Naprawa trybu awaryjnego

Tryb awaryjny jest niezwykle ważnym elementem każdego systemu. To dzięki niemu możemy pomóc sobie w rozwiązaniu przeróżnych problemów z Windows – a to wirusy, czy kłopoty ze stabilnością samej maszyny, na usuwaniu nieprawidłowości ze sterownikami kończąc. Prosto rzecz mówiąc bez trybu awaryjnego nie zawsze się obejdziemy. Ale co wtedy, gdy i ten tryb zostanie uszkodzony? Bez paniki – przywrócimy system z konsoli odzyskiwania. Dowiecie się także, jak uruchomić konsolę w nowszych systemach, co nie jest takie proste, jak w przypadku starego XP, którego nie ma potrzeby już opisywać.

NAPRAWIAMY TRYB AWARYJNY W WINDOWS 7

1. Jeśli chodzi o Win­dows 7 to naprawa jest pros­ta tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP. Pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era naciskamy klaw­isz, który odpowia­da za wyświ­etle­nie dostęp­nych opcji uruchami­a­nia. W przy­pad­ku Win­dows 7 (jak i w starszych wer­s­jach) będzie to klaw­isz F8. Uwa­ga! Jeśli twój kom­put­er ma inny klaw­isz do tego przys­tosowany to z reguły infor­ma­c­ja o tym powin­na być umieszc­zona na dole ekranu pod­czas włącza­nia kom­put­era. Prze­chodz­imy do pozy­cji Tryb awaryjny z wier­szem polece­nia. To dzię­ki kon­soli uru­chomimy odzyski­wanie:

opcje_rozruchu

2. Przed nami kon­so­la odzyski­wa­nia, w której wpisu­je­my takie polece­nie:

%systemroot%\System32\rstrui.exe

3. Po zatwierdze­niu komendy ujrzymy już okno przy­wraca­nia sys­te­mu. Wykonu­je­my kro­ki zgod­nie z polece­ni­a­mi sys­te­mu i przy­wracamy sys­tem do stanu, kiedy wszys­tko poprawnie dzi­ałało. Być może źle zain­stalowany pro­gram coś namieszał:

przywracanie-systemu

NAPRAWIAMY TRYB AWARYJNY W WINDOWS 8 / 8.1

1. Tutaj sprawa wyglą­da już nieco bardziej skom­p­likowanie. Microsoft trochę to utrud­nił i wciska­jąc F8 nie widz­imy menu uruchami­a­nia, jak w poprzed­nich sys­temach. Ale i na to jest ratunek – pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era wciskamy cały czas klaw­isz F8 (tak F8 nie żaden inny) i po kilku min­u­tach powin­niśmy ujrzeć niebieskie okno doty­czące naprawy. Uwa­ga! Jeśli za pier­wszym razem okno się nie pojawi tylko załadu­je się sys­tem to rese­tu­je­my kom­put­er i pow­tarza­my oper­ację do skutku. Klikamy na Opc­je zaawan­sowane:

naprawa-automatyczna2. Klikamy kole­jno na Rozwiąż prob­le­my, a następ­nie Opc­je zaawan­sowane:

opcje-win83. W okienku z opc­ja­mi zaawan­sowany­mi prze­chodz­imy do pozy­cji Ustaw­ienia uruchami­a­nia:

opcje-zaawansowane4. Sys­tem poin­for­mu­je nas, że musimy uru­chomić ponown­ie sys­tem, aby zobaczyć opc­je doty­czące sposobu uruchami­a­nia Win­dows. I właśnie o to nam chodz­iło (typowe czarne okno z poprzed­nich wer­sji będzie ter­az … niebieskie! ) :

ustawienia-rozruchu5. Po ponownym uru­chomie­niu kom­put­era widz­imy nasze upragnione okno. Naciskamy więc klaw­isz 6 na klaw­iaturze, aby prze­jść do try­bu awaryjnego z wier­szem pole­ceń:

ustawienia-uruchamiania6. Przed nami kon­so­la odzyski­wa­nia sys­te­mu Win­dows 8 / 8.1 . Prak­ty­cznie niczym się ona nie różni od tych w starszych wer­s­jach Win­dows:

cmd

7. Ter­az wpisu­je­my to samo polece­nie, które wpisy­wal­iśmy w Win­dows 7, czyli:

%systemroot%\System32\rstrui.exe

8. Gotowe! Zaraz powin­niśmy zobaczyć kreator przy­wraca­nia sys­te­mu. Nie pozosta­je nam nic innego, jak przy­wró­cić go do stanu sprzed awarii:

przywracanie-systemu2

By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 7th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] w swoim sys­te­mie do try­bu awa­ryj­nego zachę­cam do odwie­dze­nia naszego arty­kułu http://toin.pl/11432/naprawa-trybu-awaryjnego/ w któ­rym jest to dokład­nie […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.