Nadawanie uprawnień plikom

Pewnie nie raz użytkownik miał problem z usunięciem upierdliwego pliku z folderów systemowych. Mowa tutaj o różnego rodzaju zaszytych w systemie wirusów czy innych śmieci. Może się okazać, że antywirus wirusa nie usunie, ponieważ nie ma dostępu do pliku. W taki wypadku takiemu plikowi musimy nadać ręcznie uprawnienia administratora.

1. W moim przykładzie jest to zaszy­ty w sys­temie wirus pod­szy­wa­ją­cy się pod exe. Jego lokaliza­c­ja to

C:\Windows\System32

svchost

2. Przy pró­bie usunię­cia pliku otrzy­mu­ję jedynie komu­nikaty, że muszę posi­adać uprawnienia admin­is­tra­to­ra – stan­dar­d­owo jest nim Ten przy­dzielony „właś­ci­ciel” do tego typu plików nie pozwala nam na jego usunię­cie:

odmowa-dostepu

3. Sko­ro nie może­my bezpośred­nio usunąć tego pliku, musimy zmienić mu uprawnienia i przy­dzielić innego właś­ci­ciela. Truste­dIn­staller uniemożli­wia jakąkol­wiek oper­ację na plikach i fold­er­ach. Prawy klikiem otwier­amy svchost i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Prze­chodz­imy do zakład­ki Zabez­pieczenia i klikamy na Zaawan­sowane:

svchost-wlasciwosci

4. W kole­jnym oknie zmieni­amy właś­ci­ciela – klikamy na Zmień:

zmien

5. Ter­az musimy określić, który użytkown­ik będzie nowym właś­ci­cielem pliku. Wpisu­je­my więc nazwę użytkown­i­ka – patrząc uważnie na PKT 3 artykułu widz­imy, że na scree­nie są podani użytkown­i­cy dla mojego sys­te­mu. Ja wybrałem kon­to testowe (czyli te, na którym obec­nie jestem zal­o­gowany), ponieważ posi­a­da ono uprawnienia admin­is­tra­to­ra. W pole wpisu­ję więc frazę TEST i po kliknię­ciu Sprawdź nazwy sys­tem Win­dows automaty­cznie wyszukał tego użytkown­i­ka i dodał go w to pole. Wystar­czy więc zatwierdz­ić przy­ciskiem Ok :

sprawdz-nazwy

6. Po zatwierdze­niu zmi­an widz­imy wyra­zie, że ter­az kon­to TEST jest właś­ci­cielem dla pliku. Zatwierdza­my otwarte okno i potwierdza­my widoczny komu­nikat sys­te­mu doty­czą­cy zabez­pieczeń. Pow­tarza­my więc kole­jno krok z PKT 3 :

administratorzy

zabezpieczenia

7. Pow­tarza­jąc PKT 3 dotrze­my ponown­ie do okna z wyborem właś­ci­ciela. Tym razem klikamy na przy­cisk Zmień uprawnienia:

zmiana-uprawnien

8. Wybier­amy z listy użytkown­i­ka, które­mu uprawnienia chce­my zmienić (w moim przy­pad­ku TEST) i klikamy na przy­cisk Edy­tuj :

edytuj

9. Przed nami mody­fikac­ja uprawnień. Nie pozosta­je nam nic innego, jak zaz­nacze­nie ptaszkiem pozy­cji Peł­na kon­tro­la. Zatwierdza­my okienko i zamykamy je:

wpis-uprawnienia

10. Widz­imy ter­az, że użytkown­ik TEST otrzy­mał pełne uprawnienia dla pliku. Jeśli chce­my to może­my usunąć Truste­dIn­staller z listy użytkown­ików dla tego właśnie pliku:

usun

11. Zatwierdza­jąc zas­tosowane zmi­any ujrzymy jeszcze komu­nikat ze strony sys­te­mu doty­czą­cy zagroże­nia, jakie niesie ze sobą mody­fikac­ja plików w fold­er­ach sys­te­mowych. Oczy­wiś­cie mamy świado­mość ryzy­ka – komu­nikat potwierdza­my:

komunikat

12. Gdy wszys­tko wykon­al­iśmy zgod­nie z porad­nikiem przys­tępu­je­my do usunię­cia pliku. Jak widać, tym razem sys­tem nie ma żad­nych prob­lemów. Wszys­tko poszło zgod­nie z planem:

odmowa-dostepu1

Artykuł został przy­go­towany w opar­ciu o Win­dows 8.1 lecz poradę moż­na zas­tosować też w starszych wer­s­jach Win­dows. Nato­mi­ast w Win­dows Vista i 7 to sytu­ac­ja powin­na wyglą­dać niemalże iden­ty­cznie – okna z mody­fikac­ja­mi mogą się jedynie znaczą­co różnić. Proszę pamię­tać, że ingeru­jąc w fold­ery i pli­ki sys­te­mowe należy zachować szczegól­ną ostrożność.
By |2016-11-26T10:07:21+00:00Marzec 10th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. potrek 16/02/2017 w 00:13 - Odpowiedz

    Mam prob­lem gdyż nie mogę zmienić truste­din­sta­la­to­ra z powodu nie odnalezienia obiek­tu ktoś coś jakaś pomoc ?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.