Kontroluj facebook z dodatkiem — FB Purity

Jeśli długo już korzystasz z facebook’a to wiesz jak wiele się zmieniło. Poza portalem społecznościowym stał się miejscem gdzie reklamy oraz propozycje wpisów, funpag’ów itp robią się irytujące. A gdyby tak mieć możliwość wyłączyć to co nam się nie podoba jak np zaproszenia do gier? Z pomocą przychodzi dodatek do przeglądarek FireFox oraz Google Chrome. Nazywa się F.B. Purity — Cleans Up Facebook i jest prawdziwym kombajnem dającym Ci władzę nad przeglądarką oraz facebookiem. Teraz to Ty decydujesz co facebook ma wyświetlać, a nie odwrotnie.

purity

Co to w ogóle jest?

Nowoczes­na przeglą­dar­ka inter­ne­towa może być mody­fikowana, od tego są rozsz­erzenia doda­jące różne nowe funkcjon­al­noś­ci. Warto prze­jrzeć te naj­ciekawsze, gdyż zde­cy­dowanie ułatwią korzys­tanie z inter­ne­tu. W tym wpisie przed­staw­ie dodatek, który sprawi że w przeglą­darce fire­fox zostanie zain­stalowany zestaw opcji, które zmienią sposób wyświ­et­la­nia face­booka. Jeśli na co dzień korzys­tasz z fb to widzisz wiele reklam, wpisów spon­sorowanych czy niech­cianych zaproszeń np do gier. Face­book nie poz­woli Ci wyłączyć wszys­t­kich iry­tu­ją­cych powiadomień. Lecz jeśli prze­budu­jesz swo­ją przeglą­darkę o dostęp­ne rozsz­erze­nie to pozyskasz opc­je, które umilą Ci korzys­tanie z faebook’a.

Instalacja.

dodatkiZan­im zain­stalu­jesz dodatek sprawdź jego możli­woś­ci w dal­szej częś­ci artykułu, a tutaj wróć gdy już będziesz mieć pewność, że chcesz go mieć :)

Na scree­nie po prawej z wysuwanego menu pojaw­ia się zestaw ikon, a w śród nich “Dodat­ki”. To właśnie tam będziemy mogli dodawać oraz usuwać wszys­tko co doty­czy przeglą­dar­ki fire­fox. Jeśli korzys­tasz z google chrome to oper­ac­ja jest bard­zo podob­na.

Na razie skupimy się wyłącznie na jed­nym dodatku FB Puri­ty.

Gdy już wejdziesz w dodat­ki pojawi się opc­ja “szukaj”. To właśnie tam wpisz frazę “face­book”. Wyświ­etli się wiele różnych nazw dodatków, ale na razie intere­su­je nas tylko FB Puri­ty.

Po insta­lacji nie trze­ba nawet restar­tować firefox’a.

Pamię­taj, że w każdej chwili właśnie w tym miejs­cu moż­na ten dodatek wyłączyć lub odin­stalować.

Jak to działa?

Po insta­lacji zobaczysz mały dodatkowy pasek infor­ma­cyjny
F.B. Puri­ty hid:  0 app

[ Show ]  0 extra [ Show ]

To właśnie on będzie Cię infor­mował ile spa­mu oraz innych śmieci zostało z wall’a wych­wyconych oraz wyłąc­zonych. Oczy­wiś­cie od Ciebie zależy co wyłączysz więc może pokazy­wać np zero. Zaraz prze­jdziemy do ustaw­ień gdzie zaz­naczymy czego nie chce­my więcej widzieć na naszym facebook’u.
small-barPo kliknię­ciu na F.B. Puri­ty prze­chodz­imy do ustaw­ień. To tam mamy całą władzę i decy­du­je­my co ukryć (hide), a co ustaw­ić (set). Zwróć uwagę, że domyśl­nie są już poza­z­naczane niek­tóre opc­je jak spon­sorowane boxy czy gry.
Pod­czas zjeżdża­nia w dół kolum­na po lewej stron­ie się nie rusza dlat­ego, że jest zam­rożona (Freeze Left Col­umn). Odz­nacz i będzie dzi­ałać. Lub dos­to­suj jej wygląd i zam­róź :)

ustawieniaTer­az na spoko­jnie przeanal­izuj co chcesz blokować.

Jakie są możliwości?

Opcji jest mnóst­wo! Z wielu nie korzys­tamy na co dzień, ale dobrze wiedzieć, że w ogóle są. Być może w przyszłoś­ci coś nas tak ziry­tu­je, że trze­ba będzie użyć F.B. Puri­ty. Zatem ukry­wać lub blokować może­my następu­jące opc­je czy powiadomienia:

 • spon­sorowane posty,
 • pro­ponowane posty,
 • pro­ponowane strony (fun­page),
 • pyta­nia i sondy użytkown­ików,
 • propozy­c­je nowych przy­jaciół,
 • pol­u­bi­enia fun­pagów (propozy­c­je: stań się fanem),
 • dołącz do grupy (propozy­c­je grup),
 • nad­chodzące wydarzenia,
 • info o tym kto bierze udzi­ał w wydarzeni­ach,
 • info o utwor­zonym wydarze­niu,
 • aktu­al­iza­c­ja pro­filów,
 • ukry­wanie wszys­t­kich zdjęć z wall’a,
 • ukry­wanie filmów z youtube oraz face­book,
 • zmi­ana zdję­cia pro­filowego zna­jomego,
 • związ­ki zna­jomych,
 • komen­tarze oraz like sta­tusów,
 • komen­tarze pod zdję­ci­a­mi,
 • lin­ki w postach,
 • komen­towanie oraz like linków,
 • notat­ki,
 • oznaczenia na zdję­ci­ach lub wpisach,
 • pop­u­larne artykuły (trend­ing arti­cles),
 • wyłącze­nie fejs­bukowych emoti­conek,
 • zaproszenia od zna­jomych do gier!
 • propozy­c­je gier,
 • wyłącze­nie bub­ble chat, czyli włącze­nie chatu klasy­cznego (więcej miejs­ca na tekst).

bubble-chat

Sprawdź kto usunął Cię z listy znajomych.

FB Puri­ty zapew­nia opcję śledzenia “Delet­ed Friend Alerts”. Ter­az gdy ktoś z Twoich zna­jomych usunie Cię ze swo­jej listy zna­jomych, lub usunie kon­to to będziesz o tym powiadomiony. Oczy­wiś­cie moż­na to wyłączyć jeśli nie chcesz wiedzieć…

Opc­ja ta domyśl­nie nie jest zaz­nac­zona więc wejdź w ustaw­ienia i zaz­nacz.

alert-friendsAby przetestować dzi­ałanie poprosiłem moją dziew­czynę o usunię­cie mnie z jej listy zna­jomych ;)
Po odświeże­niu strony pojaw­ił się alert, który infor­mu­je kto mnie usunął. Infor­ma­c­ja ta nieste­ty nie jest konkret­na, gdyż z wielu powodów może­my nie być już zna­jomy­mi. Np gdy Syl­wia usunie swo­je kon­to lub mnie zabloku­je, to też otrzy­mam taki komu­nikat. W każdym razie wyglą­da tak:

alert-fb

Każdy panel możesz ukryć.

Umieszc­zone po prawej i lewej stron­ie pan­ele możesz ukryć. Co tam się zna­j­du­je?

 • TheEvents Box,
 • Spon­sored Box (Reklamy),
 • Sug­ges­tions Box (Ludzi, których możesz znać/Szukaj więcej znajomych/itd),
 • Requests Box,
 • Get Con­nect­ed Box,
 • Poke Box,
 • The News Tick­er,
 • Trend­ing Top­ics / Hash­tags Box

Dodawanie znajomych oraz aplikacje do białej listy.

FB Puri­ty może blokować wszys­tko, ale gdy chcesz wiedzieć co udostęp­nia Twój blis­ki zna­jomy możesz dodać go do białej listy. Dzię­ki temu nie będzie go doty­czyła żad­na z blokad wcześniej przez Ciebie nałożonych. To samo tyczy się aplikacji, które lubisz. Zatem to właśnie tutaj każdy spam możesz prze­filtrować.

whitelist

Zmień wygląd graficzny fb korzystając ze styli CSS.

Czym są style CSS? To kod strony odpowiedzial­ny za jego wygląd w tym także czcionkę. Więc to jak wyglą­da fb zależy właśnie od kodu CSS, który odczy­tu­je przeglą­dar­ka. Dzię­ki FB Puri­ty będziesz miał możli­wość nałoże­nia włas­nych styli dzię­ki temu Twój face­book będzie sper­son­al­i­zowany, niety­powy, ory­gi­nal­ny itd.
Odsyłam do strony FB Puri­ty gdzie możesz wybrać przykład­owe style CSS.

Cus­tom CSS

 

Ja dla tes­tu wybrałem zmi­anę koloru bel­ki górnej z niebieskiej na jas­no brą­zową. Na scree­nie widzisz też gdzie dodałem kod oraz jak on wyglą­da. Po zapisa­niu zmi­an strona fb się odświeży i zmi­any będą widoczne. Jeśli chcesz przy­wró­cić ory­gi­nal­ny niebies­ki pasek to usuń kod, który wcześniej dodałeś.

custom-css

Za pomocą włas­nych styli CSS może­my zmienić wiele różnych ele­men­tów face­booka, a nawet cały lay­out strony.

51967

143448

Podsumowanie.

Przyz­nasz z pewnoś­cią, że możli­woś­ci jest wiele. Po insta­lacji upewnij się, że domyślne opc­je nie bloku­ją to czego lubisz. Poprawnie skon­fig­urowany dodatek FB Puri­ty poz­woli Ci korzys­tać z face­booka przy­jem­niej niż kiedykol­wiek.
A co jeśli pojaw­ią się zmi­any na face­booku? Otóż ten dodatek jest częs­to aktu­al­i­zowany, wer­s­ja którą tes­tu­ję to 9.3.2 więc jak widać jest sys­tem­aty­cznie popraw­iany.
Pamię­taj, że zbyt duża licz­ba dodatków zain­stalowanych dla FireFox’a może spowol­nić Two­ją przeglą­darkę. Więc wybierz tylko te konieczne.
Czy FB Puri­ty będzie jed­nym z nich?

By |2016-11-26T10:07:16+00:00Kwiecień 1st, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.