Konto Outlook z hasłem

Można powiedzieć, że prawie każdy internauta posiada swój własny adres e-mail. Z reguły logując się do poczty używamy przeglądarki internetowej, co wiele osób uważa za najwygodniejszy sposób odbierania wiadomości. Dzięki klientowi poczty internetowej, jakim jest Outlook nie musimy używać przeglądarki do sprawdzania poczty. Wszystko sprawdzimy w programie, który wystarczy odpowiednio skonfigurować z naszym mailem i nadać stosowne hasło zabezpieczające, które standardowo nie jest ustawione przez program. Artykuł oparty jest o Outlook 2007.

1. Out­look jest klien­tem pocz­towym dostar­czanym razem z paki­etem MS Office. Dlat­ego aby w pełni z niego sko­rzys­tać musimy posi­adać wspom­ni­any wyżej paki­et biurowy.

2. Zakładamy, że Office mamy już zain­stalowany. Włącza­my klien­ta Out­look. W tej chwili nie mamy utwor­zonego żad­nego kon­ta i zobaczymy z reguły pustą stronę. Tworzymy nowe kon­to klika­jąc na Narzędzia — - — > Ustaw­ienia kont :

outlook

3. Ter­az klikamy na przy­cisk Przed nami prosty kreator tworzenia i kon­fig­urowa­nia kon­ta pocz­towego. Musimy prze­nieść dane z pocz­ty do klien­ta więc domyśl­nie zostaw­iamy ustaw­ienia takie, jak na scree­nie poniżej:

dodawanie-konta

4. Musimy wypełnić poniższe dane zgod­nie z taki­mi, jakie posi­adamy na naszej skrzynce. Poniżej przed­staw­iłem sposób tworzenia kon­ta testowego. Wpisu­je­my więc imię i nazwisko ( nie muszą być prawdzi­we), nasz adres e-mail oraz hasło, jakie uży­wamy do logowa­nia na to kon­to:

dodawanie-konta25. Przy odrobinie cier­pli­woś­ci po chwili zobaczymy, że klient poprawnie sprawdz­ił, czy podane przez nas kon­to w ogóle ist­nieje. Jak widać wszys­tkie ptasz­ki są zielone co oznacza, że kon­to zostało odnalezione praw­idłowo:

ddd

6. Kon­to jest już założone i powin­no dzi­ałać praw­idłowo. Dla sprawdzenia warto wysłać testową wiado­mość. Ale kon­to pocz­towe niez­abez­piec­zone hasłem sta­je się bezużyteczne zwłaszcza wtedy, gdy z kom­put­era korzys­ta więcej osób. Domyśl­nie Out­look nie ustaw­ia hasła, więc musimy zro­bić to sami.

7. Prawym klikiem naciskamy na Fold­ery Oso­biste i z rozwiniętego menu wybier­amy Właś­ci­woś­ci folderu:

foldery

 

8. W oknie, które nam się pojawi klikamy na Zaawan­sowane:

zaawansowane

9. Przed nami kole­jne okienko. Po pros­tu naciskamy na przy­cisk Zmień hasło:

zmien-haslo

10. W okienku doty­czą­cym zmi­any hasła wpisu­je­my po pros­tu wybrane przez nas hasło, którego będziemy uży­wać do logowa­nia w Out­look. Pole Stare hasło zostaw­iamy puste, ponieważ nie posi­adamy wcześniejszego hasła:

outlook-haslo11. To wszys­tko. Ter­az po włącze­niu klien­ta Out­look zobaczymy na samy początku okno, które zachę­ca nas do poda­nia stwor­zonego wcześniej hasła. Poda­jmy je i logu­je­my się na ser­w­erze. Pocz­ta dzi­ała praw­idłowo:

haslo

By |2016-11-26T10:07:21+00:00Marzec 24th, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.