Krótkie wiadomości SMSSMS Sender

Jeśli lubisz wysyłać wiado­moś­ci tek­stowe tzw SMS z bramek inter­ne­towych, to od tej chwili możesz sko­rzys­tać ze spec­jal­nego pro­gra­mu. Jest nim SMS Sender, dzię­ki które­mu wyśle­my krótkie wiado­moś­ci do różnych sieci bez korzys­ta­nia z przeglą­dar­ki i przeglą­da­nia sieci w poszuki­wa­niu żmud­nych bramek inter­ne­towych. Pro­gram ofer­u­je wiele ciekawych funkcji jak np zapamię­ty­wanie ostat­niego odbior­cy, czy import i eksport listy kon­tak­tów z pliku. Zapraszam do lek­tu­ry tego krótkiego, ciekawego artykułu.

1.) Pro­gram SMS Sender zna­jdziemy TUTAJ. Po pobra­niu instalu­je­my. Pro­ces insta­lacji jest niezwyk­le prosty — opiera się tylko na kilku kliknię­ci­ach. Uruchami­amy pro­gram — prezen­tu­je się on następu­ją­co:

2.) Wysyłanie wiado­moś­ci tek­stowych jest niezwyk­le proste. Poda­je­my nr tele­fonu, na który chce­my, aby wiado­mość została wysłana, poda­je­my swój pod­pis i treść SMS. Ciekawą funkcją jest zapamię­ty­wanie pod­pisu. Klikamy na Dodaj, a pod­pis zostanie zapamię­tany:

3.) Dodatkowo w Narzędzi­ach ist­nieje możli­wość Impor­towa­nia i Eksportowa­nia i Impor­towa­nia kon­tak­tów, co ułatwia szy­bkie odnalezie­nie osób, do których chce­my wysłać wiado­mość:

4.) Może­my również sko­rzys­tać z gotowych wiado­moś­ci, jeśli nie mamy ochoty sami nic wymyślać lub po pros­tu chce­my zro­bić komuś niespodziankę:

PODSUMOWANIE

Każdy z nas lubi wysyłać SMS’y, więc pro­gram SMS Sender okaże się bard­zo przy­dat­ny. Moż­na z niego korzys­tać, jak ze zwykłej bram­ki SMS. Prosty w obsłudze i bard­zo funkcjon­al­ny, dzię­ki czemu zysku­je tylu zwolen­ników.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Styczeń 7th, 2011|Categories: News, Other|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. vital3 30/11/2012 w 11:42 - Odpowiedz

    Bard­zo fajny pro­gramik, dzie­ki!

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.