Możliwości programu Aclohol 120%

Pro­gram Alco­hol 120% to bard­zo dobry i za razem rewela­cyjny pro­gram do nagry­wa­nia danych z obrazów płyt, jaki i również do tworzenia wirtu­al­nych napędów i nagry­wa­nia płyt bootowal­nych. Dzię­ki niemu utworzymy od kilku do kilku­nas­tu wirtu­al­nych napędów CD/DVD, w których będziemy mogli zamon­tować wirtu­alne krąż­ki bez potrze­by umieszcza­nia płyt w napędzie. Nagramy również bootowalne płyt­ki np Wid­nowsa albo płyt­ki zabez­piec­zone przed prze­gry­waniem służące nam jako kopia zapa­sowa.

1.) Na początek pobier­amy pro­gram. Wer­sję prób­ną zna­jdziemy TUTAJ . Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Główne okno pro­gra­mu prezen­tu­je się następu­ją­co:

2.) Alco­hol 120% jest podzielony na szereg zakładek po lewej stron­ie. Najważniejsze z nich wyglą­da­ją następu­ją­co:

[note]Kreator odczy­tu — odpowia­da za tworze­nie obrazów, które później może­my nagrać lub zamon­tować w wirtu­al­nym napędzie.

Kreator nagry­wa­nia - odpowia­da za nagry­wanie dowol­nych obsługi­wanych obrazów.

Kreator kopi­owa­nia — odpowia­da za kopi­owanie z pły­ty na płytę.

Szukanie obrazów - poszuku­je obrazów na naszym dysku twardym.

Menadżer CD/DVD - wyświ­et­la infor­ma­c­je o nagry­warce.

Kreator kasowa­nia — odpowia­da za kasowanie płyt RW.

[/note]

3.) Przys­tąp­my do przykład­owego stworzenia obrazu. Prze­chodz­imy więc do opcji Kreator Odczy­tu. Umieszcza­my w napędzie płytę, której obraz chce­my wykon­ać, wybier­amy pręd­kość, rodzaj nagry­war­ki i klikamy na Dalej:

[note] Pozostałych opcji nie musimy zmieni­ać. W przy­pad­ku moc­no porysanych płyt warto zaz­naczyć Ignoruj błędy odczy­tu, co nie spowodu­je prz­er­wa­nia pro­ce­su tworzenia obrazu, gdy pro­gram napot­ka błąd. [/note]

4.) Pro­file nagry­wanej pły­ty wybier­amy zależnie od potrzeb. Dla bootowal­nego Win­dowsa nie trze­ba nic wybier­ać. Pro­file nagry­wa­nia wyglą­da­ją następu­ją­co. Jak widać jest tu ich dość sporo jeszcze po prze­sunię­ciu suwa­ka:

5.) Wybier­amy jeszcze typ obrazu, jego lokaliza­cję i wpisu­je­my nazwę, po czym klikamy na Start. Rozpocznie się pro­ces tworzenia obrazu:

6.) Kole­jnym bard­zo ważnym ele­mentem jest Kreator nagry­wa­nia. Prze­chodz­imy więc do Kreato­ra nagry­wa­nia, aby nagrać przykład­owy obraz pły­ty. Klikamy na Przeglą­daj, po czym poszuku­je­my obrazu do nagra­nia i klikamy na Dalej:

7.) Wybier­amy pręd­kość i typ zapisu, po czym klikamy na Start, by rozpocząć nagry­wanie:

Pod­sumowanie

Aplikac­ja Alco­hol 120% jest bard­zo dobrą alter­naty­wą pro­gra­mu do nagry­wa­nia danych, jak i pro­gra­mu do tworzenia wirtu­al­nych napędów. Pro­gram jest bard­zo szy­b­ki w dzi­ała­niu i nie obciąża kom­put­era. Szczegól­nie pole­cam do nagry­wa­nia ważnych danych.

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 13th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.