Minimotywy w Firefoxie

Mozil­la Fire­fox wciąż jest udoskon­alana przez jej użytkown­ików. Pow­sta­ję masa wty­czek, plug­inów i innych dodatków do tej właśnie przeglą­dar­ki. W najnowszej wer­sji przeglą­dar­ki oznac­zonej numerem 3.5 wprowad­zono dodatek, który pozwala zmienić wygląd inter­fe­j­su naszego “liska”. Dodatek ten nosi nazwę Per­sonas, czyli przekłada­jąc na pol­s­ki oznacza Min­i­mo­ty­wy. Z pomocą tego artykułu dowiesz się, jak zro­bić włas­ny min­i­mo­tyw i zas­tosować go w przeglą­darce. Sztucz­ka powin­na także zadzi­ałać na wer­sji 3.6.

1.) Jeśli jeszcze nie posi­adamy wer­sji 3.5 lub 3.6 Fire­foxa, pobier­amy ją lub aktu­al­izu­je­my. Gdy już to zro­bimy prze­chodz­imy na stronę www.getpersonas.com/pl/#plus i pobier­amy niezbęd­ną wty­czkę o nazwie Per­sonas Plus. Wty­cz­ka powin­na automaty­cznie się zain­stalować w przeglą­darce.

2.) Fire­fox uleg­nie automaty­cznej zmi­an­ie tzn zobaczymy  zmienioną graficznie górną i dol­ną belkę przeglą­dar­ki. Automaty­cznie zostanie zas­tosowana domyśl­na sza­ta graficz­na:

3.) Jeśli chce­my ustaw­ić inną sza­tę graficzną z domyśl­nych, klikamy na ikonkę liska w lewym dol­nym rogu przeglą­dar­ki i wybier­amy motyw z trzech kat­e­gorii:

4.) Jeśli chce­my to może­my stworzyć włas­ny min­i­mo­tyw. Wystar­czy użyć dowol­nego pro­gra­mu graficznego np sys­te­mowego Painta i dowol­nej fotografii. Może­my także użyć pro­gra­mu Paint .NET 3.5.5

5.) Otwier­amy pro­gram Paint i wczy­tu­je­my do niego wybrane przez nas zdję­cie. Ter­az musimy wyciąć pasek na ksz­tałt górnej bel­ki przeglą­dar­ki. Wyz­nacza­my więc pasek o wymi­arach 3000x200 (sze­rokość x wysokość). Plik zapisu­je­my w dowolne miejsce. Następ­nie wyz­nacza­my pasek o wymi­arach 3000x100 (sze­rokość x wysokość). Plik również zapisu­je­my.

6.) Pora na wczy­tanie naszego min­i­mo­ty­wu do przeglą­dar­ki. Klikamy na liska w dol­nym lewym roku przeglą­dar­ki i wybier­amy Ustaw­ienia. Zaz­nacza­my opcję z sekcji Zaawan­sowane, po czym klikamy na Ok:

7.)Klikamy znowu na liska i tym razem wybier­amy Pry­wat­ny min­i­mo­tyw, a następ­nie Edy­tuj. Zostanie wczy­tany for­mu­la­rz w oknie przeglą­dar­ki. Wypeł­ni­amy go wskazu­jąc nasze obrazy. Może­my jeszcze zmienić kolor tek­stu i akcen­tu tak, żeby tekst na stron­ie nie zle­wał się z kolorem moty­wu. Po ustaw­ie­niu wszys­t­kich opcji klikamy na Ok. Min­i­mo­tyw gotowy :)

8.) Min­i­mo­tyw musimy zaak­cep­tować w przeglą­darce. W tym celu klikamy na liska, wybier­amy pozy­cję o takiej nazwie, jaką nadal­iśmy min­i­mo­ty­wowi i wybier­amy Zas­to­suj.

PODSUMOWANIE

Mozil­la Fire­fox to najpop­u­larniejsza przeglą­dar­ka. Min­i­mo­ty­wy wzbo­gacą ją o nowe szaty graficzne i ład­niejszy, este­ty­czniejszy wygląd.

By |2016-11-26T10:07:48+00:00Lipiec 2nd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.