MyBB — modyfikacje

Spolszczenie

Po insta­lacji mybb ważnym krok­iem jest spol­szczyć forum. Warto to zro­bić, aby było spójne. Zatem miesiące, dni a także niek­tóre komu­nikaty będą już w języku pol­skim.

Spol­szcze­nie

Strony w menu

Jeśli chcesz dodać strony do forum sko­rzys­taj z plug­i­na page man­ag­er, lecz aby umieś­cić link w menu należy już zedy­tować skrypt w toplinks.

Toplinks

Format godziny

Godz­i­na na forum jest niedopa­sowana do pol­skiej stre­fy cza­sowej, poza tym zde­cy­dowanie wolimy jeśli jest 24-godzin­na.

 • Prze­chodz­imy do ACP — Kon­fig­u­rac­ja — For­maty daty i cza­su.
 • W polu For­mat cza­su, kod:
Kod:
h:i

zamieni­amy na:
Kod:

H:i

Zabezpieczenie forum

Mimo aktu­al­nego skryp­tu nie moż­na zapom­nieć o dodatkowych zabez­pieczeni­ach.

Zabez­piecze­nie forum ENG
Zabez­piecze­nie forum PL

Zmiana opisu title dla loga.

Być może mało istotne, ale dla klien­ta znaczące. Otóż, gdy najedziesz myszką na logo Two­jego forum wyświ­etli się opis taki jaki podałeś pod­czas insta­lacji. Możesz zmienić ten opis w ustaw­ieni­ach ogól­nych forum lub dla konkret­nego obraz­ka szuka­jąc w kodzie. Ja dla loga zmieniłem nagłówek w pliku header.php

opis

<div id="logo"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/index.php"><img src="{$theme['logo']}" alt="Internetowe forum miejscowości Miłobądz." title="Internetowe forum miejscowości Miłobądz." /></a></div>

Slider Facebook

Mody­fikac­ja pozwala­ją­ca wysuwać slid­er facebook’a z lewej lub prawej strony. Doda­je­my na końcu head­er­in­clude.

Demo na forum.milobadz.pl a więcej info tutaj.

</head>
<body>
<script type="text/javascript">
  //<[!CDATA[
    jQuery.noConflict();
		jQuery(document).ready(function() {
			jQuery("#facebook2_2").hover(function(){
				jQuery(this).stop(true,false).animate({left: "0px"}, 500 );

			},
			function(){
				jQuery("#facebook2_2").stop(true,false).animate({left: "-305px"}, 500

);
			});
		});
	//]]>
</script>
<!--WIDGET FACEBOOK-->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<div id="facebook2_2" style="left: -305px; z-index: 9999; background: #ffffff; padding: 0px; width:
300px; height:200px; position: fixed; top: 153px; border: 2px solid #3B95D8">
		<a href="#"></a><img style="position: absolute; top:100px; left:300px;" src="images/facebook.png" />
		<div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/milobadz24" data-width="300" data-height="200" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false"></div>
</div>
</body>
<!--KONIEC WIDGET FACEBOOK-->

Edycja bottomenu

Aby edy­tować dolne menu forum i dodawać nowe strony wejdź:

Admin CP > Szablony & Style > Szablony> Twój szablon> Stop­ka szablony> foot­er.

Domyśl­nie zapewne zobaczysz coś takiego:

<div class="bottommenu">
        <div class="float_right">{$lang_select}</div>
        <div>
          <span class="smalltext"><a href="{$mybb->settings['contactlink']}">{$lang->bottomlinks_contactus}</a> | <a href="{$mybb->settings['homeurl']}">{$mybb->settings['homename']}</a> | <a href="#top">{$lang->bottomlinks_returntop}</a> | <a href="#content">{$lang->bottomlinks_returncontent}</a> | <a href="<archive_url>">{$lang->bottomlinks_litemode}</a> | <a href="{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=syndication">{$lang->bottomlinks_syndication}</a></span>
        </div>
      </div>

Aby dodać nowy link wpisz w sekcji div:

| <a href="{$mybb->settings['bburl']}">Example</a>
By |2016-11-26T10:07:28+00:00Maj 22nd, 2013|Categories: internet, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.