Motorola V3 Manual PL

Opisu para­metrów słyn­nej Motoroli V3 nie trze­ba przed­staw­iać, ponieważ aktu­alne dane bez prob­le­mu zna­jdziemy w internecie np TUTAJ. Tele­fon, jak to każde urządze­nie może ulec uszkodze­niu. W artykule tym przed­staw­ię sposób roze­bra­nia V3, abyśmy mogli bez prob­le­mu wymienić drob­ne częś­ci. Przy rozkrę­ca­niu tele­fonu należy zachowywać szczegól­ną ostrożność, aby niczego nie uszkodz­ić. Zapraszam do lek­tu­ry.

[note]

UWAGA!!! Każ­da Motoro­la V3 może się znaczą­co różnić od tej przed­staw­ionej w artykule, ale  ele­men­ty są iden­ty­czne. Możli­wa jest inna budowa niek­tórych częś­ci obu­dowy lub inna lokaliza­c­ja niek­tórych ele­men­tów.

[/note]

1.) Pier­wszy i najprost­szy krok pod­czas ser­wisowa­nia każdego tele­fonu to zdję­cie klap­ki od baterii, wyję­cie samej baterii oraz kar­ty sim i pamię­ci (jeśli posi­adamy):

2.) Pod­ważamy zaślep­kę, pod którą kry­je się ante­na zasięgu i dodatkowe śrub­ki:

3.) Mamy dostęp do wszys­t­kich śrubek. Odkrę­camy je:

4.) Pod­ważamy środ­kowy kor­pus płaskim śrubokrętem lub nożykiem do góry i wyciągamy. Obu­dowa dodatkowo może trzy­mać się na zatrza­skach, więc należy to robić z ostrożnoś­cią:

5.) Mamy dostęp do pły­ty głównej. Ter­az odczepi­amy widoczną taśmę, pod­waża­jąc ją np płaskim nożykiem:

6.) Po odczepi­e­niu taśmy wyciągamy płytę główną wcześniej sprawdza­jąc, czy nie jest gdzieś jeszcze przykrę­cona. Jeśli jest to odkrę­camy śrub­ki:

7.) Odczepi­amy taśmę łączą­ca dwie pły­ty tele­fonu. Ana­log­icznie uży­wamy do tego płask­iego narzędzia:

8.) Musimy przełożyć taśmę przez mech­a­nizm zamyka­nia klap­ki. Należy to robić BARDZO OSTROŻNIE! Żeby wyciągnąć taśmę, należy delikat­nie rozczepić obu­dowy tele­fonu, a następ­nie je zdjąć. Wtedy może­my wyjąć ostrożnie taśmę:

9.) Taśmę mamy wyciąg­niętą. Ter­az zabier­amy się za rozkręce­nie górnej częś­ci tele­fonu. Śrub­ki ukryte są pod zaślep­ka­mi:

10.) Mamy dostęp do wszys­t­kich ele­men­tów. Może­my je ter­az swo­bod­nie wymienić. Jeśli chodzi o taśmę LCD — łączy ona wyświ­et­lacz z płytką klaw­iatu­ry, więc jeśli chce­my ją wymienić, to musimy wymienić całą klaw­iaturkę:

PODSUMOWANIE

Wymi­ana elemen­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­datna. Zaoszczędz­imy w ten spo­sób trochę pieniędzy na wymi­an­ie drob­nych elemen­tów w komisach. Należy pamię­tać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodz­ić tele­fonu!

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 8th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.