Naprawa windows 7

Prob­le­my z kom­put­erem miewa prak­ty­cznie każdy z nas. Naj­gorszy sce­nar­iusz pojaw­ia się wtedy, gdy kom­put­era nie może­my uru­chomić z powodu uszkodzenia plików sys­te­mowych. Jeśli spotkasz się z komu­nikata­mi doty­czą­cy­mi braku np. pliku BOOTMGR, to wtedy korzys­ta­jąc z tego artykułu rozwiążesz prob­lem — wystar­czy posi­adać płytę z sys­te­mem Win­dows 7. Cała pora­da opar­ta jest właśnie o ten sys­tem. Artykuł w całoś­ci opisu­je naprawę plików rozru­chowych sys­te­mu Win­dows 7 (np. wspom­ni­any wyżej plik BOOTMGR).

  • Przed rozpoczę­ciem jakichkol­wiek dzi­ałań musimy zaopa­trzyć się w płytę z sys­te­mem Win­dows 7.
  • Ustaw­iamy bootowanie w BIOS tak, aby kom­put­er został uru­chomiony najpierw z pły­ty DVD, która zaw­iera sys­tem. Jeśli nie wiesz, jak zmienić kole­jność bootowa­nia zapraszam do tego artykułu: http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/
  • Czekamy cier­pli­wie, aż załadu­je się główne okno insta­la­to­ra. Jeśli nadal widz­imy komu­nikat z błę­dem o braku pliku sprawdźmy ustaw­ienia w BIOS ponown­ie i zapiszmy zmi­any:

bootmgr

  • Okno insta­la­to­ra Win­dows po chwili powin­no zostać załad­owane. Insta­la­tor zapro­ponu­je wybór języ­ka – wybier­amy pol­s­ki (lub inny – każdy wybiera język, jaki mu odpowia­da) i prze­chodz­imy do opcji Napraw kom­put­er.
  • Po wybra­niu „naprawy kom­put­era” i wybra­niu sys­te­mu, który ma zostać napraw­iony (założe­nie jest takie, że posi­adamy jeden sys­tem) zobaczymy stan­dar­d­owe okienko o nazwie Opc­je odzyski­wa­nia sys­te­mu:

opcje_systemu

  • Nas intere­su­je Wier­sz polece­nia – dzię­ki niemu napraw­imy sys­tem przy pomo­cy kilku komend. Dlaczego aku­rat Wier­sz polece­nia zami­ast stan­dar­d­owej opcji Narzędzie do naprawy sys­te­mu pod­czas uru­chomienia ? Wyjaśnie­nie jest proste – narzędzie do naprawy automaty­cznej nie zawsze skutku­je poprawnym rozwiązaniem prob­le­mu. Sugeru­ję więc uży­cie kilku pod­sta­wowych komend.
  • W wier­szu polece­nia, który się pojawi wpisu­je­my następu­jące polece­nia – każde polece­nie wpisu­je­my osob­no i potwierdza­my Enterem:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd

  • Po zatwierdze­niu wszys­t­kich pole­ceń zamykamy kon­solę polece­niem exit i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie i sys­tem załadu­je się poprawnie. Jeśli dostrzeże­my, że jakieś ustaw­ienia (tape­ta, czcionka, rozdziel­czość itd.) zostały zmienione, wystar­czy je ponown­ie ustaw­ić według włas­nych upodobań.
By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 16th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Jeśli masz win­dows 7 to możesz rów­nież go napra­wić, szcze­góły tutaj. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.