Najlepsze wtyczki Firefox

firefoxNajlep­sza przeglą­dar­ka inter­ne­towa to praw­dopodob­nie Mozil­la Fire­fox. Umożli­wia dos­tosowanie dodatków do swoich potrzeb, dzię­ki czemu mamy narzędzie gotowe do pra­cy i to bezpłatne. Przed­staw­ię 9 plugin’ów, które warto mieć. Niek­tóre nazwałbym nawet niezbędne.

Jakich wty­czek używa­cie? Które są według Was niezbędne?

1.ColorfulTabs

color

Wty­cz­ka umożli­wia­ją­ca pokolorowanie zakładek dzię­ki czemu każ­da ze stron ma inny wygląd. Moż­na ustaw­ić własne kolory lub wstaw­ić pli­ki .jpg jako tło.

2. Adblock plus

Wty­cz­ka bloku­ją­ca reklamy, która ma już ogrom­ną rzeszą zwolen­ników. Uważam że jest niezbęd­na. Bo oglą­danie stron sta­je się coraz trud­niejsze… Ale utrzy­manie ser­w­erów jeszcze trud­niejsze sko­ro nikt już nie kli­ka w reklamy bo są przy­blokowane… więc nie pole­cam;)

3. Favicon Picker 2

ikonki

Dzię­ki temu plug­i­nowi będziemy mogli wrzu­cić w pasek zakładek ikony prowadzące do strone. Moż­na ustaw­iać swo­je ikon­ki i niekoniecznie muszą być pod­pisane. Zaoszczędzi to sporo miejs­ca na pasku, a strony zawsze będziemy mieli “pod ręką”. W połącze­niu z wty­czką “smart book­marks bar” daje ciekawsze efek­ty.

4. FireGestUsers

Bard­zo rozbu­dowana wty­cz­ka umożli­wia­ją­ca wykony­wać “gesty myszy” dość pop­u­larne z przeglą­dar­ki Opera. Gesty może­my sobie kom­ponować sami lub sko­rzys­tać z dostęp­nych. Naciska­jąc prawy przy­cisk myszy może­my rysować zielonym kolorem kres­ki, kół­ka itp. Najbardziej przy­dat­ny gest dla mnie to: wstecz. Skom­ponowałem go tak jak było w operze, czyli prawy przy­cisk myszy i w lewo. Rysu­je sie kres­ka, kto­ra oznacza to co wcześniej zapro­gramowal­iśmy. W moim przy­pad­ku ogladam poprzed­nią strone www.

5. Currency converter

walutaDodatek, który szy­bko obliczy nam kwotę obcej walu­ty na pol­ską i nie tylko. Do wyboru są chy­ba wszys­tkie, także bard­zo przy­datne dla kogoś kto zara­bia w obcych walu­tach i chce wiedzieć ile w zło­tych otrzy­ma. Wty­cz­ka zawsze oblicza po aktu­al­nym kur­sie więc mamy pewność, że kwo­ta jest popraw­na.

6. Fissin

loading yellow

Ładu­jące się strony pokazu­je żół­ty pasek, który moż­na edy­tować dowol­nie.

7. FlagFox

flagW miejs­cu gdzie mamy adres www, może­my też zobaczyć w jakim kra­ju jest ser­w­er przeglą­danej strony. Np strony z zawartoś­cią narusza­jącą pra­wo zazwyczaj mają ser­w­ery w kra­jach azjaty­c­kich…

8. Google icon

giconPo wpisa­niu słowa w wyszuki­warkę Google przy wynikach jest mała ikon­ka sym­bol­izu­ją­ca poszczegól­ną stronę. O ile jest przy­go­towana przez autorów stron, ale więk­szość taką posi­a­da, więc łatwiej rozpoz­nać wit­rynę. Przeglą­danie wyników sta­je się prze­jrzyste i ciekawsze.

9. ReloadEvery

freshNiek­tóre stron­ki trze­ba co jak­iś czas odświeżać (z różnych przy­czyn), ja np mam taką służbową i żeby wiedzieć najak­tu­al­niejsze infor­ma­cję muszę to zrobić.Na szczęś­cie jest dodatek, który pomoże.

Po insta­lacji koło ikon­ki odświeża­jącej stronę pojaw­ia się mała dyskret­na strza­ł­ka, która wysuwa menu ułatwia­jące nam ustaw­ienia.

Jak widać opcji jest sporo co rozbudu­je zwykłą czyn­ność jaką jest przeład­owanie strony.

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Czerwiec 27th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |3 komentarze

3 komentarze

  1. covalic 04/08/2009 w 20:47 - Odpowiedz

    Polem­i­zowałbym co do ‘najlep­sze’ o.O Z tego całego zbioru to najwyżej jed­na jest god­na uwa­gi, resz­ta to tylko niepotrzeb­ne obciążanie FF-a.

  2. admin 04/08/2009 w 22:15 - Odpowiedz

    Najlep­sze według mnie i dla mojego użytku;)

  3. covalic 06/08/2009 w 01:14 - Odpowiedz

    Tu się zgodzę bo każdy ma pra­wo do włas­nego zda­nia ;) Moje zdanie znasz więc nie będę się pow­tarzał :P

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.