­nie.

Ocena kategorii “Wygląd i ergonomia”: 4.5/6

4. Oprogramowanie/system

W tele­fonie jest zain­stalowany sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60 5th (Sym­bian OS 9.4), do którego cią­gle są wydawane aktu­al­iza­c­je. Soft jest sta­bil­ny, jed­nak po dużym obciąże­niu (przeglą­danie Inter­ne­tu z wielo­ma kar­ta­mi naraz, granie w wyma­ga­jącą grę) potrafi się zre­se­tować. Wbu­dowanych aplikacji jest mało: 2 prze­ciętne gry, przeglą­dar­ka inter­ne­towa (dobra), kalku­la­tor, słown­ik (domyśl­nie tylko ang­iel­s­ki), kon­wert­er jed­nos­tek, notat­nik, menedżer plików, OVI mapy (nie ma wbu­dowanych map — ścią­ga­ją się automaty­cznie, kiedy są potrzeb­ne) oraz pod­sta­wowe aplikac­je typu odt­warza­cz muzy­czny, kalen­darz itp. Bard­zo mnie zdzi­wiło, że nie ma dwóch pod­sta­wowych i częs­to przy­dat­nych rzeczy: stopera i min­ut­ni­ka. Sytu­ację ratu­je Sklep OVI, gdzie moż­na przez kom­put­er lub komórkę ścią­gać płatne i dar­mowe aplikac­je (JAVA i Sym­bian). Pro­gramy 3D z powodu wysok­iej rozdziel­czoś­ci ekranu na tym pro­ce­sorze mogą się zaci­nać. Dostęp­ne są trzy wyglądy pul­pitu:


Ocena kategorii “Oprogramowanie/system”: 4.8/6

5. Naw­igac­ja

Tele­fon z racji dużego ekranu nada­je się do wygod­nej naw­igacji. Opro­gramowanie do naw­igacji potwierdza to: w mojej opinii OVI mapy to najlep­sze opro­gramowanie naw­iga­cyjne dostęp­ne dla sys­te­mu Sym­bian. Mapy satelitarne, dro­gowe i terenowe moż­na sciągnąć przez tele­fon lub opro­gramowanie na kom­put­er, które trze­ba samemu pobrać z Inter­ne­tu. Nieste­ty, odbiornik GPS mimo wspo­ma­gania dłu­go wyszuku­je satelity, a w budynku lub pod­czas zasła­ni­a­nia ante­ny GPS ręką tele­fon ma duże prob­le­my z syg­nałem.

Scree­ny (mapy satelitarne, dro­gowe, terenowe):

Ocena kategorii “Nawigacja”: 4.5/6

6. Funkc­je fotograficzne

W Nokii 5230 zna­j­du­je się aparat 2 MegaPix­ele — jakoś dra­maty­cznie mało. Do tego brak aut­o­fo­cusa oraz lampy błyskowej — zapowia­da się nie ciekaw­ie. Dostęp­nych jest sto­sunkowo wiele opcji ustaw­ia­nia para­metrów zdjęć.

Jakość zdjęć w świ­etle dzi­en­nym jest prze­cięt­na — głównie z racji szumów i niskiej rozdziel­czoś­ci zdjęć:

Kiedy słońce zajdzie za chmu­ra­mi szumy i zakłóce­nia na obra­zie sta­ją się bardziej widoczne:

W przy­pad­ku małej iloś­ci światła tele­fon mnie zaskoczył jakoś­cią zdjęć, która jak na 2MP jest dobra:

Zapom­ni­jmy o try­bie makro:

Ocena kategorii “Funkcje fotograficzne”: 3/6

7. Funkc­je nagry­wa­nia wideo

Nokia 5230 nagry­wa dobrej jakoś­ci filmy (rozdziel­czość 640x480 i 30 FPS przy takim pro­ce­sorze? Grat­u­lu­ję pro­du­cen­tom Nokii). Nieste­ty jest to oku­pi­one spory­mi rozmi­ara­mi fil­mu (w przy­pad­ku dynam­icznych scen 1 min­u­ta = ~22 MB). Filmy są ostre, płynne i mają dobre kolory. Dźwięk jest czysty i wysok­iej jakoś­ci (MP3 96kbit/s, mono). Kil­ka filmików w różnych warunk­ach oświ­etle­niowych:

Na 55 sekundzie pier­wszego fil­mu pokazane są możli­woś­ci zoomu cyfrowego — nie pog­a­rsza on bard­zo jakoś­ci wideo.

Tak naprawę dopiero w bard­zo pochmurny moż­na zobaczyć więk­sze pogorsze­nie jakoś­ci.


Ocena kategorii “Funkcje nagrywania wideo”: 5/6

8. Jakość/cena

Tele­fon, jak na swo­ją cenę (nową Nok­ię moż­na mieć już za 500 zł!) jest bard­zo dobrze wyko­nany, ma wiele funkcji oraz ma dobre para­me­try tech­niczne. Słowem: tani, dobry dotykowiec.

Ocena kategorii “Jakość/cena”: 5.75/6

Ogólna ocena telefonu: 4,7

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Wrzesień 19th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. artus2007 20/09/2010 w 08:28 - Odpowiedz

  Ten mod­el jest rewela­cyjny. Szko­da jed­nak, że do zestawy nie dokłada­ją kabla USB, tylko trze­ba dokupić (koszt ok 20zł).

  • Eiwa 03/02/2011 w 18:11 - Odpowiedz

   Ale to jest mały prob­lem …
   Zresztą nie ma też wifi

 2. your_admin 30/04/2011 w 21:28 - Odpowiedz

  Słowem: tani, dobry dotykowiec.” Chy­ba se jaja robisz… Już bym wolał 5800 niż to coś bez WiFi. Za 500zł mam nówkę z gwarą HTC Mag­ic albo uży­wkę Hero o niebo lep­sze od 5320…Recenzja zupełnie nie obiek­ty­w­na.

 3. bella1 09/07/2011 w 16:08 - Odpowiedz

  Recen­z­ja OK, ale z tą klap­ką no to prze­sadza­sz. Ja mam 5228 no i klap­ka się nie rysu­je aż tak. Tylko troszkę, bo na betonie wylą­dowała.

 4. Chęt­nie poczy­tam coś jeszcze w tej tem­atyce.

 5. Cyr4x 03/10/2011 w 10:43 - Odpowiedz

  Mag­ic? A co takiego ma lep­szego poza aparatem 3,2 Mpix? Starego Androi­da z mułowatym pro­ce­sorem…

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.