Modyfikacja płyty instalacyjnej Windows XP

W bard­zo prosty sposób może­my zmody­fikować naszą płytę insta­la­cyjną z sys­te­mem Win­dows XP pozbaw­ia­jąc ją zbęd­nych ele­men­tów. Może się to okazać przy­dane dla posi­adaczy słab­szych maszyn, na których XP “przy­mu­la”. Usunąć może­my prak­ty­cznie wszys­tko, o tym przeczyta­cie w poniższym artykule. Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Najpierw pobier­amy pro­gram nLite Z TEGO PORTALU . Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Dos­tosowu­je­my aplikację do naszych potrzeb poprzez wybranie stosownego języ­ka:

2.) Ter­az musimy zlokali­zować pli­ki insta­la­cyjne naszego sys­te­mu. Wkładamy więc płytę z XP do napę­du lub mon­tu­je­my obraz w napędzie wirtu­al­nym, jeśli posi­adamy taki na dysku:

3.) Szukamy napę­du z płytką. W moim przy­pad­ku jest to lit­era K:

4.) Po kliknię­ciu na OK w poprzed­nim komu­nika­cie pojawi się ostrzeże­nie o wyborze folderu do którego zapisze­my pli­ki insta­la­cyjne przeko­pi­owane z pły­ty. Klikamy więc na OK:

5.) Wybier­amy dowol­ny fold­er. W moim przy­pad­ku jest to Nowy fold­er:

6.) Rozpocznie się pro­ces kopi­owa­nia plików do wskazanego folderu, co może­my zobaczyć na poniższym scree­nie:

7.) Gdy pli­ki się przekopi­u­ją, zobaczymy infor­ma­c­je o naszym sys­temie m.in jego nazwę, język, Ser­vice Pack itd. Klikamy na Dalej:

8.) Jako iż jest to nasze pier­wsze uru­chomie­nie pro­gra­mu więc nie mamy żad­nych ustaw­ień do impor­towa­nia, więc po pros­tu klikamy na Dalej w tym etapie:

9.) Pora na najważniejszy krok — wybór ele­men­tów do mody­fikacji:

[note]Krót­ki opis powyższych funkcji:

- Ser­vice Pack: Może­my dodać jego nowszą wer­sję do insta­lacji XP. Jeśli mody­fiku­je­my XP SP3, to ta opc­ja jest nam nie potrzeb­na.

- Popraw­ki, dodat­ki i uak­tu­al­nienia: Może­my dodać różne popraw­ki do sys­te­mu, (np kry­ty­czne)> Może to elim­i­nować konieczność popiera­nia łatek sys­te­mowych po wgra­niu sys­te­mu.

- Sterown­i­ki: Może­my dołączyć dowolne sterown­i­ki do płyt­ki insta­la­cyjnej.

- Kom­po­nen­ty: Z tą opcją należy obchodz­ić się bard­zo ostrożnie! Dzię­ki niej usuniemy niepotrzeb­ne ele­men­ty z sys­te­mu.

- Ustaw­ienia nien­ad­zorowane: Przy pomo­cy tej opcji może­my np wpisać swój klucz pro­duk­tu. Nie będziemy musieli wtedy go podawać pod­czas insta­lacji sys­te­mu.

- Opc­je: Różne opc­je np zmi­ana lokaliza­cji insta­lacji XP (nie pole­cam).

- Inne ustaw­ienia: Możli­wość mody­fikacji np rejestru.

- Boot-owal­ny obraz ISO: Tworzy obraz bootowal­ny tzn taki, dzię­ki które­mu zain­stalu­je­my sys­tem. Bez wzglę­du na powyższe kom­po­nen­ty ta opc­ja jest wprost OBOWIĄZKOWA!

[/note]

Dla przykładu wybier­amy ele­men­ty, które zaz­nac­zone są zieloną krop­ką.

10.) W kole­jnym kroku zostaniemy poproszeni o wybranie kom­po­nen­tów kom­paty­bil­nych. Dla bez­pieczeńst­wa zaz­naczmy wszys­tkie. Są to ważne ele­men­ty, których nie powin­niśmy usuwać:

11.) Wybier­amy ele­men­ty, które chce­my usunąć. UWAGA!!! Pod żad­nym pozorem nie usuwamy ele­men­tów oznac­zonych czer­wonym kolorem!!! Może to źle wpłynąć na sta­bil­ność sys­te­mu. Roz­pa­tru­jąc pozostałe ele­men­ty (te nie zaz­nac­zone na czer­wono) również z rozwagą patrzmy na to, co chce­my usunąć. Jeśli nie wiemy, za co dana apli­akc­ja odpowia­da, lep­iej ją zostawmy:

12.) Wpisu­je­my właś­ci­wy klucz pro­duk­tu naszego sys­te­mu. Pozostałych ele­men­tów nie musimy zmieni­ać, no chy­ba, że np chce­my wyłączyć Stan wstrzy­ma­nia, to zaz­nacza­my odpowied­nią opcję. Klikamy na Dalej:

13.) Klikamy Tak, żeby rozpocząć pro­ces przetwarza­nia plików:

14.) Czekamy, aż pro­gram skończy swo­je zadanie:

15.) W kole­jnym etapie klikamy Dalej:

16.) Ter­az może­my wybrać, czy tworzymy obraz, czy zapisu­je­my na płytce. Może­my też wpisać nazwę etyki­ety. Następ­nie klikamy Utwórz obraz:

17.) Wskazu­je­my lokaliza­cję dla twor­zonego obrazu i klikamy na Zapisz:

18.) Obser­wu­je­my pro­ces tworzenia obrazu zmody­fikowanego sys­te­mu Win­dows XP:

Pod­sumowanie

Mody­fikac­ja sys­te­mu jest korzyst­na nie tylko dla posi­adaczy słabych kom­put­erów, może­my mody­fikować sys­tem również po to, aby wye­lim­i­nować niepotrzeb­ne aplikac­je lub dla samej satys­fakcji.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 23rd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Openbaum 21/06/2015 w 23:36 - Odpowiedz

    I znowu brak opisanych ele­men­tów do usunię­cia! Dlaczego nie moż­na usunąć np. zazn. na czer­wono: kopia zapa­sowa albo zdal­ny pul­pit czy tablet…? Czy to ma zach­wiać sta­bil­noś­cią sys­te­mu? Jakie kom­pon. moż­na maxy­mal­nie usunąć,żeby sys­tem dzi­ałał?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.