Naprawa uszkodzonego systemu Windows XP

Włącza­sz kom­put­er, czekasz aż sys­tem się załadu­je. A tu niespodzian­ka — nie chce się wcale uru­chomić! Innym przy­pad­kiem może być to, że pli­ki sys­te­mowe uległy uszkodze­niu lub pod­mie­nil­iśmy je na inne i mamy prob­le­my z sys­te­mem. Na wszys­tko jest sposób, wystar­czy posi­adać tylko płytkę z sys­te­mem Win­dows XP i przeczy­tać poniższy porad­nik, aby napraw­ić nasz sys­tem. Do tego właśnie służy “Menedżer” naprawy sys­te­mu oper­a­cyjnego…

1. Bootowanie z CD/DVD i uruchomienie instalatora
 • Kiedy pojawi nam się taki oto napis

 

wciskamy dowol­ny klaw­isz i czekamy, aż uru­cho­mi się insta­la­tor. Zostanie jeszcze sprawd­zona kon­fig­u­rac­ja sprzę­towa naszego PC-ta, o czym infor­mu­je komu­nikat

.

 • Pora na oczeki­wany insta­la­tor:

[note]W tym kroku nie wciskamy R, żeby napraw­ić![/note]
2. Naprawa uszkodzonego windows xp
 • Prze­chodz­imy kole­jno przez pozostałe kro­ki insta­la­to­ra. Gdy dojdziemy do plan­szy przed­staw­ionej na poniższym scree­nie, wtedy zaz­nacza­my nasz sys­tem (w moim przy­pad­ku jest to jeden, bo tylko jeden mam zain­stalowany) i wciskamy R, żeby napraw­ić:

 • W tym kroku insta­la­tor przekopi­u­je pli­ki sys­te­mowe (pod­mieni je). Okienko wyglą­da tak jak pod­czas nor­mal­nej insta­lacji sys­te­mu:

 • Po pod­mie­nie­niu plików ujrzymy stan­dar­d­owe okienko, jak pod­czas insta­lacji:

PODSUMOWANIE

Naprawa Win­dows XP to tzw. Insta­lac­ja Nakład­kowa. Pod­mienia pli­ki sys­te­mowe, więc nie musimy się niczego obaw­iać. Nasze pli­ki i doku­men­ty nie zostaną usunięte.

Zapis nowego sektora rozruchowego i naprawa istniejącego w Windows XP

Win­dows XP ofer­u­je naprawę sys­te­mu również poprzez kon­solę odzyski­wa­nia. Kon­so­la ta okazu­je się przy­dat­na wtedy, gdy np mamy wgranych kil­ka sys­temów i z listy ich wyboru nie może­my uru­chomić wszys­t­kich. Sek­tor rozru­chowy mógł wcześniej ulec zamaza­niu lub uszkodze­niu stąd nie możność uru­chomienia sys­temów. Zdarza się to też bard­zo częs­to, gdy nie doświad­c­zony użytkown­ik instalu­je kil­ka sys­temów oper­a­cyjnych, a w szczegól­noś­ci starszy (np XP) po nowszym (np Vista). Powiem Ci w tym porad­niku, w jaki sposób napraw­ić zamazany/uszkodzony sek­tor rozru­chowy (MBR), a także jak utworzyć nowy…

1.)Pier­wszy pod­sta­wowy krok jak w każdej insta­lacji czy oper­acji przeprowadzanej przy uży­ciu insta­la­to­ra kon­soli sys­te­mu — ustaw­ie­nie bootowa­nia z CD/DVD — o tym przeczy­tasz w W TYM TEMACIE.

2.)Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era gdy ujrzymy napis
wciskamy jak­iś dowol­ny klaw­isz. Następ­nie pojawi się kole­jny komu­nikat . Czekamy cier­pli­wie na plan­szę insta­la­to­ra. Ter­az wciskamy R=Napraw (jak na scree­nie niżej):

3.)Po chwili powin­na nam się ukazać kon­so­la odzyski­wa­nia sys­te­mu. Logu­je­my się do naszego sys­te­mu (w ram­ce pod screen­em wszys­tko wyjaśnione):

[note]W kon­soli wpisu­je­my nr porząd­kowy insta­lacji. W naszym przy­pad­ku jest tylko jed­na insta­lac­ja, więc wpisu­je­my 1 i wciskamy ENTER. Kon­so­la poprosi o wpisanie hasła — jeśli takowego nie mamy to po pros­tu wciskamy ENTER.[/note]

4.)Przyszła pora na właś­ci­we komendy:

NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO SEKTORA ROZRUCHOWEGO [MBR]

Jeśli nasz ist­nieją­cy MBR jest uszkod­zony, w kon­soli odzyski­wa­nia wpisu­je­my polece­nie:

FIXMBR

[note]Jeśli chce­my zapisać MBR na innym urządzeniu/nośniku, do polece­nia FIXMBR dopisu­je­my w kwadra­towym naw­iasie [] nazwę urządzenia np.FIXMBR [urządze­nie][/note]

ZAPIS NOWEGO MBR

Może­my również zapisać nowy sek­tor rozru­chowy MBR. Wyko­rzys­tu­je­my do tego polece­nie:

FIXBOOT

[note]Jeśli chce­my zapisać nowy MBR na innym dysku/partycji wystar­czy, że dopisze­my do polece­nia literę dysku np. FIXBOOT [litera_dysku:][/note]

Polece­nia dzi­ała­ją tylko na 32 bitowych wer­s­jach Win­dowsa XP

Jeśli masz win­dows 7 to możesz również go napraw­ić, szczegóły tutaj.

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , |39 komentarzy

39 komentarzy

 1. majestro_1992@tlen.pl 07/10/2011 w 19:05 - Odpowiedz

  Pod­czas kroku: 3) wyskaku­je infor­ma­c­ja ze nie moge bo nie mam zain­stalowanego win­dowsa ;), ale jest tylko uszkod­zony i właśnie chcialem napraw­ic tylko sie nie da!
  Jest na to jakis sposob?
  Elo.

  • artias 27/03/2012 w 18:10 - Odpowiedz

   dzie­ki wielkie tego szukałem pomogło w 3 min ;-)

 2. Maricn 27/10/2011 w 10:14 - Odpowiedz

  Dzię­ki wielkie pomogło.

 3. mothew91 30/10/2011 w 22:51 - Odpowiedz

  Witam, mam prob­lem z Win­dowsem Xp Home Edi­tion. Mianowicie wszys­tko dzi­ałało dobrze do momen­tu, gdy postanow­iłem zro­bić for­mat kom­put­era. Przy bootowa­niu z ory­gi­nal­nej pły­ty wyskoczył mi komu­nikat: niepraw­idłowy plik BOOT.INI wiec zacząłem szpu­rać w sieci na ten tem­at, trochę mi się spieszyło. Znalazłem jeden artykuł opisu­ją­cy funkcjon­al­ność tego pliku w sys­temie. I postanow­iłem do niego zajrzeć wchodząc według polece­nia w pan­el sterowa­nia -> system->zaawansowane->przywracanie i odzyski­wanie- ustawienia->edytuj i okaza­ło się, że nie mam tam tego pliku. Podane było jak wyglą­da ten plik ale dla Win­dowsa Xp Pro­fes­sion­al. I utworzyłem iden­ty­czny plik zmieni­a­jąc w miejs­cu Win­dows Xp Pro­fes­sion­al na Win­dows Xp Home Edi­tion. Zapisałem ten plik w tym właśnie miejs­cu i uru­chomiłem sys­tem ponown­ie. I ter­az on pracu­je cały czas w pętli w ogóle nie wchodząc do Win­dowsa tylko zatrzy­mu­je sie na komu­nika­cie ciem­nego tła Boot from CD/DVD. I zaraz włącza się od nowa i tak cały czas w kółko. BŁAGAM POMÓŻCIE POTRZEBNE PILNIE

 4. slasho 30/10/2011 w 23:01 - Odpowiedz

  Nie wiem czy dobrze Cię zrozu­mi­ałem, ale spróbowałbym na początek wejść w tryb awaryjny. Czyli zaraz po włącze­niu się kom­put­era naciskaj F8 aby mieć wybór w jakim stanie chcesz włączyć sys­tem. Jeżeli uda Ci się dostać do sys­te­mu to będziesz miał znów możli­wość edy­cji boot.ini

 5. azulu 16/03/2012 w 17:04 - Odpowiedz

  Przy 4) kroku nie mogę kon­tyn­uować. Na scree­nie jest infor­ma­c­ja o możli­woś­ci naprawy sys­te­mu, do wyboru jest opc­ja z “Win­dows XP Pro­fes­sion­al” i w pier­wszej z 2 kropek jest możli­wość wyboru “R”. Ja miałem tylko wybór par­ty­cji, a jak dalej kon­tyn­uowałem to doszedłem już do samej insta­lacji i infor­ma­cji, że moje pli­ki (np. z Moich doku­men­tów) mogą zostać usunięte. Nie kon­tyn­uowałem, bo chy­ba to nie o to chodz­iło. Ma ktoś jak­iś pomysł?

 6. Przemek 15/04/2012 w 22:10 - Odpowiedz

  Witam! Mam prob­lem z sys­te­mem win­dows XP Ser­vice Pack 2 mianowicie wszys­tko ład­niee chodzi bios odczy­tu­je i ochodzi do mmet­nu gdy zaczy­na ład­ować sie sys­tem ładu­je siee i gdy zaczy­na sie uruchami­ac od nowa sie uruchamia bios i odnowa pol­s­ka ludowa i nie mogę właczyć i włas­nie sie pytam jak napraw­ic too prosze o wskazów­ki rózne infor­ma­c­je instrukc­je jes­li cos prosze o kon­takt przemo121@onet.pl z góry dzięku­je

  • slasho 16/04/2012 w 11:14 - Odpowiedz

   Uru­chom w try­bie awaryjnym F8. Wybierz ist­nieją­cy punkt przy­wraca­nia sys­te­mu i uru­chom ponown­ie. Powin­no być ok.

 7. Emil 06/06/2012 w 21:16 - Odpowiedz

  A jak to zro­bić bez ory­gi­nal­nego Win­dows xp?
  Kom­put­er mam stary, nie dostałem do niego win­dowsa, a obec­na cena ory­gi­nała to 50% wartoś­ci kom­put­era.

 8. NOWA 10/06/2012 w 13:07 - Odpowiedz

  Witam, mam prob­lem z kom­put­erem. Zaw­iesza się i nie mogę go w ogóle uru­chomić, jest tylko ekran pow­ital­ny. Jak chcę wejść w tryb awaryjny to także zaw­iesza. Próbu­ję ter­az napraw­ić sys­tem z pły­ty jak pisze powyżej. Taśmy wewnątrz sprawd­zone i pod­pięte. Proszę o pomoc.

 9. artus2007 10/06/2012 w 19:45 - Odpowiedz

  @Emil — nie potrze­bu­jesz ory­gi­nal­nego Win­dowsa.
  @Nowa — Zaw­ieszanie może być spowodowane prze­grze­waniem sie, ja tak miałem wiele razy (przykła­dem może być kom­put­er, który dzisi­aj napraw­iałem). Sprawdź wenty­la­to­ry i zasi­lacz, czy nie są zakur­zone. Dodatkowo nałóż na radi­a­tor nowej pasty.

 10. tomslaw4 18/07/2012 w 09:44 - Odpowiedz

  ok mam troszeczkę bardziej skom­p­likowany prob­lem a mianowicie mam uszkod­zony plik sys­tem. Niby nic trud­nego wkładam płytkę i gra gitara ale u pojaw­ia się prob­lem mam zain­stalowany Win­dows XP Home Edi­tion na dysku sata i po wyko­na­niu kroku 2 (po naciśnię­ciu “r”) pojaw­ia mi się prob­lem iż niemam dysku twardego lub jest błęd­nie podłąc­zony. Jak rozwiązać taki prob­lem ? Czy ktoś mógł­by podesłać mi pli­ki sys­tem o ile się ori­en­tu­ję są 3, lub jakieś inne rozwiązanie

 11. bochun2 03/08/2012 w 08:54 - Odpowiedz

  tomslaw4 : jeżeli nie widzi dysku w insta­la­torze to w biosie wyłącz AH|CI lub RAID.Jeżeli to nic nie da utwórz nową płytkę z XP dogry­wa­jąc do niego sterown­i­ki dla Two­jego dysku pro­gramem nLite.

  poz­draw­iam

 12. doni 26/08/2012 w 16:47 - Odpowiedz

  Siema,mam pro­belm otóż gdy jestem tam przy instalowa­niu tego win­dowsa itp w pewnym momen­cie przes­ta­je mi dzialac klaw­iatu­ra i mysz

 13. Anna 30/08/2012 w 22:00 - Odpowiedz

  Po wpisa­niu FIXMBR pojaw­ił się komu­nikat: **UWAGA** Stwierd­zono, że ten kom­put­er ma nie­s­tandar­d­owy lub niepraw­idłowy główny reko­rd rozru­chowy. FIXMBR może uszkodz­ić tabele par­ty­cji w przy­pad­ku kon­tyn­uowa­nia oper­acji. itd. Nie wiem co mam robić? Kom­put­er nie uruchamia się, nie moż­na włączyć try­bu awaryjnego i jeszcze ten komu­nikat przy pró­bie naprawy w kon­soli. Czy coś jeszcze da się z tym zro­bić? To stary PC z sys­te­mem Win­dows XP Home Edi­tion, ale b. potrzeb­ny! Z góry dzięku­ję za odpowiedź. :)

 14. artus2007 31/08/2012 w 16:14 - Odpowiedz

  @doni — nie masz cza­sem myszy lub klaw­iatu­ry pod USB? Jeśli tak to odłącz i podłącz urządzenia pod PS2.

  @Anna — możli­we, że masz dysk sfor­ma­towany w FAT lub FAT32. Pro­ponowałbym najlepiej sfor­ma­tować dysk w sys­temie NTFS

 15. olo 31/10/2012 w 19:47 - Odpowiedz

  Czy pod­czas naprawy win xp (pod­mi­any plików sys­te­mowych w win xp) w “głębokim R” nie traci się zain­stalowanych na sys­temie pro­gramów oraz sterown­ików?

 16. Ann 18/11/2012 w 16:50 - Odpowiedz

  Jak pisze “prze­jdz przez kole­jne kro­ki insta­lacji” to jak ja mam podzilone na par­ty­cj i to mam zain­stalować sys­tem na par­ty­cji 1 tak ?

 17. Lee 15/12/2012 w 15:27 - Odpowiedz

  Świet­ny porad­nik. U mnie zadzi­ałało fix­boot . Niech Bozia w dzieci­ach Autorowi wyna­grodzi !

 18. Enter your name... 19/01/2013 w 16:05 - Odpowiedz

  Witam,a co zro­bić jeśli punkt 3 nie pojaw­ia się???

 19. Tomek 08/02/2013 w 05:02 - Odpowiedz

  Niech Cię Bóg bło­gosławi

 20. Łukasz 15/02/2013 w 14:30 - Odpowiedz

  Wszys­tko fajnie tylko w kroku nr 3 nie pojaw­ia mi się opc­ja R (napraw) tylko mam wybór par­ty­cji na której chcę zain­stalować sys­tem. Nie o to mi chodzi, chcę NAPRAWIĆ sys­tem a nie na nowo zain­stalować.
  Pomoże­cie?

  • slasho 15/02/2013 w 17:03 - Odpowiedz

   Jeśli nie ma R to czy aby na pewno jest win­dows? Bo gdy nie ma tej opcji to znaczy że nie ma co napraw­iać…

  • luki 01/03/2013 w 12:19 - Odpowiedz

   mam prob­lem z win­dows xp home wyskaku­je mi ze nie znalaz pliku lub jest uszkod­zony robie tak jak na obrazku 1.2 pozniej jak mam w obrazku 3 wciskam R to po chwili mi wyskaku­je jak na obrazku 3 w pod­sumowa­niu co to oznacza jak mam prze­jsc na obrazek 4.5.6.

 21. zarus333 16/03/2013 w 11:24 - Odpowiedz

  a mi znow po wyborze sys­te­mu wyskoczyło hasło ktorego nie mialem, wiec zro­bilem sobie te haslo, al i tak po wpisa­niu tego hasla jest komu­nikat bledne haslo, zmie­nilem ponown­ie i to samo, a na pewno wpisalem poprawnie, co ta plyt­ka chce za haslo i gdzie to znalesc. (przed startem sys­te­mu wyskaku­je mi ze winlogon.exe cos tam nie tak, a po samym uru­chomie­niu 12 razy wyskaku­je ze netsh.exe costam nie tak i ponowne zain­stalowanie pliku IPMONTR.dll naprawi prob­lem, tyle pami­etam, ale komp dziala poprawnie, pomys­lalem ze wrzuce plytke i napraw­ie a tu lipa z haslem)

 22. henry 02/11/2013 w 22:20 - Odpowiedz

  Wcześniej mialem win­dowsa zain­stalowanego na e:/ (dev/sda2) — zach­cia­lo mi się dodatkowo ubun­tu; sci­ag­nalem obraz dysku; zamon­towalem go i odpalilem (zeby obe­jrzec live cd), poznej jakos bezmyśl­nie kliknąłem instalke ubun­tu pod win­dowsem (sko­ro juz poszło, to wskaza­łem wol­ną par­ty­cję kto­ra mialem na to przez­nac­zoną); komp poprosil (w pocza­tkowej fazie insta­lacji) o restart i… instal­ka musiala mi nad­pisac mbr, a pon­ad­to sta­la sie niewidocz­na po restar­cie bo dzi­lala pod windą. Komp stanął z komu­nikatem “brak pliku ntl­dr”
  Plik sko­pi­owalem z instal­ki win­dowsa, ale przy okazji po fixm­br i fix­boot kon­so­la odzyski­wa­nia po wyborze widzi mojego win­dowsa jako C:/windows (a nie jak był pier­wot­nie E:/windows) — jak to zmienić żeby zas­tar­tował (oczy­wi­scie pli­ki i dane sa bo mam do nich dostep pod lin­ux­em, ale sys­tem nie star­tu­je, a jed­nak chcial­bym odzyskac tą winde bez ponownej insta­lacji).

  boot.ini przeedy­towalem do
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS
  [oper­at­ing sys­tems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP0 Pro­fes­sion­al” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP1 Pro­fes­sion­al” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP2 Pro­fes­sion­al” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP3 Pro­fes­sion­al” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP4 Pro­fes­sion­al” /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)WINDOWS=“Microsoft Win­dows XP5 Pro­fes­sion­al” /fastdetect

  ale zad­na opc­ja nie dziala, zawsze naty­ch­mi­ast sie restar­tu­je.
  Pod PQmagic8 mam litery dysku jak przed zamiesze­niem. Czesc z windą jest jako E; lin­ux jako C i CD jako D:

 23. Piotrek 11/01/2015 w 13:13 - Odpowiedz

  Witam.J W punkcie 1 na końcu jest napisane, że nie wciskamy ter­az R więc co mam zro­bić żeby prze­jść do pkt 2?

  • slasho 11/01/2015 w 14:17 - Odpowiedz

   Enter aby prze­jść dalej :)

 24. Piotrek 11/01/2015 w 14:48 - Odpowiedz

  Czyli mam rozpocząć insta­lację nowego sys­te­mu?

  • slasho 12/01/2015 w 00:59 - Odpowiedz

   Wciśnij enter i sprawdź czy znalazłeś się w kole­jnym kroku.

 25. jagusia73 05/02/2015 w 00:40 - Odpowiedz

  Witam.
  Mam note­booka z sys­te­mem win­dows xp,chciałabym go sformatować,tylko nie wiem jak…wiadomo ‚sys­tem jest na dysku.
  proszę o pod­powiedź.
  dzięku­ję

  • slasho 09/02/2015 w 17:22 - Odpowiedz

   Pewnie masz opc­je recov­ery, sko­rzys­taj z niej. Możesz też poszukac pomo­cy na naszym forum.toin.pl

 26. tomek 07/05/2015 w 08:07 - Odpowiedz

  Witam mam straszny prob­lem przy instalowa­niu xp wyskaku­je mi potrzeb­ny jest plik usbuj.dll z plik cab­i­net stdrown­ikow win­dows. Co z tym robic prosze o szy­b­ka pomoc

 27. Slawek 25/05/2015 w 11:11 - Odpowiedz

  @Artus 2007 — @Anna — moż­liwe, że masz dysk sfor­ma­to­wany w FAT lub FAT32. Pro­po­no­wał­bym naj­le­piej sfor­ma­to­wać dysk w sys­te­mie NTFS

  a jeśli dysk jest NTFS a taki kimu­nikat wyskoczył? ryzykować?

 28. Marek 28/11/2015 w 12:19 - Odpowiedz

  witam mam win­dows xp i mam prob­lem taki ze po wł pc pokazu­je logo win­dows xp a potem czarny obraz ???
  probowalem go odpal­ic z plyt­ki ale nic sie nie dzieje co mam robic?>

 29. Janek 14/03/2016 w 11:31 - Odpowiedz

  Czy punkt 2 scren z pod­kreśloną czer­woną lin­ią naprawy uszkod­zonego sys­te­mu wys­tępu­je też w Win­dows XP Home Edition.Czy mogę w ten sam sposób zro­bić nakład­ke w Home Ediyion jak wyżej hornet17@wp.pl

 30. paweł 20/05/2016 w 10:56 - Odpowiedz

  Witam.
  Od jakiegoś cza­su kom­put­er sypał mi błę­da­mi. Postanow­iłem dokon­ać naprawy posi­adanego win­dowsa przy pomo­cy pły­ty star­towej. Miałem dwie takowe, jed­ną w pełni ory­gi­nal­ną, z holo­gramem i nalep­ką z kluczem. Drugą nie wiem skąd, ale też dzi­ałała kiedyś. Nieste­ty pró­ba naprawy z kon­soli była nieskutecz­na ( pewnie zbyt mało wiedzy i zrozu­mienia dla komend ). Pod­jąłem dal­sze pró­by naprawy w try­bie automaty­cznym, z pominię­ciem kon­soli (czyli na pytanie sys­te­mu czy wyjść, czy prze­jść do naprawy z kon­soli, czy zain­stalować od nowa wybier­am insta­lację). I dalej sys­tem pytał czy instalować od nowa, czy napraw­iać więc wybier­ałem naprawę. I tu zaczy­nały się schody. Bo nawet zaczy­nał napraw­iać. Ale pły­ta ory­gi­nal­na jest chy­ba uszkod­zona, bo insta­lac­ja się prz­ery­wała i sypała fatal erro­ra­mi (pewnie dlat­ego mam drugą płytę ). A pomoc­nicza zaw­iesza­ła się po insta­lacji, pomi­mo że przyjęła klucz (inny niż z ory­gi­nal­nej, bo tamtego nie przyj­mowała). I win­dows pokazy­wał ekran star­towy, z pul­pitem moim, ale bez ikonek i nie chci­ał wys­tar­tować, mielił coś tam sobie. Tak jak­by insta­lac­ja nie była zakońc­zona (bo pewnie nie była).
  Więc zgrałem sobie jeszcze ze 4 obrazy winowsa na nowe ply­ty star­towe mając nadzieję że popch­nę tą insta­lację i dostanę się do swo­jej pocz­ty (bo tylko na tym mi zależy ). Ale nieste­ty — przy kole­jnych próbach z tych nowych płyt coś w trak­cie w poś­piechu wyłączyłem i zaczęło się. Pojaw­ił się niebies­ki ekran infor­mu­ją­cy o błę­dach sys­te­mu i od tej pory nie mogę wejść w naprawę sys­te­mu. Mogę spróbować naprawy w try­bie kon­soli — ale tu nadal nie wiem który­mi komen­da­mi i w jakiej kole­jnoś­ci. Albo wchodz­ić w tryb naprawy automaty­czny, ale tu nie pojaw­ia się już opc­ja naprawy, pozosta­je nowa insta­lac­ja , for­mat dysku lub utworze­nie nowej par­ty­cji.
  Uprze­jmie proszę o pomoc. Nie intere­su­ją mnie dane z kom­pa, bo mam zgrane na dysk zewnętrzny przed tą zabawą. Zresztą co za prob­lem ściągnąć je spod lin­uxa. Potrze­bu­ję tylko jed­no­ra­zowo wejść do out­look expres­sa oraz microsoft out­looka. Mam tam ważną kore­spon­dencję i bazę adresową, które muszę ściągnąć. Jeżeli ktoś mógł­by mi pomóc uru­chomić tego win­dowsa to bard­zo proszę. Lub jeżeli ktoś mógł­by pomóc mi wyciągnąć pocztę z kom­pa przy pomo­cy lin­uxa (kon­ta, adresy i mejle). Posługu­ję się ubun­tu, mintem i part­ed mag­ic. Ale innej dys­trubucji też pewnie dam radę .
  Z góry dzięku­ję i poz­draw­iam. Przepraszam za dłu­gość tej epis­toły, ale starałem się rzetel­nie opisać prob­lem.
  Paweł

 31. iza 18/06/2016 w 17:58 - Odpowiedz

  Potrze­bu­je pomo­cy bo kom­put­er uruchamia mi się w try­bie awaryjnym i tak cały czas. Kiedy klikam uru­chomiono to wskaku­je tryb awaryjny i w kółko to samo

 32. Grzegorz 23/09/2016 w 13:50 - Odpowiedz

  Do Pawła. Podep­nij dysk do innego kom­pa zgraj pocz­ty i pod­mień na innym kom­pie te pli­ki

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.