Netiaspot — FON_NETIA_FREE jak wyłączyć?

Mając NetiaSpot’a zapewne zauważyłeś, że dodatkowa sieć FON_NETIA_FREE_INTERNET którą widzi lap­top czy smart­phone należy do Ciebie. Czyli Neti­aSpot posi­a­da dwie nazwy sieci bezprze­wodowej. Jed­na to dokład­nie ta, którą widzisz na nakle­jce pod spo­dem routera, nato­mi­ast dodatkowa to sieć dla goś­ci. Mogą z niej korzys­tać oso­by, które są w jej zasięgu.

Dostępne sieci wifiJak widać na scree­nie, windows7 widzi tą sieć jako niez­abez­piec­zoną.

Nie ma powodów do obawy, że ktoś korzys­ta z Two­jego sprzę­tu za dar­mo lub nie zgod­nie z prawem.

Łącząc się z fon_netia_free pojawi się strona w przeglą­darce, która poin­for­mu­je goś­cia, że jeśli będzie chci­ał sko­rzys­tać musi zapłacić za czas korzys­ta­nia. Gość otrzy­ma max 2mb ale Ty zachowasz swój trans­fer w 100%. W ten sposób daje­my możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z inter­ne­tu tym, którzy chcieli­by legal­nie połączyć się z netem. Jak łat­wo się domyśleć ilość takich sieci w Polsce może być naprawdę duża! Mimo, że opłaty są wysok­ie to zawsze to jakaś alter­naty­wa. Na stron­ie netia.pl/fon możesz doczy­tać, że w chwili pisa­nia tego artykułu takich miejsc wifi jest w kra­ju pon­ad 7 mil­ionów!

Ok.. ale co jeśli chce­my to wyłączyć bo.. tak.

Możesz to zro­bić w pan­elu admin­is­tra­to­ra, a nawet usera logu­jąc się na Neti­aSpot.

Jak wyłączyć FON_NETIA_FREE_INTERNET ?

 1. Wpisz w przeglą­darkę 192.168.1.254
 2. login: user hasło: user
 3. Kliknij na “Usłu­gi” a zobaczysz to:Usługi
 4. Ter­az wybierz usługę FON.
 5. Jak widzisz, jest zaz­nac­zona więc wystar­czy ją odz­naczyć. FON FREE włączony
 6. Zatwierdza­sz zmi­any i to wszys­tko.
 7. Pamię­taj, że ogranicza­sz w ten sposób rozwój inter­ne­tu w Polsce :( Ta usłu­ga nie ograniczy Two­jego trans­feru, ani też nie będzie miała wpływ na jego zakłóce­nia, więc jeśli to zro­bisz to zas­tanów się czy naprawdę musisz? ;)

 

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Luty 16th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , , |12 komentarzy

12 komentarzy

 1. Zoltrix 15/12/2013 w 01:14 - Odpowiedz

  U mnie niek­tóre urządzenia szczegól­nie na starych sys­temach oper­a­cyjnych starszych niz XP :) próbu­ją się łączyc z netia fonem zami­ast z moja domyslna siecią. Tak samo nowy lap­top sluzbowy z win8 w kto­rym nie moge za bard­zo grze­bac bo ma haslo na ustaw­ieni­ach. Po wylacze­niu tego jest ok.

 2. aaa 14/04/2014 w 10:11 - Odpowiedz

  Co za cza­sy. Od poli­tyków uczy­cie się tego? “Gość otrzy­ma max 2mb ale Ty zacho­wasz swój trans­fer w 100%”. Co to jest? Napisałem sobie bo tak mi się wyda­je, bo tak gdzieś ktos napisał, bo robiłem jakieś testy i gdzies to opub­likowałem (metody­ka) i podałem w art. odnośnik? NIE! Nale­ję wody inter­nau­tom, ter­az tak się robi — obiecam wszys­tko co chcą usłyzeć, prze­ciez i tak wszyscy krad­ną.

  • slasho 19/04/2014 w 22:32 - Odpowiedz

   Nie wyda­je mi się tylko wiem, bo pracu­je nacodzień z NS.

 3. Marzena 10/02/2015 w 11:56 - Odpowiedz

  Kochani a jak to wyłączyć w smart­fonie z androoi­dem , bo w lap­topie i na kom­put­erze jest ok nigdy takie g…nie wyskaku­je a smart­fon jest wręcz zablokowany przez tę sieć, co bym nie wpisała (czy wp, inter­ię, onet, mer­lin, empik itd.) zawsze wyskaku­je strona netia fon i nic kom­plet­nie nie moż­na przeczy­tać innego, w ogóle nie da rady korzys­tać z inter­ne­tu w tele­fonie. Mam zain­stalowanego fire­foxa i przeglą­darkę jakąś inną , która była fab­rycznie. Sprawdza­łam w ustaw­ieni­ach wifi i prócz mojej sieci opła­conej w Dia­logu wyskaku­je właśnie ta fon netia i tak jak­by zakłó­cała pracę Dia­logu. Nie mogę jej zablokować.

  • slasho 11/02/2015 w 23:29 - Odpowiedz

   Marzena prob­lem w tym że obec­nie jesteś połąc­zona z netia fon free. Zer­wij połącze­nie i połącz się z siecią wifi za ktorą płacisz :) NS wysyła dwie sieci, jed­na to fon free a dru­ga to ta kto­ra jest zablokowana hasłem wid­nieją­cym na spodzie urzadzenia (na nakle­jce). Gdy polaczysz sie swoim androi­dem z tą wlas­nie siecią wów­czas Twoj net bedzie w smart­phonie juz nieogranic­zony. Oczy­wi­scie na tere­nie mieszka­nia.

 4. quna 05/02/2016 w 16:24 - Odpowiedz

  guzik tam, do tej pory miałam listę 7–8 sieci zabez­piec­zonych hasłem + netia-fon. ter­az oprócz netia-fon NIEMA ANI JEDNEJ dostęp­nej sieci nie mówiąc już o “zwykłej” netii za którą płacę!!!

 5. Alicja 30/11/2016 w 17:26 - Odpowiedz

  Udało się !!!
  Z tyłu Rutera jest wszys­tko co potrze­bu­jesz, żeby bez prob­le­mu zal­o­gować się na Androidzie do swo­jej domowej sieci.
  Ustaw­ienia> Wi-Fi> wybierasz swo­ją neti­aspot> wpisu­jesz klucz WPA

 6. Karolina 20/01/2017 w 13:50 - Odpowiedz

  A ja dostałam kil­ka dni temu taką wiado­mość od Netii:

  Kwo­ta 9.90 PLN (wraz z podatkiem i inny­mi opłata­mi) zostanie ściąg­nię­ta z RBS.

  (…)

  Dzięku­je­my za wybranie Fon, najwięk­szej świa­towej sieci bezprze­wodowej!

  Z poważaniem„
  Zespół Fon Netia WiFi”

  Prob­lem w tym, że nigdy nie korzys­tałam z usług Netii i nic takiego nie zamaw­iałam. Nie chcę być bezpod­stawnie obciążona jakimikol­wiek kosz­ta­mi. Napisałam w tej spraw­ie do Netii i odesłali mnie do firmy FON w za granicą i zupełnie nie poczuwa­ją się do winy… Czy ktoś miał kiedyś podob­ny prob­lem? Jak o ściąg­nię­cie kasy to potrafią napisać, ale jak rozwiązać prob­lem to “co złego to nie my”. Wrrrr…

 7. eric 01/04/2017 w 20:08 - Odpowiedz

  2 razy dzi­en­nie ten fon sie wlaczyl i za kazdym razem mialem prz­er­we inter­en­tu przez 10 min­ut. Sza­lu moz­na dostac. wylaczylem. mam nadzieje ze to badziewe juz nigdy sie nie pojawi

 8. Sheherezada 24/06/2017 w 11:35 - Odpowiedz

  eric jak to wylaczyles ?bo mam podob­ny problem,blokuje mi inne strony inter­ne­towe i mam pauze

 9. tiger2280 02/06/2018 w 16:34 - Odpowiedz

  Ja wyłączyłem u bab­ci inter­net nie, że u bab­ci bo bab­cia nie ma inter­ne­tu. Tylko wyłączyłem tą sieć bo jak połączyłem się do sieci Fon Wi-Fi to potem gdy wyłączyłem to odliczanie bo miałem 15 min­u­towe free Wi-Fi. No i gdy wyłączyłem okienko od odlicza­nia to Wi-Fi zniknęło. I potem znowu się pojaw­iło. Ale gdy zniknęło to się wys­traszyłem, że pop­sułem inter­net ponieważ ludzie się na mnie gapili jak szliśmy przez drogę i się bałem, że to moja wina. Na szczęś­cie chy­ba nie o to im chodzi.

 10. Mati 08/02/2019 w 15:51 - Odpowiedz

  A kto płaci za prąd routera ??? Sko­ro nie mam prof­itów za rozsiewanie tej sieci to nie będę społecznikiem ! (ps. nie intere­su­je mnie, że będzie to 5 groszy rocznie. To cią­gle moje 5 grodzy na które pracu­ję a netia i fon zara­bi­a­jąc na tym moim kosztem. Daj­cie prof­it np. więk­sza pręd­kość trans­feru jeżeli masz włąc­zoną usługę lub np — X zł od rachunku za rozsiewanie sieci. A tak to nie mój prob­lem w roz­wo­ju pol­skiego inter­ne­tu i nie muszę ale wyłączam.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.