Mało miejsca na dysku C ?

Wielu z nas spotkało się z komu­nikatem infor­mu­ją­cym, że na naszym dysku sys­te­mowym jest już bard­zo mało miejs­ca na zapisy­wanie kole­jnych plików. Wtedy nie przy­chodzi nam prak­ty­cznie nic innego do głowy, niż oczyszcze­nie dysku ze zbęd­nych plików i niepotrzeb­nych śmieci. Fakt fak­tem jest to bard­zo dobry pomysł. Ale zaraz zaraz! Przy więk­szych dyskach twardych taka infor­ma­c­ja może się pojaw­ić użytkown­ikowi wtedy, gdy posi­a­da jeszcze dużo wol­nego miejs­ca na zapis swoich plików. Doty­czy się to szczegól­nie dysków o dużych pojem­noś­ci­ach – rzę­du powyżej kilkuset GB. Wiado­mo, że przy dysku 80 GB oczyścimy dysk, ale mając dysk o pojem­noś­ci 500 GB komu­nikat może nam się pokazać, gdy pozostanie nam nawet 10–20GB wol­nej przestrzeni do wyko­rzys­ta­nia!

Artykuł opisu­je, jak wyłączyć takie ostrzeże­nie w sys­temie Win­dows 7, korzys­ta­jąc z edy­cji rejestru. Przy­pom­i­nam! Przed mody­fikacją rejestru warto (a nawet jest to zale­cane!) wykon­ać jego kopię zapa­sową.

  • Prze­chodz­imy do Edy­to­ra rejestru. Może­my dostać się do niego „na skró­ty” – wciskamy kom­bi­nację klaw­iszy Windows+R i w otwarte okienko wpisu­je­my polece­nie reged­it

regedit

  • Ter­az musimy rozwinąć następu­jącą gałąź rejestru aby dostać się do poszuki­wanych przez nas wartoś­ci:

 

HKEY_CURRENT_USERàSoft­wareàMicrosoftàWin­dowsàCur­rentVer­sionàPoli­ciesàExplor­er

explorer

  • Tworzymy następu­jącą wartość: NoLowDisk­SpaceChecks i nada­je­my jej pri­o­ry­tet o numerze 1
  • Jeśli okaże się, że w naszym sys­temie ist­nieje już wartość o takiej nazwie, jak napisałem wyżej to wystar­czy, że dokon­amy jej mody­fikacji ustaw­ia­jąc pri­o­ry­tet na 1

dword

  • Na sam koniec wystar­czy ponown­ie uru­chomić kom­put­er lub ponown­ie się zal­o­gować.
By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 10th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.