Łatwe i szybkie porządkowanie rejestru

W tym artykule przed­staw­ię sposób oczyszczenia naszego sys­te­mowego rejestru ze zbęd­nych wpisów i śmieci. Wpisy takie pozosta­ją najczęś­ciej po usunię­tych pro­gra­mach, grach i innych i zale­ga­ją niepotrzeb­nie w rejestrze. Ich uprząt­nię­cie znacznie przyspieszy kom­put­er i pra­ca na nim stanie się lep­sza i mniej monot­on­na.

1.) Pobier­amy pro­gram Wise Reg­istry Clean­er TUTAJ . Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy.

2.) Przed nami główne okno pro­gra­mu. Przyszła pora na skanowanie sys­te­mu ze śmieci i niepotrzeb­nych wpisów. W menu po lewej może­my zaz­naczyć, jakie wpisy pro­gram ma przeskanować i usunąć. Klikamy na Skanuj, aby przeskanować sys­tem:

3.) Widz­imy ter­az, jak wyglą­da skanowanie naszego rejestru. W przykładzie widać, że już na samym początku zosta­je znalezionych kil­ka błed­nych wpisów:

4.) Po kilku lub kilku­nas­tu sekun­dach (w zależnoś­ci od szy­bkoś­ci kom­put­era) przed­staw­ione zostaną wyni­ki. Może­my zaob­ser­wować, ile wpisów zaw­iera prob­le­my (1), ile moż­na bez­piecznie usunąć (2) i ile takich, których usunię­cie nie jest do koń­ca bez­pieczne (3):

[note]Jak widać na scree­nie, pro­gram zaz­nacza tylko wpisy, których usunię­cie jest całkowicie bez­pieczne. Nie zaz­nacza nato­mi­ast tych, których usunię­cie może powodować prob­lem. Jeśli widz­imy w takich nieza­z­nac­zonych wpisach taki, który wg nas powinien zostać usunię­ty — zaz­nacza­my go. Pamię­ta­jmy! Robimy to na włas­ną odpowiedzialność![/note]

5.) Po wybra­niu klikamy na Napraw i czekamy, aż aplikac­ja usunie zaz­nac­zone wpisy z naszego sys­te­mowego rejestru. Może to potr­wać od kilku do kilku­nas­tu sekund w zależnoś­ci od szy­bkoś­ci kom­put­era:

UWAGA!!! Najpierw wykon­aj kopię rejestru!

1.) Wchodz­imy w menu START, następ­nie Uru­chom i wpisu­je­my reged­it

2.) Klikamy na Plik i potem na Eksportuj:

3.) Wybier­amy miejsce docelowe dla kopii naszego rejestru, wpisu­je­my nazwę i klikamy na Zapisz:

4.) Kopia rejestru wyko­nana! Ter­az w razie awarii rejestru wystar­czy przy­wró­cić go z wcześniej utwor­zonego pliku.

Pod­sumowanie

Sprzą­tanie rejestru poma­ga utrzy­mać porządek na kom­put­erze i zachować jego sta­bilne dzi­ałanie. Porząd­ki w rejestrze powin­niśmy wykony­wać co jak­iś czas w zależnoś­ci od wykony­wanej pra­cy na kom­put­erze. Np pod­czas zwykłego przeglą­da­nia inter­ne­tu i pisa­niu doku­men­tów nie więcej niż raz na miesiąc.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 24th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. wink 03/07/2010 w 15:28 - Odpowiedz

    Wise Reg­istry Clean­er to jeden z naj­gorszych pro­gramów do opty­mal­iza­cji rejestru, częs­to zawod­ny, potrafi skutecznie usunąć klucze których nie powinien. Nie pole­cam uży­wa­nia go, są znacznie lep­sze i bez­pieczniejsze aplikac­je.

  2. Artus2007 09/07/2010 w 18:24 - Odpowiedz

    nie jest aż taki zły. Wiem są lep­sze ale każdy pro­gram możę usunąć ci praw­idłowy wpis

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.