Kontrola rodzicielska w systemie windows 7

Jest wiele sposobów na kon­trolowanie dzieci korzys­ta­ją­cych z inter­ne­tu. Pisal­iśmy już sztucz­ki na ten tem­at gdzie głównie chodz­iło o blokadę stron www np face­book itp. Poniżej kole­jny przykład na to, że w sys­temach win­dows kon­tro­la rodzi­ciel­s­ka jest skutecz­na, łat­wa i dar­mowa.

[warning_box title=“Problem:” ]Skon­fig­urowałeś funkcję KONTROLI RODZICIELSKIEJ, nie wiesz jak sprawdz­ić jakie strony oglą­dało two­je dziecko? Zna­j­du­je się taka funkc­ja w sys­temie czy muszę użyć dodatkowych programów?[/warning_box]
[success_box title=“Rozwiązanie:” ]Tak, zna­j­du­je się taka funkc­ja. Funkc­ja Bez­pieczeńst­wo rodzinne bloku­je niepożą­dane strony i daje możli­wość sprawdze­nie przez inter­net, jakie strony oglądało/przeglądało nasze dziecko. Nasze kon­to musi mieć prawa admin­is­tra­cyjne, a dziec­ka zwykłe kon­to użytkownika.[/success_box]
  1. Otwier­amy stronę i klikamy na przy­cisk Pobierz ter­az. Po ukończe­niu pobiera­nia klikamy 2xLPM na ikonkę.
  2. W wyświ­et­lonym okienku usuwamy wszys­tkie znaczni­ki, oprócz jed­nej funkcji: bezpieczenstwo.png
  3. Klikamy na Zain­staluj i na Kon­tynu­uj. Jeżeli nie posi­adasz jeszcze iden­ty­fika­to­ra Live ID, klikamy na  Zapisz się. Jeżeli masz już masz klikamy na Zamknij i prze­chodz­imy do pod­punk­tu nr. 5.
  4. Wypeł­ni­amy pola wyświ­et­lonego for­mu­la­rza, zapisu­je­my w naszej pamię­ci podany przez nas w polach iden­ty­fika­tor, i klikamy na Akcep­tu­ję.
  5. Klikamy na (Start), w pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my : kon­tro­la rodzi­ciel­s­ka i wciskamy ENTER
  6. W dol­nej częś­ci okna z listy wybier­amy opcję Bez­pieczeńst­wo rodzinne usłu­gi Win­dows Live i klikamy na nazwę użytkown­i­ka na które chce­my nałożyć ograniczenia (np. Adam) administrator
  7. Następ­nie wpisu­je­my masz iden­ty­fika­tor Win­dows Live i hasło, które wybral­iśmy sobie pod­czas wypeł­ni­a­nia for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego w Usłudze Win­dows Live w punkcie nr. 4 i Klikamy na Zare­jestruj się.
  8. Zaz­nacza­my pole przy nazwie kon­ta, na które chce­my narzu­cić ograniczenia, i klikamy na ZAPISZ. W kole­jnym oknie zaz­nacza­my opcję: Włąc­zona, egzek­wuj bieżące ustaw­ienia.
  9. Aby sprawdzać his­to­rie przeglą­da­nia w oknie ustaw­ień Kon­troli rodzi­ciel­skiej klikamy na odnośnik Bez­pieczeńst­wo rodzinne usłu­gi Win­dows LIVE i zaloguj. Na otwartej stron­ie klikamy na Rapor­towanie akty­wnoś­ci: . Wyświ­et­la­ją się strony wyświetlane/oglądane przez kon­trolowanych użytkown­ików.
By |2016-11-26T10:07:27+00:00Sierpień 25th, 2013|Categories: internet, News, windows|0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.