Menu kontekstowe — zarządzaj!

W menu kon­tek­stowym kryją się możli­woś­ci, które warto by  wyko­rzys­tać. Częs­to po zain­stalowanych pro­gra­mach pojaw­ia­ją się tam nowe ikon­ki, lecz nie zawsze są nam potrzeb­ne. W tym tuto­ri­alu pokaże jak zarządzać takim menu za pomocą dwóch pro­gramów: Shell­Menu­View i Fast Explor­er (XP/Vista). Pier­wszy usunie nam zbędne ele­men­ty, zaś dru­gi doda nowe funkc­je.

Shell­Menu­View - wyłączanie ele­men­tow menu kon­tek­stowego

Najpierw czym jest ten pro­gram:

[note]Shell­Menu­View to mały pro­gramosik, który wyświ­et­la listę staty­cznych ele­men­tów menu, pojaw­ia­ją­cych się w menu kon­tek­stowym po kliknię­ciu prawym przy­ciskiem myszy w Eksploratorze Win­dows i pozwala w łatwy sposób wyłączyć niech­ciane pozy­c­je menu.
Pro­gram dzi­ała w Win­dows 2000/XP/Vista, oraz w ogranic­zonym zakre­sie w Win­dows 98.
Pro­gram nie wyma­ga insta­lacji. Licencja:Freeware

down­load

źródło: programosy.pl[/note]

Po roz­pakowa­niu pliku .rar i uru­chomie­niu shmnview.exe widz­imy okno pro­gra­mu:

mk3

Upa­trzyłem sobie funkcję Enqueue in Winamp, której nie uży­wam i chci­ałbym się jej pozbyć. Aby wyszukać taką funkcję musimy znaleźć rozsz­erze­nie tego pliku (w tym przy­pad­ku .MP3). Czyli po kliknię­ciu w plik MP3 taka opc­ja będzie dostęp­na, gdyż w kolum­nie Wyłąc­zone jest NIE.

mk2

Ok, fak­ty­cznie się tam zna­j­du­je, więc wyłącza­my ją klika­jąc w czer­wone światełko w lewym górnym rogu pro­gra­mu. Lub skrótem klaw­is­zowym F7.

mk4

Jeżeli chce­my aby funkc­ja ponown­ie była włąc­zona to klikamy na zielone światełko lub F8, wszys­tko jest po pol­sku wiec nie powin­no być prob­le­mu :)

Podob­nie moż­na zro­bić z inny­mi ele­men­ta­mi menu kon­tek­stowego, na tym przykładzie widać że wprowadzanie zmi­an dla włas­nych potrzeb nie jest trudne.

Fas­t­Ex­plor­er — dodaj nowe funkc­je

[note] Fas­t­Ex­plor­er

Autor:  Alex Yakovlev & Serge Kolesnikov
Licenc­ja:     bezpłat­na (free­ware)
Wielkość:     1,4 MB
Win­dows: 98/Me/2000/XP/2003/Vista

Pro­gram do zarządza­nia menu kon­tek­stowym, pozwala na dodawanie włas­nych menu, pozy­cji. Podob­ny do pro­gra­mu Mmm Free. Dzi­ała także na Viś­cie.

down­load

źródło: vista.pl [/note]

mk5

W oknie głównym pro­gra­mu widz­imy:

Sta­t­ic Items — edy­c­ja staty­cznych menu

Sub­menu Items — edy­c­ja menu kaskad­owych

Pozostałe dwie to funkc­je czyszczące pozy­c­je menu i niewłaś­ci­we sko­jarze­nie plików.

Będę chci­ał dodać nowe sub­menu, gdzie umieszczę swo­je skró­ty do pro­gramów. Więc wybier­amy tak jak na scree­nie powyżej Sub­menu Items, a następ­nie doda­je­my klika­jąc Add Sub­menu. Pamię­taj aby Enable Dynam­ic Items było zaz­nac­zone.

mk6

Nazwi­jmy ter­az swo­je nowe menu np: moje pro­gramy. Doda­jmy też ikonkę.

mk7

Klika­jąc prawym przy­ciskiem menu doda­jmy nasze pro­gramy.

mk8

Przykład­owa lista skła­da się z 4 pozy­cji.

mk9

Po kliknię­ciu na jakikol­wiek plik pojawi się nasze menu.

By |2016-11-26T10:07:58+00:00Sierpień 19th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.